Kaupunginvaltuusto, kokous 25.11.2019

§ 195 Valtuustoaloite koulujen kahdeksan aamuista luopumiseksi - Aila Dündar-Järvinen 

TRE:6140/12.00.01/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Järvelä Kristiina, Palvelujohtaja, Kristiina.Jarvela@tampere.fi

Perustelut

Aila Dündar-Järvinen (sd) esittää valtuustoaloitteessaan, että Tampereen kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin ja ohjeistaa kouluja suunnittelemaan koulupäivät niin, että aikaisista kouluaamuista luovutaan.

Viimeaikaiset tutkimustulokset tukevat sitä käsitystä, että murrosikäisten koulupäivän olisi hyvä alkaa myöhemmin. Tampereen kaupungin perusopetuksen kouluissa on jo usean lukuvuoden ajan ollut toimintaohje, että koulujen ensimmäisen tunnin aloitusaika ei ole klo 8.00 vaan myöhemmin. Kokonaan koulupäivien aloittaminen vasta klo 9 alkaen ei ole mahdollista, sillä opetuksen järjestäminen edellyttää erityisesti yläkouluikäisillä niin useita tunti- ja ryhmävaihtoehtoja, että oppitunteja sijoittuisi myös klo 16-17 aikaan, eikä tämä tukisi oppilaiden harrastamisen mahdollisuuksia. Tästä syystä koulupäivien myöhentäminen on mahdollista joustavasti klo 8.15 -8.45. Tämä edellyttää välituntikäytänteiden tarkastelua.

Henkilöstöltä ja oppilailta on tiedusteltu näkemyksiä koulujen alkamisajankohtaan liittyen. Niin oppilaiden kuin henkilöstön mielipide oli, että koulu voisi alkaa klo 8.15 tai 8.30. Nämä ajat ovat jo nytkin muutamissa kouluissa alkamisajankohtia. Osassa kouluja joillakin ryhmillä tunnit alkavat klo 9. Jos kaikki kouluaamut alkaisivat klo 9 tai myöhemmin, haasteeksi saattaisi tulla alakoululaisten ja erityisesti 1-2 luokkien oppilaiden aamut, jotka voisivat muodostua hoidollisesti hankalaksi ja/tai yksinolon aika pitenisi huoltajien ollessa työelämässä mukana. Opettajien näkökulma oli, että oppilaat ovat vastaanottavaisimmallaan aamun ensimmäisellä / ensimmäisillä tunnilla /tunneilla. Myös kunnan reuna-alueilla bussivuorot ja kuljetukset määrittelevät osittain koulun alkamisajankohtaa. Kouluilla on siis jo nyt mahdollisuus joustoon alkamisajankohtien suhteen.

Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetuspalvelujen johtoryhmä on linjannut, että lukuvuoden 2019-2020 alusta Tampereen kaupungin perusopetuksessa kaikki koulut kuljetusolosuhteet huomioiden myöhentävät koulupäivän aloituksen 8.15-8.45 alkavaksi ja erityisesti yläkoululaisten osalta koulupäivän aloituksen olisi hyvä painottua klo 8.30-8.45 välille.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Kuosmanen Taru, Johtaja, Taru.Kuosmanen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi: 

Aila Dündar-Järvisen aloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Rantanen Teppo, Johtaja, Teppo.Rantanen@tampere.fi
Kuosmanen Taru, Johtaja, Taru.Kuosmanen@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Aila Dündar-​Järvisen aloite ja siihen annetut sivistys- ja kulttuurilautakunnan ja elinvoima- ja osaamislautakunnan lausunnot merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnoissa esitettyihin toimenpiteisiin.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Kallioinen Outi, Johtaja, ammatillinen koulutus, Outi.Kallioinen@tampere.fi
Suonio Jorma, Lukiokoulutuksen johtaja, Jorma.Suonio@tampere.fi

Perustelut

Aila Dündar-Järviseltä on saapunut valtuustoaloite, jossa hän esittää, että Tampereen kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin ja ohjeistaa kouluja suunnittelemaan koulupäivät niin, että aikaisista kouluaamuista luovutaan.

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu toisen asteen ammatillisena kouluttajana ohjaa ja valmentaa opiskelijoita työelämään. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä ammatillisen koulutuksen opetus on siirtynyt ja siirtyy enenevässä määrin työpaikoilla tapahtuvaksi oppimiseksi. Ammatillisen koulutuksen tutkinnot perustuvat valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin, joissa määritellään kunkin koulutuksen ammattitaitovaatimukset ja jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Työelämässä työaikojen alkamiset vaihtelevat suuresti alasta riippuen. Ammatillisessa koulutuksessa ei ole tarkoituksenmukaista, että lähiopetus alkaisi kaikilla opiskelijoilla tiettynä ajankohtana. Jo tällä hetkellä opetus alkaa aamuisin vaihtelevasti riippuen opiskelijan henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta.

Lukiokoulutuksessa opinnot ovat vuosiluokkiin sitomattomat, oppiaineet on jaettu kursseihin ja opiskelijoilla on laaja mahdollisuus valita pakollisten ja valinnaisten opintojen suoritusajankohta. Lukioiden oppitunnit alkavat klo 8.15 ja päättyvät klo 15.55. Perjantaina klo 14.30 jälkeen ei ole oppitunteja. Valinnaisia kursseja on pyritty sijoittamaan työpäivien alkuun ja loppuun. Opiskelijalla on siten esim. perusopetuksen oppilasta laajempi mahdollisuus vaikuttaa koulupäiviensä alkamis- ja päättymisajankohtiin.

Uudet avaukset toiminnan kehittämiseksi esim. koulupäivän aloitusajankohtaa muuttamalla ovat tervetulleita. Muutoksia suunniteltaessa tulee arvioida lukioon liittyviä erityispiirteitä.

Lukioon hakeutuminen on vapaata, ja Tampereen kaupungin lukioiden 34472:sta opiskelijasta 1292:n kotikunta on muu kuin Tampere. Näistä suurin osa asuu Tampereen ympäryskunnissa ja opiskelee keskustan lukiossa, mikä näkyy myös joukkoliikenteen matkustajamäärissä. Koulujen alkamisaikojen muutoksessa tulisi siten ottaa huomioon aikataulut ja tarvittaessa pyrkiä vaikuttamaan niihin.

Lukio-opinnot ovat laajat ja opiskelijan työviikko on keskimäärin pidempi kuin perusopetuksessa. Vaikka opintoja voi suorittaa verkkokursseina tai itsenäisesti, suurin osa haluaa osallistua lähiopetukseen. Mikäli aloitusaikoja myöhennetään, työpäivää tulee joko jatkaa tai tiivistää. Nykymallissa taukoja on ruokailu ja välitunnit mukaan lukien 90 minuuttia, jolloin myöhennettäessä aloitusta puoli tuntia koulua käytäisiin klo 8.45 - 16.30, millä olisi vaikutusta mm. iltaharrastuksiin osallistumiseen, asiointiin ja itsenäiseen opiskeluun jäävään aikaan. Tiivistetyssä mallissa taukoja voisi olla 60 minuuttia ruokailu ja välitunnit mukaan lukien, jolloin työpäivä olisi klo 8.45 - 16.00, mikä lyhentäisi opiskelijoiden ja henkilöstön palautumisjaksoja.

Jokaisella Tampereen kaupungin lukiolla on OKM:n myöntämä erityinen koulutustehtävä tai opetussuunnitelmallinen painotus, mikä on myös otettava huomioon, kun koulujen alkamis- ja päättymisaikoja arvioidaan (esim. Sammon keskuslukion urheilulukiolaisten aamuvalmennus).

Käytännön koulutyön järjestämisessä tulee ottaa huomioon, että mm. ruokailut, ulkoiset liikuntatilavaraukset ja muut varaukset, kuten vierailut, on tehty täksi lukuvuodeksi nykymallin mukaan. Samoin hallinto-ohjelman perustiedot perustuvat nykymalliin.

Lukiokoulutuksessa toteutettiin kysely e-lomakkeella opiskelijoiden ja opetushenkilöstön keskuudessa.
Kummaltakin ryhmältä kysyttiin kannattavatko he nykyistä, myöhennettyä vai tiivistettyä mallia:

Nykyinen malli: koulua klo 8:15 - 16:00, taukoja 90 minuuttia (ruokailu ja välitunnit)
Myöhennetty malli: koulua klo 8:45 - 16:30, taukoja 90 min (ruokailu ja välitunnit)
Tiivistetty malli: koulua klo 8:45 - 16:00, taukoja 60 min (ruokailu ja välitunnit)

Opiskelijoista kyselyyn vastasi 2170 (yli 60 %) ja mielipiteet jakautuivat seuraavasti:

1095 kpl 50,5% nykyisen mallin kannalla
183 kpl 8,5% myöhemmän aloituksen ja myöhemmän lopetuksen kannalla
892 kpl 41% tiivistetyn päivän kannalla

Opetushenkilöstöstä kyselyyn vastasi 157 (n. 55 %) ja mielipiteet jakautuivat seuraavasti:

107 kpl, 68,2 % nykyisen mallin kannalla
15 kpl, 9,6 % myöhemmän aloituksen ja myöhemmän lopetuksen kannalla
35 kpl, 22,3 % tiivistetyn päivän kannalla.

Tulosta selittää yhtäältä henkilöstön tarve palautumistaukoihin ja toisaalta tarve sovittaa moninainen opiskelutarjonta kurssitarjottimelle sekä opiskelijan mahdollisuus vaikuttaa valinnoillaan työjärjestykseensä.

Valinnaisuutta ilmentää esimerkki Sammon keskuslukion opiskelijoiden prosenttimääristä (N=854) kuluvan lukuvuoden kahden ensimmäisen jakson aikana 1. ja 2. oppitunnilla. Maanantain aamukoodilla opiskelee alle 5 %, tiistain - perjantain aamukoodeilla n. 20 % - 30 %. Klo 9.50 alkavilla koodeilla opiskelee 80 % - 90 % opiskelijoista.

Lukiokoulutusta ollaan uudistamassa. Uudet opetussuunnitelmat tulevat voimaan 1.8.2021 ja lukiokoulutuksen rakenne tulee poikkeamaan monin tavoin nykyisestä. Kursseista luovutaan ja siirrytään opintopisteisiin samalla kun oppiainesisällöt on rakennettu yhden tai useamman opintopisteen moduuleiksi, joita yhdistelemällä voidaan muodostaa eri oppiaineita integroivia opintojaksoja. Nykymuotoinen toteutustapa tulee muuttumaan ja samalla tulee arvioida koulupäivän pituus ja rakenne. Mahdollinen koulupäivän aloitusajan myöhentäminen olisi luontevinta toteuttaa lukioreformin yhteydessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Heinämäki Anna-Kaisa, Kilpailukykyjohtaja, Anna-Kaisa.Heinamaki@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi: 

Aila Dündar-Järvisen aloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Elinkeinojohtaja Timo Antikainen ja nuorisovaltuuston edustaja Manar Dahan poistuivat asian käsittelyn aikana. Juho Ojares poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Petri Rajala teki seuraavan muutosehdotuksen: "Siirretään lukioiden koulupäivät alkamaan aikaisintaan kello 8:45 ja ammatillisessa opetuksessa siirretään pääperiaatteena opetuspäivät alkamaan aikaisintaan kello 8:45, huomioiden opetuslinjojen erityispiirteet. Muutos toteutetaan lukuvuoden 2021-2022 alusta." Inna Rokosa ja Milka Hanhela kannattivat ehdotusta.

Puheenjohtaja teki seuraavan kädennostoäänestyksellä suoritettavan äänestysesityksen: esittelijän päätösehdotus JAA, Rajalan muutosehdotus EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 13-4. (JAA; Stenhäll, Karintaus, Eskola, Kuortti, Roihuvuo, Räihä, Viljanen, Kouhia, Lähde, Koskela, Ojares, Söderström, Turkia EI; Auvinen, Hanhela, Rajala, Rokosa).

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja
  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä, puh. 040 800 4678, johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473 ja lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio, puh. 050 330 2078, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Aila Dündar-​Järvisen aloite ja siihen annetut sivistys- ja kulttuurilautakunnan ja elinvoima- ja osaamislautakunnan lausunnot merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnoissa esitettyihin toimenpiteisiin.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Aila Dündar-Järvinen ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Kannatus: Jaakko Mustakallio.

Puheenjohtajan äänestysesitys: Dündar-Järvisen palautusehdotuksen hvyäksyminen JAA, asian käsittelyn jatkaminen EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: palautuehdotus hylättiin äänin 25-41, poissa 1.

Asian käsittelyä jatkettiin.

Aila Dündar-Järvinen teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen:
”Suositus on, että lukioiden koulupäivät alkaisivat aikaisintaan kello 8:45 ja että myös ammatillisessa opetuksessa opetuspäivät
alkaisivat aikaisintaan kello 8:45, huomioiden opetuslinjojen erityispiirteet. Mahdollinen muutos voisi toteutua lukuvuoden 2021-2022 alusta, samalla kun lukioiden
uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön. Muutoksen toteutuksessa hyödynnetään uutta opetussuunnitelmaa suunnittelevan henkilöstön näkemyksiä."

Kannatus: Petri Rajala.

Puheenjohtajan äänestysesitys: Dündar-Järvisen toivomusponsiehdotuksen hyväksyminen JAA, toivomusponsiehdotuksen hylkääminen EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Dündar-Järvisen toivomusponsiehdotus hylättiin äänin 23-38, tyhjää 4, poissa 2.

 

Tiedoksi

Aila Dündar-Järvinen, Kristiina Järvelä, Viitasaari Tuija, Peltonen Petri, Raatikainen Ville, Tuula Hoivala, Outi Kallioinen, Maija Kirvesoja, Jorma Suonio, Anja Salmi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat