Kaupunginvaltuusto, kokous 21.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Asemakaava nro 8642, Härmälä, Lättähatunkatu 1

TRE:3310/10.02.01/2016

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 26.6.2017 päivätyn ja 12.2.201 tarkistetun asemakaavan muutoksen nro 8642. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.
  
Lisätietoja osoitteesta:

http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8642
  
Diaarinumero: TRE: 310/10.02.01/2016

Kaavan laatija

Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue, asemakaavoitus, kaavainsinööri Merja Kinos.

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan puretun lentokonetehtaan tontille liiketilan, pysäköintilaitoksen sekä yhden asuinrakennuksen rakentaminen. Rakennusoikeutta osoitetaan 25 400 k-m2, josta asumista on 3 000 k-m2, liike- ja toimistorakentamista 10 400 k-m2 ja pysäköintilaitosta 12 000 k-m2. Tontin rakennusoikeus säilyy ennallaan. Tontilla voimassa olevassa asemakaavassa nro 8388 oleva lentokonetehdasta koskeva suojelumääräys poistetaan tarpeettomana.

Kaava-alue

Suunnittelualueena oleva tontti 1906-1 sijaitsee Härmälän kaupunginosassa, ns. Härmälänrannan alueella noin 6,5 km lounaaseen Tampereen keskustasta, Pyhäjärven etelärannalla.

Suunnittelualueella on sijainnut Härmälän vanha lentokonetehdas, joka jouduttiin purkamaan pilaantuneen maaperän puhdistustöiden vuoksi. Tampereen yhdyskuntalautakunta myönsi 14.6.2016 poikkeamisluvan asemakaavassa suojellun rakennuksen purkamiseksi. Alue rajautuu joka puolelta olemassa oleviin ja pian rakennettaviin asuinkortteleihin.

Asemakaavan tavoitteet

Kaavamuutoksen hakijan tavoitteena on saada mahdollisuus rakentaa puretun lentokonetehtaan tilalle liiketiloja, pysäköintilaitos sekä yksi asuinrakennus.

Kaavoituksen tavoitteena on suunnittelutyön yhteydessä selvittää hakijan suunnitelmien toteuttamiskelpoisuus kaavamuutosalueella ja varmistaa alueella voimassa olevan asemakaavan nro 8388 tavoitteiden säilyminen tontilla.

Kaavaprosessin vaiheet

Kaavahanke tuli vireille 23.6.2016, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin asetettavaksi nähtäville 23.6.-11.8.2016 väliseksi ajaksi.

Nähtävilläoloaikana saatiin kaksi kommenttia eikä yhtään mielipidettä. Pirkanmaan maakuntamu-seolla ja Pirkanmaan ELY-keskuksella ei ollut kaavamuutoksesta huomautettavaa.

Kaavaluonnos oli nähtävillä 29.6.-10.8.2017 välisen ajan. Luonnoksesta saatiin kuusi lausuntoa.
 
Liikennesuunnittelu:
Pysäköintimääräysten tulee vastata Tampereen 2016 hyväksyttyjä pysäköintipolitiikan linjauksia.

Vastine:
Pysäköintimääräyksiä on tarkistettu.

Vihersuunnittelu:
Mikäli tontille on tulossa päiväkoti, tulee huomioida sen ulkoilutilat.

Vastine:
Päiväkoti ei ole tulossa tontille 1906-1 vaan se sijoitetaan kortteliin 1909.

Ympäristönsuojelu:
Asemakaavaluonnoksesta puuttuu pima‐4‐merkintä. Mikäli alue on puhdistettu
ympäristönsuojeluviranomaisten edellyttämällä tavalla, se voidaankin jättää pois. Muussa tapauksessa merkintä tulee edelleen säilyttää.

Vastine:
Tontin maaperä on jo puhdistettu, mutta loppuraporttia alueen pilaantuneen maan käsittelystä ei ole vielä toimitettu lausunnolle Pirkanmaan ELY-keskukseen. Kaavakarttaan lisätään pima-4-määräys, jonka mukaan alueen maaperä on kunnostettava ja jätteet poistettava alueen pilaantuneiden maiden puhdistamisesta annettujen päätösten ja ympäristölupapäätösten mukaisesti.

Vihersuunnittelu/hulevedet:
Asemakaavoissa, joissa on lähes vain kansipihaa, keskustakortteleiden tiivistämisen yhteydessä huleveden hallinnan lähtökohtana on, että nykytilaa pitää parantaa.

Vastine:
Asemakaava mahdollistaa rakentamisen yhtä laajalle alueelle kuin aiemminkin, joten tontille ei jää vapaata maanpintaa hulevesien imeyttämiseen tai viivyttämiseen. Viherkattoa ei voida toteuttaa matalan osan katolle, sillä sinne on suunniteltu tulevan aurinkopaneeleja. Näin ollen tontin hulevedet johdetaan kokonaisuudessaan kaupungin hulevesiverkkoon kuten kaupungin kanssa on sovittu.

Pirkanmaan maakuntamuseo totesi lausunnossaan mm.:
Kaava-alue sijoittuu Härmälän maakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön (Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016), jota koskee Pirkanmaan maakuntakaava 2040:n suunnittelumääräys: "Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä tulee turvata ja edistää alueen kaupunkikuvan ja rakennusperinnön arvojen säilymistä ja edelleen kehittämistä.  Uusi rakentaminen on sopeutettava alueen kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin ja ajalliseen kerroksellisuuteen." Tämä tulee mainita kaavaselostuksessa.  Kaavan vaikutusalueella sijaitsevat kulttuurihistoriallisesti arvokkaat toimistorakennus ja puisto. Kaavaselostusta tulee vielä syventää kaavan vaikutusalueen nykyisen kulttuuriympäristön ja hankkeen kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten osalta. Lisäksi Pirkanmaan maakuntamuseo kehottaa lisäämään kaavamääräyksiin kaava-alueen kulttuurihistoriallista erityisluonnetta ja sen huomioimista koskevan määräyksen.

Kaavaehdotus tulee toimittaa lausunnolle Pirkanmaan maakuntamuseoon.

Vastine:
Kaavaselostusta on täydennetty toivotulta osin ja kaavakarttaan on lisätty määräys, jonka mukaan kaava-alue on kulttuurihistoriallisesti, maisemallisesti ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä alue. Uudis-rakennusta suunniteltaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että rakennuksen julkisivut rakennusaineen, mittasuhteiden, pintojen ja värityksen suhteen sopeutuvat ympäristöönsä. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunto Pirkanmaan maakuntamuseolta.

Pirkanmaan ELY-keskus:
Härmälänrantaa koskevassa, Valmetinkatu 5:ssä sijainneen entisen tehdasalueen PIMA-päätöksessä todettiin mm., että loppuraportti alueen pilaantuneen maan käsittelystä ja alueelle jääneistä jäännöspitoisuuksista toimitetaan ELY-keskukselle lausuntoa varten kunnostuksen päätyttyä. Asemakaava-aluetta koskevaa raporttia ei ole vielä toimitettu. Kunnostustyön keskeneräisyyden vuoksi ELY-keskus katsoo, että korttelialueelle on tarpeen edelleen antaa voimassa olevaa asemakaavaa vastaava pima-4 kaavamääräys, jonka mukaan alueen maaperä on kunnostettava annettujen päätösten ja ympäristölupa-päätösten mukaisesti.

Vastine:
Tontin maaperä on jo puhdistettu, mutta loppuraporttia alueen pilaantuneen maan käsittelystä ei ole vielä toimitettu lausunnolle Pirkanmaan ELY-keskukseen. Kaavakarttaan lisätään pima-4-määräys, jonka mukaan alueen maaperä on kunnostettava ja jätteet poistettava alueen pilaantuneiden maiden puhdistamisesta annettujen päätösten ja ympäristölupapäätösten mukaisesti.

Asemakaavamuutoksella on positiivisia vaikutuksia yritystalouteen.

Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Kiinteistötoimella ei ole hankkeesta huomautettavaa.

Asemakaavaehdotuksesta tulee pyytää Pirkanmaan maakuntamuseon lausunto.

 

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Mikko Nurminen, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Hyväksytään asemakaavaehdotus 8642 (päivätty 26.6.2017, tark. 12.2.2018) asetettavaksi nähtäville ja

esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Asemakaavaehdotuksesta pyydetään Pirkanmaan maakuntamuseon lausunto.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Asemakaavaehdotus kuulutettiin nähtäville 22.2.-22.3.2017. Kaavaehdotuksesta jätettiin yksi muistutus, jossa ei kuitenkaan otettu kantaa itse asemakaavamuutoksen sisältöön vaan yleisesti Härmälän liikenneoloihin. Muistutuksella ei ollut vaikutusta asemakaavan sisältöön.

Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunto Pirkanmaan maakuntamuseolta, joka esitti, että kaavaselostukseen tulee lisätä tiedot viimeisimmästä Pirkanmaan maakuntamuseon laatimasta inventoinnista. Kaavaselostusta on täydennetty esityksen mukaisesti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Mikko Nurminen, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

26.6.2017 päivätty ja 12.2.2018 tarkistettu asemakaavaehdotus nro 8642 hyväksytään ja esitetään kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

26.6.2017 päivätty ja 12.2.2018 tarkistettu asemakaavaehdotus nro 8642 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavainsinööri Merja Kinos, puh 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

26.6.2017 päivätty ja 12.2.2018 tarkistettu asemakaavaehdotus nro 8642 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, muistuttaja (1 kpl), Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan ELY-keskus, kuulutus, Jalo Tarja/Tupa

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
 
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannus-aatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on asetettu nähtäville, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat