Kaupunginvaltuusto, kokous 25.11.2019

§ 194 Valtuustoaloite sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotusten vaikutusten seurannasta ja toimenpiteistä, joilla ehkäistään vähävaraisten maksuvaikeuksia - Ulla-Leena Alppi ym. 

TRE:4587/02.00.01/2018

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Ulla-Leena Alpin ym. valtuustoaloite koskee asiakasmaksujen korotusten vaikutusten seurantaa ja toimenpiteitä, joilla ehkäistään vähävaraisten maksuvaikeuksia.

Kotihoidon asiakasohjauksen ja gerontologisen sosiaalityön seurannan perusteella kotihoidon palveluista tai tukipalveluista kieltäydytään aina ajoittain, mutta syynä ei yleisesti ole se, että niitä ei pystyttäisi maksamaan. Palveluista kieltäytyminen on usein valintakysymys; asiakkaan elämäntapa saattaa olla sellainen, ettei hän ole valmis käyttämään rahaa mihinkään palveluihin, vaikka hänellä olisi niihin varaa. Tai asiakas saattaa priorisoida muut asiat, esim. päihteet, palvelujen edelle. Yleinen havainto on kuitenkin se, että velkaantuneita pienituloisia ikäihmisiä on nykyään paljon. Sosiaalityöntekijät tapaavat vähintäänkin viikoittain ikäihmisiä, joilla on useita kulutusluottoja ja luottokorttivelkoja, ja joiden varat eivät niiden vuoksi riitä tarpeen mukaisiin palveluihin. Henkilöille, joiden palvelutarve on välttämätön ja jotka sitoutuvat tosissaan velkojensa maksamiseen, tehdään usein määräaikaisia asiakasmaksujen alennus- ja vapautuspäätöksiä, jotta taloudellinen tilanne saadaan tasapainoon. Nämä ovat yleensä kotihoidon asiakkaita, joilla asiakasmaksun alennuspäätökset tehdään asiakasohjauksessa.  Maksualennusten määrä ei välttämättä kerro maksujen korotusten vaikutusta. Maksualennuksia myönnetään joka tapauksessa pienten tulojen vuoksi.

Todella pienituloiset ja varattomat asiakkaat ovat oikeutettuja asumistukeen ja perustoimeentulotukioikeus syntyy, jos on esim. isompia terveydenhuollon kuluja. Pienituloisten ja vähävaraisten ihmisten selviytymisen tukemisessa on ensisijaisen tärkeää, että tiedottamista ja henkilökohtaista neuvontaa taloudellisten tukien hakemisen mahdollisuudesta edelleen tehostetaan.

Alkuvuoden tammi-elokuu vuonna 2018 vertailussa vuoteen 2019 asiakasmaksuvapautusten määrä on pysynyt lähes ennallaan ja määrät olleet pieniä eli 227 vuonna 2018 ja 226 vuonna 2019. Perustoimeentulotuen yli 65 vuotiaissa saajissa on vastaavana ajankohtana tapahtunut 5,2 % kasvua, kun on huomioitu kaikkien maksukuukausien keskiarvo. Toisaalta toimeentulotuen saajina olevien eri eläkeläisten määrä on ollut lähes ennallaan eli 336 vuonna 2018 ja 342 vuonna 2019.

Yksityisten perintätoimistojen käytöllä ei vaaranneta asiakkaitten oikeusturvaa, eikä asiakasmaksulaissa ole sille estettä.  Asiakasmaksu voidaan jättää perimättä tai maksua voidaan alentaa, vaikka maksun periminen on siirtynyt yksityiselle perintätoimistolle. Asiakas voi milloin tahansa ottaa yhteyttä kaupunkiin ja pyytää maksun alentamista tai perimättä jättämistä, mikäli maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista. Eräissä tilanteissa asiakasmaksuja on alennettu ja poistettu myös tasasuuruisten maksujen osalta.

Eduskuntavaalien ja hallituksen vaihtumisen myötä hallituksen esitys 310/2018 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain uudistamiseksi on rauennut. Uudistuksen myötä asiakkaan asemaa ja oikeusturvaa oli tarkoitus parantaa monin tavoin. Uusi laki olisi selkeyttänyt ja yhdenmukaistanut asiakkailta perittäviä maksuja. Maksukaton alaa oli tarkoitus laajentaa kotiin annettaviin palveluihin, jolloin erityisesti ikäihmiset hyötyisivät. Asiakasmaksujen tulorajoja oli myös tarkoitus korottaa. Ehdotuksen oli tarkoitus tukea kotona asumista ja olla parannus avohoidon palvelujen piirissä oleville ikäihmisille.

KHO:n lääkärintodistusmaksuja koskevan ratkaisun ja Kuntaliiton ohjeistuksen perusteella Tampereen kaupungilla on valmisteilla oikaisuvaatimusohjeen liittäminen tasasuuruisten maksujen laskuihin ja samalla ohjeistuksen täydentäminen tältä osin kaupungin nettisivuille.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Tirronen Anniina, Palvelujohtaja, Anniina.Tirronen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi:

Ulla-Leena Alpin ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Kuosmanen Taru, Johtaja, Taru.Kuosmanen@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Ulla-Leena Alpin ym. valtuustoaloite ja siihen annettu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintopäällikkö Tuula Haapio, puh. 050 547 6111, etunimi. sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Ulla-Leena Alpin ym. valtuustoaloite ja siihen annettu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ulla-Leena Alppi, Tuula Haapio, Anniina Tirronen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat