Kaupunginvaltuusto, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Tampereen kaupungin vuoden 2018 tilinpäätösennuste

TRE:3244/02.02.01/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Männikkö Jukka, Talousjohtaja, Jukka.Mannikko@tampere.fi

Perustelut

Vuoden 2018 tilinpäätösennuste on laadittu tammi-marraskuun tietojen perusteella. Kaupungin tammi-marraskuun ulkoinen tulos oli 40,3 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2018 tilinpäätösennusteessa tilikauden tulos on jäämässä 68,0 milj. euroa alijäämäiseksi. Ennuste on parantunut lokakuun ennusteesta 8,2 milj. eurolla ja on käytännössä hyväksytyn vuosisuunnitelman tasolla, mutta silti erittäin heikko. Ennusteen paranemisessa puolet tulee verotulojen muutoksesta ja puolet kaupungin yksiköiden ennusteen paranemisesta.

Nettomenot (toimintakate) ovat kasvamassa 4,3 prosenttia (48,4 milj. euroa) edellisestä vuodesta ja verorahoitus on samanaikaisesti jäämässä vuoden 2017 tasolle, minkä vuoksi tulos jää kehnoksi. Kunta-alan palkkaratkaisun suora vaikutus henkilöstömenojen kasvuun on 2,0 prosenttia (10 milj. euroa) ja palkkaratkaisun vaikutus näkyy myös kuntayhtymien menoissa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakate on ennusteen mukaan toteutumassa yhteensä 5,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Ylityksiä on kaikilla palvelulinjoilla vastaanottopalvelujen palvelulinjaa lukuun ottamatta. Ylityksiä selittää asiakasmäärän ja palvelutarpeen kasvu sekä avohoitokäyntien ja hoitovuorokausien voimakas kasvu Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan tilinpäätösennuste ylittää vuosisuunnitelman 3,8 milj. eurolla. Lasten määrä päivähoidossa on kasvanut ja myös perusopetuksen oppilaita on aiempaa enemmän.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan alaisen työllisyyskokeilun toimintakate on toteutumassa 4,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana erityisesti kilpailutettujen päivähintojen ja toteutettavien uusien edullisten pilottien ansiosta. Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakate on toteutumassa 4,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana maankäyttösopimustulojen ylittymisen vuoksi. 

Konsernipalveluyksikkö Kopparin toimintakate on toteutumassa 3,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana pääasiassa ICT-palveluihin ja kehittämiseen varatun rahan suunniteltua vähäisemmästä käytöstä.

Liikelaitosten liikeylijäämäennuste on 1,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Tampereen Veden liikeylijäämäennuste alittaa vuosisuunnitelman 0,8 milj. eurolla putkirikkojen suuren määrän vuoksi. Tampereen Infran liikeylijäämäennuste on 1,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi runsaslumisen talven ja hintatason nousun vuoksi.

Verotuloja kertyy yhteensä 914,5 milj. euroa, joka on 12,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa vähemmän ja 4,5 milj. euroa (0,5 %) vuotta 2017 vähemmän. Kunnallisverotuloja kertyy 767,4 milj. euroa (-9,4 milj. euroa vuodesta 2017), yhteisöverotuloja 71,1 milj. euroa (+4,6 milj. euroa vuodesta 2017) ja kiinteistöverotuloja 76 milj. euroa (+ 0,4 milj. euroa vuodesta 2017). Valtionosuudet kasvavat 5,4 milj. euroa asukasmäärän kasvun ja veromenetysten kompensaation vuoksi.

Ulkoisia nettoinvestointeja on toteutumassa 213,5 milj. euroa, mikä alittaa vuosisuunnitelman 35,1 milj. eurolla. Poikkeaman syynä on erityisesti talonrakennusinvestointien lykkääntyminen. Suurimmat investoinnit ovat Yhdyskuntalautakunnan 60,3 milj. euro perusinfrainvestoinnit.  Asunto- ja kiinteistölautakunnan yhteensä 54,4 milj. euron talonrakennusinvestoinneista 30,3 milj. euroa menee varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen talonrakennushankkeisiin. Viiden tähden keskusta -hankkeen investointiennuste on yhteensä 31,4 milj. euroa ja Tampereen Vesi Liikelaitoksen 30,6 milj. euroa.

Kaupungin lainakanta nousee 707,5 milj. euroon. Asukaskohtaiseksi lainamääräksi vuoden lopussa on tulossa 3.003 euroa.

Talousarviossa asetettuja toiminnan tavoitteita ja toimenpiteitä ei raportoida tilinpäätösennusteessa. Toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet on raportoitu elokuun toiminnan ja talouden katsauksessa ja ne raportoidaan vuoden lopun toteumatiedoilla tilinpäätöksessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupungin vuoden 2018 tilinpäätösennuste merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Jukka Männikölle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Valmistelija

  • Männikkö Jukka, Talousjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupungin vuoden 2018 tilinpäätösennuste merkitään tiedoksi.

Päätös

Asia merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Emmi Mäntylä, konsernihallinto, palvelualueet ja liikelaitokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat