Kaupunginvaltuuston kyselytunti, kokous 18.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Valtuustokysely vapaaehtoisesta tuloveroprosentin noston kokeilusta Tampereella - Maija Kajan

TRE:3775/02.00.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Maija Kajanin valtuustokysely:

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion marraskuussa.  Kokouksessa päätettiin olla nostamatta kaupungin tuloveroprosenttia vaikka tiedettiin menojen sopeuttamisen verorahoituksen kehitykseen olevan vaikeaa.  Kokouksessa päätettiinkin tehdä erillinen talouden tasapainottamisohjelma.  Tasapainottamisohjelman tekeminen on viime kuukausina kaihertanut useimpien valtuutettujen ja muiden luottamushenkilöiden mieltä.  Huhtikuun 2018 valtuuston kokouksessa talouden tasapainottamisohjelma hyväksyttiin vaikka siinä oli monta useimmille valtuutetulle erittäin vaikeaa päätöstä.

Tampereen tuloveroprosentti on 19.75%.  Tällä prosentilla on vuoden 2018 tuloverokertymäksi arvioitu 781 miljoonaa euroa.  Jos kertymä olisi lähivuosina edes jonkin verran suurempi, voisi tarve joihinkin tasapainottamisleikkauksiin olla pienempi.

Kysyn valtuustokyselyssäni voisiko Tampere selvittää mahdollisuuden ja kokeilla mahdollisimman pian vapaaehtoista tuloveroprosentin nostamista.  Tässä mallissa tamperelainen maksaisi tuloveroprosentin mukaista veroa mikäli ei veroilmoituksessaan ilmoittaisi olevansa valmis maksamaan esimerkisi puoli, yksi, puolitoista tai kaksi prosenttiyksikköä enemmän elämäntilanteensa ja mahdollisuuksiensa mukaan.

Pormestari Lauri Lylyn vastaus Maija Kajanin valtuustokyselyyn:

Perustuslain 121 §:n 3 momentin mukaan kunnilla on verotusoikeus. Lailla säädetään verovelvollisuuden ja veron määräytymisen perusteista sekä verovelvollisen oikeusturvasta. Kuntalain 111 §:n mukaan kunnan tuloveroprosentin suuruuden määrää valtuusto. Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä tuloveroprosentin suuruus. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

Verohallinto tallentaa kunnan ilmoittaman tuloveroprosentin ennakkoperinnän ja lopullisen verotuksen laskentajärjestelmiin ja määrää kunnallisveron kuntalaiselle sen mukaisesti verolainsäädännössä säädetyin tavoin lasketun verotettavan tulon perusteella. Veron laskentajärjestelmissä kunnalla ei voi olla kuin yksi tuloveroprosentti, joka on saman suuruinen kaikille kyseisen kunnan verovelvolliselle. 

  
Kunnallisveron suorittaminen ei perustu vapaaehtoisuuteen, vaan sen suorittamisvelvollisuus ja veron määrä perustuu edellä kuvatulla tavalla lakiin ja valtuuston määräämään tuloveroprosenttiin. Verohallinto ei voi lain mukaan määrätä kunnallisveroa muutoin kuin kunnan määräämän tuloveroprosentin perusteella. Valtuustoaloitteessa esitetty vapaaehtoisen kunnallisveron maksaminen ei ole mahdollista edes kaupunginvaltuuston päätöksellä.

Sen sijaan estettä ei ole sille, että kaupunkilainen, joka haluaa tukea esimerkiksi kaupungin taloutta, voi tehdä lahjoituksen kaupungille tai ryhtyä säännölliseksi kuukausilahjoittajaksi. Perintö- ja lahjaverolain 2 §:n mukaan lahjaveroa ei suoriteta omaisuudesta, joka lahjana on annettu kunnalle.

Päätös

Merkittiin.