Kaupunginvaltuuston kyselytunti, kokous 18.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Valtuustokysely paperittomien henkilöiden terveydenhoidon palveluiden järjestämisestä ym. - Maija Kajan (lisäpykälä)

TRE:9050/06.00.01/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Johtava ylihammaslääkäri Eeva Torppa-Saarinen, puh, 050 516 4018 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Maija Kajanin valtuustokysely:

Joulukuun 2016 kokouksessaan Tampereen Kaupunginvaltuusto päätti tarjota paperittomille raskaana oleville naisille ja alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille terveydenhoidon palvelut kuten tamperelaisille.


Päätöksen jälkeisissä neuvotteluissa toimintamallin tueksi päätettiin laatia ohje terveydenhuollon henkilöstölle, kouluttaa henkilökuntaa ja keskittää paperittomien perusterveydenhuollon palvelut soveltuvaan yksikköön.  Käytännön toteutus päätettiin suunnitella vuoden 2017 alussa.


Kysymykseni asiasta vastaavalle viranhaltijalle ovat:


•    Onko laadittu ohje henkilökunnalle ja henkilökunta koulutettu niin että he tietävät missä yksikössä näitä palveluita annetaan ja ohjaamaan palveluiden tarvitsijat palveluiden piiriin?
•    Kuinka paljon palveluiden tarvitsijoita on tavoitettu ja onnistuttu ohjaamaan palveluiden piiriin?
•    Miten Tampere on verkostoitunut muiden paperittomien terveyspalveluita tarjoavien tahojen kanssa?
•    Minkälaista yhteistyötä Tampere tekee Sairaanhoitopiirin ja esimerkiksi Acutan kanssa paperittomien terveyspalveluiden tarvitsijoiden tunnistamisessa?
•    Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia Tampereen kaupungilla on palveluiden tarvitsijoiden tunnistamiseen ja palveluiden pariin ohjaamiseen?

Apulaispormestari Johanna Loukaskorven vastaus Maija Kajanin valtuustokyselyyn:

Lasten ja nuorten terveyspalvelut:

”Joulukuun 2016 kokouksessaan Tampereen Kaupunginvaltuusto päätti tarjota paperittomille raskaana oleville naisille ja alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille terveydenhoidon palvelut kuten tamperelaisille.


Päätöksen jälkeisissä neuvotteluissa toimintamallin tueksi päätettiin laatia ohje terveydenhuollon henkilöstölle, kouluttaa henkilökuntaa ja keskittää paperittomien perusterveydenhuollon palvelut soveltuvaan yksikköön.  Käytännön toteutus päätettiin suunnitella vuoden 2017 alussa.


Vastauksena kysymyksiin, jotka esitetty kyselyssä asiasta vastaavalle viranhaltijalle ovat:


Onko laadittu ohje henkilökunnalle ja henkilökunta koulutettu niin että he tietävät missä yksikössä näitä palveluita annetaan ja ohjaamaan palveluiden tarvitsijat palveluiden piiriin?”


Tampereen kaupungin neuvolapalveluissa on sovittu ja myös tiedotettu omalle henkilöstölle jo aiemmin, että mm. Vastaanottokeskuksessa asuvat turvapaikkaa hakevat henkilöt saavat neuvolapalvelunsa Tampellan neuvolasta. Raskaana olevat ja lastenneuvolaikäisille tarjotaan normaalit äitiys- ja lastenneuvolapalvelut, tulkkipalveluita hyödyntäen. Tampellan neuvolassa nämä asiakkaat on keskitetty tällä hetkellä tietyille terveydenhoitajille ja lääkäreille, millä on pyritty varmistamaan riittävä perehtyneisyys näiden asiakkaiden kohtaamiseen.

Samalla periaatteella on sovittu, että paperittomien äitiys- ja lastenneuvolapalvelut sekä raskaana oleville että lapsille tarjotaan pääosin Tampellan neuvolassa. Jos Vastaanottokeskuksen asukkaan status muuttuu paperittomaksi, on palvelun jatkuvuuden turvaamiseksi perusteltua jatkaa käyntejä tutussa neuvolassa. Muualla kaupungissa asuvien paperittomien on mahdollista käyttää myös asuinalueen neuvolan palveluja. Perheiden talon yhteydessä Tammelakeskuksessa toimiva Neuvolakioski on myös paperittomien käytettävissä.

Vuoden 2018 alusta maahanmuuttaja-asiakkaiden äitiys- ja lastenneuvolapalveluita hoitaa Tampellan neuvolassa terveydenhoitaja, jolla on vahva osaaminen maahanmuuttajien parissa tehtävään työhön.


Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille järjestetään tavanomaiseen tapaan kaikille niille, jotka ovat oppilaana tai opiskelijana (esimerkiksi valmistavassa opetuksessa) jossain Tampereen kaupungin alueen koulussa tai oppilaitoksessa.

Kaupungin nettisivuille vietävä palveluiden tarjoamisesta paperittomille käsittelevä ohje on tekeillä. Ohje tullaan lähettämään myös Acutaan ja 10023een sekä muille yhteistyökumppaneille sisäisen tiedottamisen lisäksi. Vastaanottokeskuksessa on päivitettävänä suunnitelma laittomasti maassa oleskelevien hätämajoituksesta, jossa on jo huomioitu muun muassa neuvolapalveluihin ohjaaminen.

Neuvola- ja kouluterveydenhuollon työntekijöitä on syksyn 2017 aikana koulutettu maahanmuuttajalasten traumatisoitumisen tunnistamiseen ja palveluihin ohjaamiseen. Lisäksi on kehitetty kuvallista ohjeistoa ja muuta materiaalia kaikkien maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden ja perheiden neuvonnan ja ohjannan tueksi mm. vanhemmuuteen ja palveluiden käyttöön liittyen.

”Kuinka paljon palveluiden tarvitsijoita on tavoitettu ja onnistuttu ohjaamaan palveluiden piiriin?”


Toistaiseksi paperittomia asiakkaita ei ole neuvolaan ohjautunut, koska muutamien paperittomina palveluun tulleiden asiakkaiden status on muuttunut uudelleen turvapaikanhakijaksi. Myöskään ei ole tiedossa, että koulu- tai opiskeluterveydenhuoltoon olisi ohjautunut paperittomia oppilaita tai opiskelijoita.


”Miten Tampere on verkostoitunut muiden paperittomien terveyspalveluita tarjoavien tahojen kanssa?


Tampereen kaupungin edustajat kuuluvat Paperittomat Tampere viranomais- ja järjestöaktiivien verkostoon.


Minkälaista yhteistyötä Tampere tekee Sairaanhoitopiirin ja esimerkiksi Acutan kanssa paperittomien terveyspalveluiden tarvitsijoiden tunnistamisessa?”

Tampereen terveyspalveluiden edustajina Paperittomat Tampere viranomais- ja järjestöaktiivien verkostoon kuuluvat lasten ja nuorten terveyspalveluista osastonhoitaja ja terveydenhoitaja. Yhteistyö Vastaanottokeskuksen johtajan ja terveydenhoitajan kanssa on tiivistä. Neuvolan keskeisiä yhteistyökumppaneita Tampereen yliopistollisessa sairaalassa paperittomien ja yleensä maahanmuuttajien erityiskysymyksissä ovat äitiyspoliklinikka ja synnytysvastaanotto (vuoden 2018 alusta myös Äitiysultra), mutta myös pikkulasten yksiköt. Erityisesti lasten palveluiden osalta yhteistyön edelleen tiivistäminen on paikallaan.

Lisäksi on kehitetty kuvallista ohjeistoa ja materiaalia yleisesti kaikkien maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden ja perheiden neuvonnan ja ohjannan tueksi mm. vanhemmuuteen ja palveluihin liittyen.

Vastaanottotoiminta:

Tampereen kaupungin terveydenhuollon työntekijät kohtelevat hoitoon hakeutuvia hyvin tasapuolisesti. Terveysasemilla hoidon tarpeen arvion mukaan kaikki kiireellistä hoitoa tarvitsevat saavat hoidon. Kiireellistä hoitoa tarvitsevia ei käännytetä.

Terveysasemille on hakeutunut hoitoon hyvin vähän paperittomia asiakkaita ja tämän vuoksi keskittämistä ei nähdä tarkoituksenmukaisena. Yhteistyö eri toimijoiden esim. Acutan kanssa on säännöllistä.

Lääkäreiden perehdytyskansioon on päivitetty Pegasos -ohje, asiakirjojen perustamisesta, kirjaamisesta potilastietojärjestelmään, henkilöille, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta.

Päätös

Valtuustokysely siirrettiin pidettäväksi 22.1.2018 kyselytunnille.