Kaupunginvaltuusto, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Valtuustoaloite Tampereesta muovikierrätyksen kärkikaupunki - Tampereen Keskustan valtuustoryhmä

TRE:2242/11.00.01/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiitto Hannele, Jätehuoltoinsinööri, Hannele.Tiitto@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Keskustan valtuustoryhmä jätti 19.3.2018 valtuustoaloitteen, jonka aiheena on Tampereesta muovinkierrätyksen kärkikaupunki.

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Tampereen tulee ottaa mallia Helsingin kustannusneutraalista kiinteistökohtaisesta muovipakkausten kierrätyksestä. Valtuustoaloitteen mukaan on aiheellista selvittää muovinkierrätyksen velvoiterajat kiinteistöille sekä muovinkeräyspisteiden lisääminen niin, että jokaisella kuntalaisella olisi vain kävelymatka lähimmälle muovinkeräysastialle.

Vs. jätehuoltoinsinööri pyysi valtuustoaloitteesta lausunnon Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä, joka on liitteenä.

1.1.2016 lähtien pakkausten keräyksen ja kierrätyksen on hoitanut RINKI Oy, joka hoitaa velvoitetta tuotteiden pakkaajien ja maahantuojien puolesta. Jätelain 47 §:n mukaisesti kunta voi kuitenkin osana järjestämäänsä jätehuoltoa täydentää pakkausjätteiden kuljetusta ja vastaanottoa. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n keräämä pakkausjäte on toimitettava RINKI Oy:lle.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toiminta-alueella kerätään tällä hetkellä muovipakkauksia vain tuottajavastuuyhteisö RINKI Oy:n kierrätyspisteillä. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kierrätyspisteillä ei ole tarjolla muovipakkausten keräystä. RINKI Oy:n kierrätyspisteverkoston kulut kustantaa käytännössä kuluttaja ostamiensa tuotteiden hinnoissa. Kunnan, eli Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n, kierrätyspisteverkoston kulut kustannetaan jätehuollon perusmaksusta, jota kaikki alueen asuinkiinteistöt ovat velvollisia maksamaan.

Tuottajilla on ensisijainen oikeus pakkausjätteiden kiinteistöittäiseen keräykseen. Jätelain 25.2 § mukaisesti Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) valvoo tuottajavastuun valtakunnallisena viranomaisena tuottajavastuuta. Pirkanmaan ELY-keskuksen mukaan tällä hetkellä ei ole paikallisesti eikä valtakunnallisesti suunnitelmia tuottajien keräyspisteiden tai kiinteistökeräyksen lisäämiseksi. Jätelain 47 §:n mukaisesti kunta voi tässä tapauksessa huolehtia erilliskerätyn pakkausjätteen kiinteistöittäisen kuljetuksen järjestämisestä osana järjestämäänsä jätehuoltoa.

Mikäli muovipakkausten keräyksen palvelutasoa halutaan parantaa lähitulevaisuudessa, pitää kunnan (eli Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n ylläpitämien) kierrätyspisteiden määrää ja keräysvalikoimaa lisätä. Toinen vaihtoehto on alentaa kiinteistöjen muovipakkausten keräyksen hintaa jätemaksutaksassa, tehostamalla toimintaa tai mahdollisesti myös subventoimalla keräystä muilla jätemaksuilla. Valtuustoaloitteen mukaan on aiheellista selvittää muovinkeräyksen velvoiterajat kiinteistöille. Muutamalla jätehuollon toiminta-alueella  muovipakkausten erilliskeräysvelvoite on lisätty jätehuoltomääräyksiin.  Alueellisen jätehuoltolautakunnan toiminta-alueella voimassaolevissa jätehuoltomääräyksissä on asuinkiinteistöille rajattu erilliskeräysvelvoite vain biojätteelle. Muovinkeräys on tällä hetkellä siis jätehuoltoviranomaisen toiminta-alueella vapaaehtoista.

Tampereen kaupunkiseudun taajamassa (Tampereen, Nokian, Kangasala, Pirkkalan, Ylöjärven ja Lempäälän keskusta-alueet) liitteen mukaisen kartan alueella on mahdollista tilata muovipakkausten kuljetus Pirkanmaan Jätehuolto Oy:stä. 1.1.2018 voimaantulleen jätemaksutaksan mukaan 2,5 m³ kokoisen keräysastian tyhjennys maksaa 74,40 € kerta.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:llä on kevään 2018 aikana keräyskokeilu tamperelaisen taloyhtiön kanssa. Kerätty muovi on ollut pääsääntöisesti laadultaan hyvää ja tuottajien kierrätysjärjestelmään sopivaa muovipakkausjätettä. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n muovipakkausten keräyksessä on tällä hetkellä 11 kiinteistöä. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n mukaan monilla keräyksen aloittaneilla taloyhtiöillä on ollut kaksi tai useampia säiliötä sekajätteelle, joista yksi on siirretty muovipakkauksille. Tämän lisäksi Pirkanmaan Jätehuolto Oy on aloittanut muovipakkausten keräyskampanjan, josta on tietoa liitteessä.

Muovinkierrätys on ollut laajasti esillä mediassa, ja se vaikuttaa herättäneen paljon kiinnostusta. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n mukaan asiakaskyselyjä muovinkierrätyksestä eri näkökulmista tulee tasaisesti lähes päivittäin. Erityisen paljon yhteydenottoja tuli sen jälkeen, kun Aamulehdessä oli julkaistu Saukonmäen muovipakkausten keräyksen kokeilusta kertova juttu. Tampereen kaupungin henkilöstölle keväällä 2018 tehdyn ympäristökyselyn mukaan vastaajista 96 % haluaa kierrättää muovia kotona ja töissä tai ainakin jommassakummassa paikassa.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy on teettänyt LCA-Consulting Oy:llä vuonna 2016 LCA (Life Cycle Assessment)-elinkaaritarkastelut jätteiden erilliskeräyksen vaikutuksista. Lyhennelmä elinkaaritarkastelusta on liitteenä. Elinkaaritarkastelu perustuu oletukseen, että erilliskerätystä muovista 50 % hyödynnetään Fortum Waste Solutions Oy:n (Fortum) Riihimäen muovinkierrätysprosessissa. Fortumin edustaja Mikko Koivuniemi kertoi 18.4.2018 jätehuoltolautakunnan kokouksessa, että Fortumin muovinkierrätysprosessi pystyy tällä hetkellä kierrättämään sinne tuodusta muovista 60 %. Liitteenä olevan LCA-Consulting Oy:n LCA-elinkaaritarkastelun mukaan muovinkierrätyksellä on positiivisia ympäristövaikutuksia, mikäli Tampereella velvoitetaan kiinteistöt, joissa on 5 asuntoa tai enemmän, erilliskeräämään muovipakkaukset.

Liitteenä olevassa taulukossa on koonti jätehuollon toiminta-alueista, joilla on kunnallisen jäteyhtiön puolesta tarjolla muovipakkausten keräystä, ja jätemaksutaksassa on määritelty hinta keräykselle. Lounais-Suomen ja Savo-Pielisen jätehuoltolautakunnat ovat päättäneet lisätä jätehuoltomääräyksiinsä velvoitteita muovipakkausten keräykselle. Helsingin seudun ympäristöpalvelut ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy tarjoavat muovipakkausten keräyspalvelua, mutta näillä alueilla ei ole muovipakkausten erilliskeräysvelvoitetta jätehuoltomääräyksissä.

Pirkanmaan jätehuollon toiminta-alueella valmistellaan kuntien yhteistä jätestrategiaa. Strategiassa päätetään suuntaviivat jätehuollon kehittämiselle. Jätestrategian linjaukset on hyvä huomioida muovikierrätyksen tehostamista mietittäessä. Jätestrategia valmistunee syksyllä 2018, jolloin jätehuoltolautakunta voi jatkaa valtuustoaloitteen käsittelyä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Tiitto Hannele, Jätehuoltoinsinööri, Hannele.Tiitto@tampere.fi

Tampereen Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite merkitään tiedoksi ja jatketaan asian valmistelua.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä pyydetään selvitys kustannusvastaavasta muovipakkausten keräyshinnasta.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä pyydetään selvitys mahdollisuuksista lisätä muovipakkausten keräystä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kierrätyspisteillä, ja siitä, kuinka paljon tämä tulisi maksamaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite ja siihen annettu alueellisen jätehuoltolautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, puh. 040 806 3362, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Tampereen Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite ja siihen annettu alueellisen jätehuoltolautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti,

että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Kokouskäsittely

Jouni Ovaska ehdotti,

että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Pekka Salmi, Aarne Raevaara, Ilkka Sasi ja Ilkka Porttikivi kannattivat Ovaskan palautusehdotusta.

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voidaanko Ovaskan palautusehdotus hyväksyä yksimielisesti. Saatuaan myönteisen vastauksen puheenjohtaja totesi Ovaskan palautusehdotuksen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Tiedoksi

Tampereen Keskustan valtuustoryhmä, Anu Toppila

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat