Kaupunginvaltuusto, kokous 25.11.2019

§ 199 Valtuustoaloite hiilineutraali kaupunki -tavoitteen arvioimiseksi Tekeekö Tampere ilmaston nimissä politiikkaa, joka pahentaa tilannetta - Aarne Raevaara 

TRE:1482/11.00.01/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Perustelut

Aarne Raevaara esittää 18.2.2019 jättämässään valtuustoaloitteessa kaupunginvaltuuston hyväksymien Kestävä Tampere 2030 -linjausten suorien ja epäsuorien kustannusten selvittämistä ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Aloitteen mukaan hyväksyttäessä linjauksia valtuuston kokouksessa 18.6.2018 (§ 129) ei riittävässä määrin huomioitu esitettyjen ratkaisujen taloudellisia ja globaaleja vaikutuksia.

Valtuutettu Raevaara on pohdinnoissaan oikeassa. Kestävä Tampere 2030 -kehitysohjelmaa hyväksyttäessä ei ollut tietoa siitä, millaisia taloudellisia ja globaaleja vaikutuksia esitetyillä ratkaisuilla olisi.

Kestävä Tampere 2030 -ohjelmalle ei ensimmäiseksi toimintavuodeksi allokoitu lisärahoitusta kaupungin talousarviossa, vaan ensimmäisen vuoden toiminta keskittyy nimenomaan palvelualue- ja palveluryhmäkohtaisten tiekarttojen tekemiseen. Näissä tiekartoissa priorisoidaan tehtäviä toimenpiteitä vaikuttavuusnäkökulmasta sekä arvioidaan niiden kiireellisyyttä ja kustannusvaikutuksia. Tiekartat käsitellään Kestävä Tampere 2030 -ohjelman ohjausryhmässä.

Toimenpiteet kirjataan palvelualueiden vuosisuunnitelmiin, jotka lautakunnat hyväksyvät. Tehtävät toimenpiteet toteutetaan talousarviossa kullekin palvelualueelle allokoitujen varojen puitteissa. Jos lisärahoitukselle esimerkiksi investointien kohdalla on tarvetta, niin ne käsitellään normaalisti talousarvion muutosesityksinä valtuustossa.

Tiekarttatyö on alkanut kaupunkiympäristön palvelualueelta, joka on hiilineutraaliustoimissa kaupungin merkittävin palvelualue. Työ jatkuu elinvoiman ja kilpailukyvyn yksiköiden samoin kuin hyvinvointipalveluiden yksiköiden kanssa syksyllä 2019.

Tiekartan mukaisten toimenpiteiden toteutuksesta päätetään, kuten muistakin kaupungin investoinneista ja käyttötalousmenoista: luottamuselimet päättävät. Pienimmät päätökset on useissa tapauksissa luottamuselin delegoinut tiettyyn euromääräiseen rajaan asti viranhaltijoille; nämä rajat ylittävät päätökset tekee luottamuselin. Viranhaltijat valmistelevat normaaliin tapaan kokonaisuuden kannalta edullisimmat ja tarkoituksenmukaisimmat ratkaisut pohjautuen kulloinkin voimassa olevaan kaupunkistrategiaan ja talousarvioon. Merkittäviin ilmastopäätöksiin liittyy myös vaihtoehtoinen tarkastelu: millaiset olisivat vaikutukset, jos resurssit käytettäisiinkin toisin. Päätöksiin liittyvät arvovalinnat eivät kuulu viranhaltijoille, vaan niistä päättää luottamuselin.  

Tampereen kaupungin toimet ovat globaaleilta vaikutuksiltaan pienet: koko Suomenkin kasvihuonekaasupäästöt ovat promillen osia maailman päästöistä. Kaupungin toimien paikallinen vaikutus sen sijaan on merkittävä. Globaalisti Tampereen toimet ovat muiden teknologisesti edistyneiden, erityisesti pohjoismaisten kaupunkien toimien tavoin esimerkkinä monille muille kaupungeille: toimet ovat mahdollisia ja niillä on vaikutusta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi:

Aarne Raevaaran valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Aarne Raevaaran valtuustoaloite ja yhdyskuntalautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaalalle, kehityspäällikkö Pauli Välimäelle sekä suunnittelija Emmi Niemiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaala, puh. 050 351 3020, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Aarne Raevaaran valtuustoaloite ja yhdyskuntalautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin toimenpiteisiin.

Asian käsittelyä jatkettiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Aarne Raevaara ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Kannatus: Lassi Kaleva.

Puheenjohtajan äänestysesitys: Raevaaran palautusehdotuksen hvyäksyminen JAA, asian käsittelyn jatkaminen EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: palautuehdotus hylättiin äänin 6-58, poissa 3.

Tiedoksi

Aarne Raevaara, Kari Kankaala, Sanna Huikuri

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat