Kaupunginvaltuusto, kokous 25.11.2019

§ 192 Asuntotontin 837-109-990-5 myyminen X-Group Asunnot Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 

TRE:3680/10.00.03/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Rantanen Teppo, Johtaja, Teppo.Rantanen@tampere.fi

Perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunnan 23.5.2018 § 92 tekemällä päätöksellä on asemakaavan nro 8333 mukaisesta kaavatontista 109-990-1 varattu 10 500 k-m2:n suuruinen määräosa (länsiosa) Bonava Suomi Oy:lle, OP:lle ja Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr:lle 30.11.2018 asti.

Varausta on jatkettu kiinteistöjohtajan 5.12.2018 § 755 tekemällä päätöksellä 31.5.2019 asti.

Kyseinen tontti oli haettavana vuodenvaihteessa 2017-2018 järjestetyssä tonttihaussa, jonka perusteella tontti varattiin määräosin kahdelle eri ryhmittymälle.

Hakemuksen perusteella kyseiselle määräosalle rakentuu monipuolisesti vapaarahoitteisia omistus- ja vuokra-asuntoja sekä valtion tukemana tuotantona opiskelija-asuntoja. Esitteen mukaan asunnot ovat muuntojoustavia, niitä voi joko yhdistellä tai erottaa. Osan asunnoista voi ensin vuokrata ja myöhemmin lunastaa omaksi. Osa asunnoista voi olla pientalomaisia kaksikerroksisia asuntoja. Yhteisöllisyyttä ja palveluita alueelle tuovat mm. kuntosali, kahvila, verstas, smartposti, yhteinen vierashuone, kattopuutarha/kasvihuone, yhteissauna terasseineen, yhteiskäyttöauto ja pyörähuolto.

Ryhmittymä on kertonut, että 2/3 tuotannosta on vapaarahoitteista ja 1/3 toteutetaan valtion pitkällä korkotukilainalla.

Määräosan varaajien aloitteesta on laadittu tonttijako, jonka perusteella on muodostunut tontit 837-109-990-4, 5 ja 6.

Käytyjen neuvottelujen perusteella konsortio on lähettänyt hakemuksen, jossa se esittää, että tontinluovutuskilpailun jälkeen tarkentuneen suunnittelun myötä konsortion uudeksi osapuoleksi tulisi X-Group Asunnot Oy. Konsortio esittää, että X-Group Asunnot Oy osoitetaan tontin 990-5 ostajaksi ja vapaarahoitteisen vuokra-asuntokohteen toteuttajaksi. Bonavan tulevan RS-kohteen tontin 990-4 ostajaksi ja vuokranantajaksi konsortio esittää OP:ta. Tontin 990-6 opiskelija-asuntokohteen toteuttaa TOAS.

Kiinteistötoimi esittää, että kaupat toteutetaan konsortion toivomalla tavalla. Konsortiossa on edelleen mukana alkuperäiset jäsenet ja tuotanto toteutuu alkuperäisen konseptin mukaisesti siten, että tonteille rakentuu vapaarahoitteisia omistus- ja vuokra-asuntoja sekä valtion tukemana tuotantona opiskelija-asuntoja. Tontinkäyttösuunnitelmien esittelyn yhteydessä varmennetaan, että tonttihaun yhteydessä esitetyt suunnitelmat toteutetaan. Tontinkäyttösuunnitelmat tulee esittää laaturyhmälle rakennusluvan hakemisen yhteydessä.

Tontin 837-109-990-5 pinta-ala on 1.025 m2 ja asuinrakennusoikeus 3.500 k-m2. Tontin ostajaksi on ilmoitettu X-Group Asunnot Oy perustettavan yhtiön puolesta ja lukuun.

Ottaen huomioon alueen sijainnin ja aiemman hinnoittelun oli hakuohjeissa kerrottu, että vapaarahoitteisen tuotannon osalta
hinnoittelussa käytetään 950 euron kerrosneliömetrihintaa ja ARA-tuotannon osalta 400 euron kerrosneliömetrihintaa.

Tontille 837-109-990-5 toteutetaan vapaarahoitteista vuokra-asuntotuotantoa, joten käyttämällä 950 euron kerrosneliömetrihintaa saadaan myyntihinnaksi 3.325.000 euroa.

Tontin 837-109-990-5 myyntiin liittyen kiinteistötoimi on yhdessä lakiyksikön kanssa laatinut tämän päätöksen liitteiden mukaisen 30.10.2019 allekirjoitetun ehdollisen kauppakirjan, jonka osapuolina ovat kaupunki ja X-Group Asunnot Oy perustettavan yhtiön puolesta ja lukuun.

Tontin 837-109-990-4 myynnistä OP Tonttirahasto Ky:lle on valmisteltu erillinen kaupunginhallituksen päätös ja tontin 6 myynnistä Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr:lle asunto- ja kiinteistölautakunnan päätös.

Ranta-Tampellan asuntotonttien myyntitulot on huomioitu vuoden 2019 talousarviossa osana asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintatulotavoitetta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tontti 837-109-990-5 myydään 3.325.000 euron kauppahinnalla X-Group Asunnot Oy perustettavan yhtiön puolesta ja lukuun.

Liitteenä oleva osapuolten välinen 30.10.2019 allekirjoitettu ehdollinen kauppakirja hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Tontti 837-109-990-5 myydään 3.325.000 euron kauppahinnalla X-Group Asunnot Oy perustettavan yhtiön puolesta ja lukuun.

Liitteenä oleva osapuolten välinen 30.10.2019 allekirjoitettu ehdollinen kauppakirja hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

X-Group Asunnot Oy, Bonava Suomi Oy, Op Tonttirahasto Ky, Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr, Ranta-Tampellan putkikeräys Oy, Raija Tevaniemi, Patricia Nikko, asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot, kiinteistötoimi, Kirsi Grönberg, kitiatalous

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

 Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa  (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa muutosta hakea myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat