Kaupunginvaltuuston kyselytunti, kokous 15.5.2017

§ 10 Valtuustokysely koskien Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjetta - Tarja Jokinen

TRE:3647/00.00.01/2017

Valmistelija

  • Arto Vuojolainen, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tarja Jokisen valtuustokysely:

Arvoisa pormestari

Tänään on kaupunginvaltuuston kokouksen esityslistalla Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje. Siinä käsitellään kaupunkikonsernin ohjausta, valvomista ja johtamista.

Selventääkseni itselleni asian ydintä päätin tehdä etukäteen tämän kysymyksen joka koskettelee hyvää hallintotapaa ja jääviysongelmia.

Olen tätä asiaa  yksinkertaiselta kannalta tutkiskellut kysymällä, voiko itse itseään valvoa. Esitetyn konserniohjeen mukaan omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä vastaavaan konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, konsernijaosto, pormestari ja konsernijohtaja. Tytäryhteisöjen ja liikelaitosten (esim. Särkänniemi, Finpark, Kotilinna, Vuokratalosäätiö) omistajaohjauksesta vastaa kaupunginhallituksen konsernijaosto. Esityksessä vaaditaan kiinnitettävän huomiota omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan objektiivisuuteen ja tasapuolisuuteen sekä hyvän hallintotavan ja esteellisyyssäännösten toteutumiseen (kuntalaki 48§ ja hallintolaki 6§)

Mielestäni tätä ohjetta on Tampereella tulkittu vähän ”hämärän rajamailla”. Kaupunginhallituksen jäsenet ovat toimineet myös omien valvottavien yhteisöjensä johdossa, hallituksissa ja muissa johtotehtävissä. Tässä on suuri ristiriita. Tietysti aina on mahdollista jäävätä itsensä kun juuri oman edustamansa yhtiön asioita käsitellään, mutta sanomattakin on selvää, että kyse on muodollisuudesta, mikä nipin napin lain kirjaimen täyttää.

Nyt tiedustelen, onko jatkossa tarkoitus toteuttaa lain henkeä ja kirjata nyt hyväksyttävään Konserniohjeeseen tarkka merkintä konsernijohtoon kuuluvien esteellisyydestä tytäryhteisöjen hallituksissa ja johtotehtävissä? Nyt on aika toteuttaa yleisessä keskustelussa paljon vaadittua läpinäkyvyyttä ja avoimuutta päätöksenteossa. Yhteisöjen toimintaa on pystyttävä objektiivisesti tarkastelemaan ja ohjaamaan niiden ulkopuolelta, sisäinen tarkastus  onkin sitten eri asia.

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaisen vastaus Tarja Jokisen kyselyyn:

Konsernijohto, konsernijohdon tehtävät sekä toimivalta on määritelty Tampereen kaupungin hal-lintosäännössä. Kaupunkikonsernin omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä vastaavaan konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, konsernijaosto, pormestari ja konserni-johtaja. Tytäryhteisöjen ja liikelaitosten omistajaohjauksesta vastaa kaupunginhallituksen konser-nijaosto.

Valtuuston päätettäväksi tulevaan konserniohjeeseen on kirjattu, että konsernijaoston työskentelyssä on kiinnitettävä erityistä huomiota omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan objektiivisuuteen ja tasapuolisuuteen sekä hyvän hallintotavan ja esteellisyyssäännösten toteutumiseen (Kuntalaki 48§, Hallintolaki 6§).

Kaupunkikonsernin hyvän hallintotavan toteutumisen näkökulmasta konserniohjeiden tavoitteena on yleisesti luoda hallinnolle terveet ja läpinäkyvät rakenteet, mikä mahdollistaa aktiivisen, objektiivisen ja riippumattoman omistajaohjauksen, asioiden valmistelun, päätöksenteon, seurannan ja valvonnan. Haaste hyvän hallinnon toteuttamiselle tulee esiin siinä, että valmistelun, päätöksenteon ja valvonnan roolit sekä vastuut voivat sekoittua, jos konsernijohtoon kuuluva henkilö toimii myös tytäryhteisön johdossa. Hyvän hallinnon näkökulmasta keskeistä on myös se, miltä asia näyttää esimerkiksi kuntalaisen silmin. Toimintatapojen tulisi turvata luottamus viranomaistoimintaan ja sen objektiivisuuteen ja tasapuolisuuteen kaikissa tilanteissa.

Kuntalaki -tausta ja tulkinnat -teoksessa Heikki Harjula ja Kari Prättälä ottavat kantaa tytäryhteisöjen johdon rooliin kunnan konsernijohdossa eli esimerkiksi kaupunginhallituksessa ja sen konsernijaostossa. Teoksen mukaan tytäryhteisöjen johtoon kuuluvat henkilöt eivät voi kuulua kunnan konsernijohtoon. Hallituksen esityksessä uudesta Kuntalaista tämä oli huomioitu samoin, mutta eduskuntakäsittelyssä kohta poistettiin laista.

Pormestari Anna-Kaisa Ikonen:

Valtuutettu Tarja Jokinen nostaa esille tärkeän asian. Konserniohjauksen tulee olla mahdollisimman läpinäkyvää ja objektiivista, jotta edes epäilyä jääviydestä ei synny. Kuten liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen vastauksessaan toteaa, uudessa kuntalaissa ei kuitenkaan ole estetty kaupungin konsernijohtoon kuuluvan henkilön osallistumista kaupungin yhtiöiden johtoon.

Nykyisen menettelytavan mukaan yhtiön johtoon kuuluva henkilö jäävää itsensä käsiteltäessä yhtiön asioita kaupungin konsernijohdossa. Lisäksi useimmat poliittiset ryhmät noudattavat jo nyt periaatteita, että konsernijohtoon kuuluva luottamushenkilö ei ole mukana kaupungin yhtiöiden johtotehtävissä.

Konserniohjeen valmisteluprosessissa todettiin, että tätä hyvän hallinnon periaatetta halutaan käytännössä edistää, mutta liiketoimintajaosto päätyi siihen, että sitä ei tehdä kirjaamalla konserniohjeeseen lakia tiukempaa muotoilua.

Päätös

Merkittiin.

Käsitellyt asiat