Kaupunginvaltuuston kyselytunti, kokous 17.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Valtuustokysely ympäristötyön tilasta Tampereen kaupungin organisaatiossa - Mikko Aaltonen

TRE:7794/11.00.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristönsuojelupäällikkö Harri Willberg, puh. 050 5215198, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Mikko Aaltosen valtuustokysely:

Keväällä 2018 selvitettiin verkkokyselyllä kuutoskaupunkien työntekijöiden ympäristöasenteita ja tietoisuutta. Mukana kyselyssä oli yhteisiä kysymyksiä sekä kaupunkikohtaisia kysymyksiä. Kyselyn tulokset koosti Vantaan kaupungin ympäristökeskus.

Kysely löytyy myös Tampereen kaupungin sivuilta:

https://www.tampere.fi/tiedostot/h/YyMbCqPdb/Kuutoskaupunkien_ja_Jyvaskylan_Ymparistoasennekysely_9.10.2018.pdf

Tampereen osalta tutkimuksen vastauksissa todetaan, että ympäristötyön kehittymisen esteenä on sitoutumisen puute. Suurimpana esteenä ympäristöasioiden kehittymiselle nähdään sitoutumisen puute jota ilmenee työntekijöiden, lähiesimiesten ja ylimmän johdon keskuudessa. Vastaajien mukaan ympäristötyön tavoitteita ja strategiaa ei ole viety konkretian tasolle eikä ympäristönäkökulma ole onnistuttu yhdistämään muuhun työhön. Reilu viidennes vastaajista kaipasi tukea ympäristöasioiden nykytilan selvittämiseksi.

Tampereen kaupungin organisaatiossa on siis parannettavaa mitä tulee ympäristötyön kehittämiseen.

Kysyn:

  • Mihin toimiin Tampereen kaupunki ryhtyy jotta ympäristötyö saadaan osaksi kaikkea kaupungin oman organisaation työtä?

  • Miten Tampereen kaupunki tukee työntekijöitä ja lähiesimiehiä ympäristötyössä?

  • Voisiko Tampereen kaupunki ottaa omassa organisaatiossaan käyttöön Maailman luonnonsäätiön (WWF) Green Office -järjestelmän? 

  •  

Apulaispormestari Aleksi Jäntin vastaus Mikko Aaltosen kyselyyn:

Mikko Aaltonen on tehnyt valtuustokyselyn ympäristötyön tilasta Tampereen kaupungin organisaatiossa pohjautuen keväällä 2018 toteutetun suurten kaupunkien henkilöstön ympäristökyselyn tuloksiin.

Kaupunkien yhteiskyselyn tulokset olivat pääosin varsin yhteneväisiä kaupunkien kesken, eikä merkittäviä eroja juuri löytynyt. Kaupunkien henkilöstö kantaa pääsääntöisesti huolta ympäristöasioista ja kokee ottavansa ympäristön myös huomioon arkielämässään hyvin. Kestävissä työtavoissa tunnistettiin kaupungeissa jonkin verran kehittämiskohteita mm. liikkumistarpeen vähentämiseen liittyen.

Osiossa, jossa vastaajia pyydettiin arvioimaan kaupunkinsa ympäristötyön sekä kestävän kehityksen edistämistyötä, sai Tampere yhdessä Oulun kanssa muita heikommat arviot kaupunkiensa ympäristötyön vaikutuksista omiin työtapoihin sekä asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Myös ylimmän johdon sitoutuminen koettiin Tampereella ja Oulussa heikommaksi ja tässä oli myös laskua vuoden 2011 vastaavaan kyselyyn nähden. Lisäksi Tampereen kaupunkikohtaisissa kysymyksissä nousi ympäristötyön esteenä esiin myös muiden työntekijöiden ja lähiesimiesten sitoutumisen puute.

Kaupunginvaltuuston kesäkuussa hyväksymät ympäristöpolitiikan Kestävä Tampere 2030 -linjaukset määrittävät kaupunkistrategiaan perustuvan hiilineutraaliin kaupunkiin tähtäävän ympäristöpolitiikan tavoitetilan vuodelle 2030 sekä kertovat toimintatavoista, joilla kestävää ja hiilineutraalia kaupunkia kehitetään. Ympäristöpolitiikan toteutuksen ytimessä ovat tehokkaat, yhdessä sovitut toimintatavat sekä älykkäät, päästöjä ja luonnonvaroja säästävät, elinkaaren tunnistavat ratkaisut.

Kaupunginhallitus päätti 18.6.2018 osana vuoden 2019 talousarvion valmistelua, että Kestävä Tampere 2030 -linjausten toteutussuunnitelmaa toteutetaan osana Smart Tampere -ohjelmaa, yhteistyössä kaupungin palvelualueiden ja -ryhmien, kaupungin liikelaitosten ja tytäryhteisöjen sekä muiden kaupungin sidosryhmien kanssa. Keskeisiä toimintakohteita ovat kaupunkisuunnittelun, asumisen, rakentamisen, liikkumisen sekä energian tuotannon ja kulutuksen päästöjen vähentäminen. Toimintatapoina ovat tavoitteiden ja -toimenpiteiden määrittely yhteistyökumppaneiden kanssa, tarpeellisten projektien käynnistäminen niiden toteuttamiseksi, sidosryhmäyhteistyö yhteisillä kehitysalustoilla sekä tehokas viestintä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ympäristöpolitiikan toteutumisen ja hiilineutraaliustyön vauhdittamiseksi kaupunkiympäristön palvelualueen kestävä kaupunki -palveluryhmässä on vuoden 2018 aikana valmisteltu Kestävä Tampere 2030 -linjausten toimeenpanoa eri palvelualueiden ja -ryhmien sekä omistajaohjauksen asiantuntijoiden kanssa pidetyissä tapaamisissa ja työpajoissa. Näissä on pyritty asettamaan tarkempia tavoitteita organisaatioiden ympäristö- ja hiilineutraaliustyölle ja löytämään kustannustehokkaita toimintatapoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Alkuvaiheessa työ on keskittynyt erityisesti kaupunkiympäristön palvelualueelle, jossa Hiilineutraali Tampere on nostettu yhdeksi palvelu- ja vuosisuunnitelman 2019 toimenpidekokonaisuuksista. Tämä työ jatkuu ja laajenee vuonna 2019 myös muille palvelualueille ja muihin toimintoihin.

Tampereen kaupungin henkilöstön ja työyhteisöjen ympäristöosaamista ja -toimintaa tuetaan ekotukitoimintamallilla. Kaupungin toimintayksiköihin on nimetty ja koulutettu tällä hetkellä lähes 300 ekotukihenkilöä, jotka motivoivat ja tukevat työtovereitaan arjen ympäristöteoissa. Ekotukihenkilöitä tuetaan koulutusten ja viestinnän avulla ja kaupungin intranetiin on koottu henkilöstön käyttöön toimintaohjeita ja tukimateriaalia. Kaupungin ympäristötyöstä ja työntekijöiden ja toimintayksiköiden toimintamahdollisuuksista viestitään henkilöstölle lisäksi ekotukiverkoston kautta välitettävillä kuukausittaisilla uutiskirjeillä. Ekotukitoimintaa koordinoi tällä hetkellä kaupunkiympäristön palvelualueen kestävän kehityksen yksikkö.

Ekotukitoiminta on siitä tehtyjen kyselyiden mukaan suhteellisen tuttua Tampereen kaupungin työpaikoilla, mutta sen vaikuttavuutta on syytä vahvistaa edelleen henkilöstö kehittäjänä -periaatteen mukaisesti. Tavoitteena on vuonna 2019 uudistaa toiminnan koordinaatiota ja tukipalveluita siten, että näihin osallistuvat aiempaa voimakkaammin mm. henkilöstön kehittämisestä ja kaupungin tilojen käytöstä vastaavat tahot.

Esimiesten ympäristöosaamisen lisäämiseksi ja ympäristöpolitiikan toteutumisen vauhdittamiseksi kestävän kehityksen yksikkö on valmistellut syksyn aikana esimiesten ympäristökoulutusta, joka tullaan huomioimaan osana vuonna 2019 käynnistyvää johtamisen valmennusohjelmaa. Tämän myötä tavoitetaan ja sitoutetaan aiempaa paremmin myös keskijohtoa ympäristön ja kestävän kehityksen näkökulmasta.

Green Office on yrityksille, julkishallinnolle ja järjestöille soveltuva toimistoympäristöjen maksullinen ympäristöjärjestelmä. Green Office -järjestelmän hyödyntämistä Tampereella on selvitetty Anna Kontulan ym. vuonna 2012 jättämän asiaa koskeneen valtuustoaloitteen myötä. Ottaen huomioon kaupungin toimintojen monipuolisuuden myös muiden kuin toimistoympäristöjen osalta, ei Green Officeen laajamittaiseen käyttöönottoon ole ryhdytty.

Vastauksena erityisesti kaupungin liikelaitoksista ja tytäryhtiöistä nousseeseen toiveeseen, Tampereen kaupunki otti syksyllä 2015 käyttöön Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän. Ekokompassi on virastoille, pk-yrityksille ja tapahtumille suunnattu käytännönläheinen ja konkreettisiin toimenpiteisiin keskittyvä ympäristöjärjestelmä. Ekokompassin erityispiirteitä ovat valmiit työkalut ja Ekokompassi-neuvojan henkilökohtainen tuki käyttöönotossa. Ekokompassi on myös kustannuksiltaan Green Officea edullisempi järjestelmä.

Tähän mennessä Ekokompassi-ympäristösertifikaatti on myönnetty Tampereen kaupungin organisaatiossa Tampereen Infralle, Tampereen Voimialle, Tampereen Tilapalvelut Oy:lle, Tampereen Vuokra-asunnot Oy:lle sekä Finnpark Oy:lle. Lisäksi Tammenlehväkeskuksen ja Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n Ekokompassi-järjestelmät auditoidaan vuodenvaihteessa 2018-2019.

Ekokompassista saatujen hyvien tulosten ja Ekokompassin valtakunnallisen laajentumisen myötä on tarkoituksenmukaista jatkaa ja laajentaa Ekokompassin käyttöä edelleen Tampereen kaupungin toiminnoissa. Ekokompassi-neuvontaa on tähän saakka tehty kaupungin omana työnä. Toimintaa alkaa Pirkanmaalla koordinoida vuodesta 2019 alkaen Ekokumppanit Oy ja samalla Ekokompassi tulee tarjolle aiempaa paremmin myös alueen pk-yrityksille ja tapahtumille.

Päätös

Merkittiin.


Käsitellyt asiat