Kaupunginvaltuusto, kokous 22.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 193 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2018

TRE:3244/02.02.01/2018

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Talousjohtaja Jukka Männikkö:

Kaupungin tammi-elokuun ulkoinen tulos oli 17,5 milj. euroa alijäämäinen, kun edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tulos oli 6,6 milj. euroa alijäämäinen. Nettomenojen kasvuennuste on 4,8 prosenttia ja verorahoituksen kasvuennuste on vain 0,8 prosenttia. Verotulot ovat kasvamassa 0,4 prosenttia ja valtionosuudet 1,5 prosenttia. Kunnallisverotulot ovat jäämässä kolmatta vuotta peräkkäin noin 775 milj. euron tasolle ja kuluvan vuoden valtionosuudet ovat noin 27 milj. euroa pienemmät kuin vuonna 2016.

Valtuusto teki 20.8.2018 talousarvioon isoja menojen lisäyksiä lähinnä sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioon. Valtuuston hyväksymien muutosten jälkeen tulos on talousarviossa 66,6 milj. euroa alijäämäinen. Vuosikatteeksi arvioidaan 40,4 milj. euroa, joka kattaa poistoista 36 prosenttia. Elokuun tilanteen perusteella laadittu koko vuoden tulosennuste on 70,0 milj. euroa on 2,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Tulosennuste on parantunut lievästi (1,1 milj. euroa) heinäkuun ennusteesta, mutta on kuitenkin valtuuston hyväksymää tasoa heikompi.

Huolimatta valtuuston 20.8.2018 tekemistä talousarviomuutoksista arvioivat seuraavat toimielimet ylittävänsä talousarvion: sosiaali- ja terveyslautakunta 4,0 milj. euroa, sivistys- ja kulttuurilautakunta 2,8 milj. euroa, Tampereen Infra Liikelaitos 1,4 milj. euroa ja Tampereen Vesi Liikelaitos 0,8 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakate on ennusteen mukaan toteutumassa 4,0 milj. euroa muutettua vuosisuunnitelmaa heikompana. Suurimmat ylitykset ovat psykososiaalisen tuen, ikäihmisten sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjoilla. Ylityksiä selittää asiakasmäärän ja palvelutarpeen kasvu erityisesti vammaispalveluissa, kotihoidossa ja lastensuojelun sijaishuollossa. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan tilinpäätösennuste on 2,8 milj. euroa budjetoitua heikompi. Suurimmat ylitykset ovat varhaiskasvatuksen palvelujen ostoissa ja palvelusetelipäivähoidossa. Työllisyystilanteen parantuminen ja ennakoitua suurempi tulomuutto on lisännyt lasten määrää päivähoidossa. Yhteisten erien toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,7 milj. euroa suunniteltua huonompana. Tilinpäätösennustetta on heikennetty, koska opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt 6.9.2018 ammatillisen koulutuksen lisäsuoritepäätöksen, joka lisää Tampereen kaupungin valtionosuuksia 0,668 milj. eurolla. Vastaava summa ohjataan Tredulle konsernihallinnon kautta sisäisenä tulona. Muutoksen nettovaikutus kaupungin tulokseen on 0 euroa.

Tampereen Veden liikeylijäämäennuste alittaa vuosisuunnitelman 0,8 milj. eurolla pääasiassa palvelujen ostojen vuoksi. Ylitykseen vaikuttaa putkirikkojen suuri määrä. Tampereen Infran liikeylijäämäennuste on 1,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi palvelujen ostojen ja henkilöstökulujen vuoksi. Palvelujen ostojen ylitykseen vaikuttaa runsasluminen talvi ja hintatason nousu.

Kaupungin toimintayksiköiden tulee loppuvuoden aikana tehdä toimenpiteitä, joilla onnistutaan estämään uhkaavia ylityksiä. Toimenpiteistä on raportoitava kaupunginhallitukselle kuukausiraportoinnin yhteydessä.

Kunnallisveron kertymät ovat koko maassa vuonna 2018 odotettua merkittävästi heikommat. Verohallinnon ennakkotietojen maksuunpantava kunnallisvero verovuodelta 2017 on odotettua heikompi ja veronpalautusten taso tulee olemaan poikkeuksellisen korkea. Kunnille on vuonna 2017 myös tilitetty liikaa veroja ja myös vuoden 2018 jako-osuus on todennäköisesti arvioitu liian korkeaksi. Arvion mukaan koko maan tasolla kunnallisveron tilitykset 2018 tulevat olemaan noin 390 milj. euroa Kuntaliiton huhtikuun ennustetta pienemmät ja noin 600 milj. euroa valtiovarainministeriön kevään arviota pienemmät.

Tampereella verotuloja on kertymässä 4,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa vähemmän ja 4,0 milj. euroa vuotta 2017 enemmän. Kunnallisverotulot ovat jäämässä 1,8 milj. euroa viime vuotta pienemmäksi, yhteisöverotuloja on kertymässä 5,5 milj. euroa enemmän ja kiinteistöverotuloja 0,4 milj. euroa enemmän. Valtionosuuksien lievä kasvu perustuu veromenetysten kompensaatioon, mitä ilman valtionosuudet olisivat vähentyneet edellisestä vuodesta.

Ulkoisten nettoinvestointien ennuste on 235,5 milj. euroa, mikä alittaa vuosisuunnitelman 13,5 milj. eurolla. Suurimmat investoinnit ovat asunto- ja kiinteistölautakunnan yhteensä 97,3 investoinnit, josta 60,9 milj. euroa menee peruspalvelujen talonrakennushankkeisiin. Yhdyskuntalautakunnan perusinfrainvestointien ennuste on 46,4 milj. euroa, Tampereen Vesi Liikelaitoksen 24,5 milj. euroa sekä Keskusta-hankkeen 19,7 milj. euroa.

Koska vuosikatteen taso on erittäin heikko suhteessa investointeihin, kaupungin lainamäärä kasvaa kuluvana vuonna ripeästi. Kaupungin lainakannan ennustetaan kasvavan 701 milj. euroon. Asukaskohtaiseksi lainamääräksi vuoden lopussa on tulossa 2.975 euroa.

Kaupunkikonsernin tammi-elokuun vuosikate oli 161,3 milj. euroa, mikä oli 14,5 milj. euroa viime vuoden vastaavaa ajankohtaa parempi. Konsernin tilikauden tulos oli 13,8 milj. euroa alijäämäinen. Konsernin tulosta rasitti tarkastelujaksolla 45,9 milj. euron kertaluonteinen, satunnaisiin eriin kirjattu Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n omistuksen luovutus Tampereen korkeakoulusäätiölle. Konsernin investoinnit olivat tammi-elokuussa 316 milj. euroa.Konsernin investoinneista kaupungin investoinnit olivat 107,8 milj. euroa, Tampereen Raitiotie Oy:n 55,0 milj. euroa,  Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n 20,2 milj. euroa, Sähkölaitos-konsernin 17,2 milj. euroa, Tampereen Vuokratalosäätiön 15,7 milj. euroa, Finnpark Oy:n 15,7 milj. euroa ja kaupunkikonsernin osuus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin investoinneista toteutui 40,2 milj. eurona.

Strategiajohtaja Reija Linnamaa:

Tampereen vetovoima asuin- ja vierailukaupunkina on edelleen vahva. Kuluvan vuoden aikana väestö on kasvanut 2.588 asukkaalla. Väestönlisäys perustuu kuntien väliseen muuttovoittoon. Ulkomaalaisten yöpyjien määrä kasvoi tammi-heinäkuussa 18,03 prosenttia ja kasvun ennustetaan jatkuvan loppuvuonna. Myös lentoliikenteen matkustajamäärät ovat kehittyneet positiivisesti. Matkailijamäärän kasvu ei kuitenkaan ole suoraan heijastunut keskeisten kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen ja matkailukohteiden kävijämääriin, joille asetettu kasvutavoite näyttäisi jäävän saavuttamatta.

Kestävää kasvua tukee tiivistyvä yhdyskuntarakenne ja kestävien liikkumismuotojen (kävely, pyöräily ja joukkoliikenne) vahvistuminen. Pyöräilyn määrä oli kesäkaudella yli 15 prosenttia suurempi vuoden takaiseen verrattuna, joten kahden prosentin vuosittaisen kasvun tavoite näyttää toteutuvan. Joukkoliikenteen 2-3 prosentin matkustajamäärän arvioitu kasvu sen sijaan jää asetetusta neljän prosentin kasvutavoitteesta.

Kaupungin kasvu vaikeuttaa vuodelle 2018 asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Palvelutarpeet kasvavat erityisesti hyvinvointipalveluissa johtuen väestönkasvusta, mutta myös väestörakenteen muutoksista. Esimerkiksi ikäihmisten palvelurakenteen muutosta kuvaava kotona asuvien ikäihmisten määrä näyttää jäävän alle tavoitellun tason.

Digitalisaation hyödyntäminen on yksi Tampereen strategian keskeinen keino kasvaviin palvelutarpeisiin vastaamiseen. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa digitaalisia palveluja on kehitetty runsaasti, mutta niiden käyttövolyymi on toistaiseksi pieni. Maankäytön prosessien digitalisointi on käynnistynyt, mutta suunniteltua hitaammin. Syksyllä 2018 on käynnistetty kaupunkitasoinen työ toimintatapojen muutoksen ja digitalisaation hyödyntämisen vauhdittamiseksi.

Tampereen työllisyystilanne on kehittynyt suotuisasti kuluvan vuoden aikana. Työttömyysaste laski elokuussa vuoden takaisesta 14,2 prosentista 11,1 prosenttiin. Työttömien määrä väheni 3.479 henkilöllä. Työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan vähenevän 3,9 milj. euroa viime vuodesta. Työmarkkinoiden hyvästä vireestä huolimatta työttömyyden rakenne on edelleen ongelmallinen ja työmarkkinoiden imu on kohdistunut etupäässä helpommin työllistyviin työnhakijoihin.

Kaupunkiorganisaation toimintakyvylle asetetuista tavoitteista jäävät toteutumatta tilikauden tulosta, työvoimakustannuksia sekä investointien tulorahoitusprosenttia koskevat tavoitteet. Sairauspoissaolojen määrä on kaupunkitasolla jatkanut kasvuaan vastoin asetettua tavoitetta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2018 merkitään tiedoksi.

Kaupungin toimintayksiköiden tulee loppuvuoden aikana pyrkiä kaikin mahdollisin keinoin välttämään kuluvan vuoden talousarviota uhkaavat ylitykset. Toimenpiteistä on raportoitava kaupunginhallitukselle kuukausiraportoinnin yhteydessä.

Esitetään edelleen valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2018 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden strategiajohtaja Reija Linnamaalle, talousjohtaja Jukka Männikölle, johtaja Taru Kuosmaselle, johtaja Mikko Nurmiselle sekä johtaja Teppo Rantaselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Anna-Kaisa Heinämäki saapui kokoukseen.

Aleksi Jäntti poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2018 toiminnan ja talouden katsausta elokuun lopun tilanteesta kokouksessaan 8.10.2018. Toiminnan ja talouden katsaus 8/2018 käsitellään suunnitelman mukaan kaupunginvaltuustossa 22.10.2018. Tarkastuslautakunta on hyväksynyt oman arviointitoimintansa periaatteet, joiden mukaan se antaa valtuustolle väliraportin Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2018 yhteydessä. Tuolloin arvioidaan kaupungin talouden tilaa, talousarvion toteutumista ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Raportissa on tarkasteltu lisäksi kaupungin roolia uudessa yliopistossa sekä tarkasteltu konsulttipalvelujen käyttöä kaupungissa.

Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala tulee kokoukseen esittelemään toiminnan ja talouden katsausta 8/2018.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Erja-Riitta Viitala, Kaupunginreviisori, Erja.Viitala@tampere.fi

Hyväksytään liitteenä oleva tarkastuslautakunnan muistio ja esitetään muistio valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

Esa Kanerva ilmoitti olevansa esteellinen Tampereen Vesi Liikelaitoksen asian käsittelyn aikana. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 § 1 mom. 5 kohdan perusteella. Kanerva poistui asian käsittelyn ajaksi.

Valmistelijan yhteystiedot

Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539 ja strategiajohtaja Reija Linnamaa, puh. 040 572 9610, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2018 merkitään tiedoksi.

Päätös

Asia merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Lotta Perämaa, Markus Kiviaho, Erja Viitala, ko-pa-li

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat