Kaupunginvaltuusto, kokous 25.11.2019

§ 190 Määrärahan osoittaminen A. R. Winterin muistosäätiön rahastosta Tampereen Ratikan taide - Vuohenojan maisemateoksen toteutukseen 

TRE:5628/02.04.02/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Savisaari Lauri, Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja, Lauri.Savisaari@tampere.fi

Perustelut

Tampereen taidemuseo ja Ratikan taidehanketta koordinoiva Freizimmer järjestävät yhteistyössä suunnittelukilpailun Vuohenojan kiripätkälle toteutettavasta maisemataideteoksesta. Kilpailun tarkoituksena on hankkia Hervannan valtaväylän varrelle taideteos, joka näkyy raitiotien, sen rinnalla kulkevan kevyenliikenteen väylän ja Hervannan valtaväylän käyttäjille. Kilpailuaika on 4.11.2019 - 6.3.2020.

Kilpailussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä. Palkintolautakuntaan kuuluu Tampereen taidemuseon nimeämä puheenjohtaja, Suomen Taiteilijaseuran nimeämiä taiteilijajäseniä, muita kuvataiteen asiantuntijajäseniä ja sihteeri.

I palkinto          10 000 euroa

II palkinto         5 000 euroa

III palkinto        3 000 euroa.                            

Lisäksi palkintolautakunta voi halutessaan jakaa kaksi pienempää tunnustuspalkintoa.

Lopullisen päätöksen teoksen tilaamisesta tekee Tampereen taidemuseo julkisen taiteen ohjausryhmän esityksestä. Tampereen taidemuseolla on oikeus tilata teos minkä tahansa kilpailussa palkitun luonnoksen pohjalta. Lopullisen teoksen toteuttamiseen varataan Tampereen taidemuseon taideinvestointeihin vuonna 2020 tarkoitetusta määrärahasta 30 000 euron määräraha sekä osoitetaan 150 000 euron suuruinen määräraha A. R. Winterin muistosäätiön rahastosta. Kaupungin kaunistamiseen käytettäväksi tarkoitetusta A.R. Winterin rahastosta on edellisen kerran osoitettu määrärahaa käytettäväksi julkiseen taiteeseen vuonna 2010 valmistuneeseen H.R. Bergin veistokseen Valon kehrä Pellavatorin aukiolle sekä Tiitiäisen satupuisto -kokonaisuuteen Näsinkalliolle vuonna 2013.

Sopimukset laaditaan Tampereen kaupungin hallintoyksikön lakiasioissa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Kuosmanen Taru, Johtaja, Taru.Kuosmanen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Vuohenojan kiripätkän maisemataideteoksen toteutukseen osoitetaan 150.000 euron suuruinen määräraha A. R. Winterin muistosäätiön rahastosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Kuosmanen Taru, Johtaja, Taru.Kuosmanen@tampere.fi

Perustelut

Tampereen taidemuseo ja Ratikan taidehanketta koordinoiva Freizimmer järjestävät yhteistyössä suunnittelukilpailun Vuohenojan kiripätkälle toteutettavasta maisemataideteoksesta. Kilpailun tarkoituksena on hankkia Hervannan valtaväylän varrelle taideteos, joka näkyy raitiotien, sen rinnalla kulkevan kevyenliikenteen väylän ja Hervannan valtaväylän käyttäjille.

Teoksen toteuttamiseen varataan Tampereen taidemuseon taideinvestointeihin vuonna 2020 tarkoitetusta määrärahasta 30 000 euron määräraha sekä osoitetaan 150 000 euron suuruinen määräraha A. R. Winterin muistosäätiön rahastosta.

Sopimukset laaditaan Tampereen kaupungin hallintoyksikön lakiasioissa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Vuohenojan kiripätkän maisemataideteoksen toteutukseen osoitetaan 150.000 euron suuruinen määräraha A. R. Winterin muistosäätiön rahastosta.

Päätös

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Vuohenojan kiripätkän maisemataideteoksen toteutukseen osoitetaan 150.000 euron suuruinen määräraha A. R. Winterin muistosäätiön rahastosta.

Kilpailu käynnistetään vasta valtuuston päätöksen jälkeen.

Kokouskäsittely

Asian esittelij Juha Yli-Rajala lisäsi päätösehdotukseen seuraavan ponnen: "Kilpailu käynnistetään vasta valtuuston päätöksen jälkeen."

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Valmistelija

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kokoelmäpäälikkö Suvi-Mari Eteläinen, puh. 044 263 0580, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Vuohenojan kiripätkän maisemataideteoksen toteutukseen osoitetaan 150.000 euron suuruinen määräraha A. R. Winterin muistosäätiön rahastosta.

Kilpailu käynnistetään vasta valtuuston päätöksen jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Suvi-Mari Eteläinen, Taina Myllyharju, Heini Orell/Freizimmer, Päivi Lehtinen, Toimi Jaatinen, Lauri Savisaari

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

 Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa  (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa muutosta hakea myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat