Kaupunginvaltuusto, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Sidonnaisuusilmoitukset ja -rekisteri

TRE:4397/01.02.00/2017

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen. Lainkohdan tarkoituksena on päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen.

Ilmoitusvelvollisen on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävän hoitamisessa. Ilmoitusvelvollisuus koskee niitä tietoja, joilla voidaan objektiivisesti arvioiden voivan olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisuus koskee lain mukaan kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Tampereella ilmoitusvelvollisia ovat

valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

pormestari ja apulaispormestarit

kaupunginhallituksen jäsenet, varajäsenet ja esittelijä

kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenet, varajäsenet ja esittelijä

yhdyskuntalautakunnan jäsenet, varajäsenet ja esittelijä

yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston jäsenet, varajäsenet ja esittelijät

yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston jäsenet, varajäsenet ja esittelijä

alueellisen jätehuoltolautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijä

sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijä

sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijät

sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijä

elinvoima- ja osaamislautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijä

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijä

keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijät

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijä

tarkastuslautakunnan I-jaoston ja II-jaoston puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja esittelijät.

Tampereella ilmoitusvelvollisia on tällä hetkellä yhteensä 120. Näistä luottamushenkilöitä on 96 ja viranhaltijoita 24. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi kerran vuodessa.

Lain mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Hallintosäännön mukaan sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä on tarkastuslautakunta. Rekisteristä on laadittu Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Sidonnaisuusilmoitukset ja rekisteriseloste julkaistaan kaupungin yleisessä tietoverkossa www.tampere.fi/tampereen kaupunki/päätöksenteko/luottamushenkilöt tarkastuslautakunnan kokouksen jälkeen.

Jokainen ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa ilmoituksen tekemisestä ja siinä tapahtuvista muutoksista. Tarkastuslautakunnalla on lain mukaan mahdollisuus tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uusi ilmoitus tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Sidonnaisuusilmoitus ei korvaa luottamushenkilön velvollisuutta esittää toimielimen pyynnöstä selvityksiä esteellisyyden arvioimiseksi tarvittavista seikoista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Viitala Erja-Riitta, Kaupunginreviisori, Erja.Viitala@tampere.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi sidonnaisuusilmoitukset, jotka julkaistaan kaupungin verkkosivuilla. Tarkastuslautakunta saattaa sidonnaisuusilmoitukset kaupunginvaltuuston tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Viitala Erja-Riitta, Kaupunginreviisori

Valmistelijan yhteystiedot

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi tarkastuslautakunnan ilmoittamat sidonnaisuusilmoitukset.

Päätös

Asia merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat