Kaupunginvaltuuston kyselytunti, kokous 19.6.2017

§ 12 Valtuustokysely koskien romupyörien poistamisen tilannetta - Juhana Suoniemi

TRE:4724/11.00.01/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Kunnossapitopäällikkö Kimmo Myllynen, p. 040 806 4794, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Juhana Suoniemen valtuustokysely:

Tein 18.2.2013 valtuustoaloitteen romupyörien poistamiseksi julkisilta paikoilta. Budjettikäsittelyn yhteydessä syksyllä 2014 päätettiin aloittaa romupyörien poistaminen toden teolla. Romu ja hylättyjä pyöriä piti poistaa tehostetusti aina syksyisin ja keväisin. Tämä kaupunkikuvalle ja pyöräilijöiden parkkimahdollisuuksille tärkeä asia oli taas esillä kevään vaalien aikaan ja niinpä Aamulehden jutussa 1.3.2017 kaupungin edustaja lupasi, että romupyörät poistetaan telineistä ”toukokuussa ennen pyöräilykauden alkua”. https://www.aamulehti.fi/kotimaa/tampereen-keskustan-telineisiin-on-hylatty-lahes-sata-pyoraa-kaupunki-siivoaa-romut-toukokuussa-24312489/ Kävin sekä heti Aamulehden jutun jälkeen että tänään katsomassa läpi Hämeenkadun itäpään ja kaikkien sen poikkikatujen pyörätelineet. Havaintojeni mukaan pyöriä tai edes niiden osia ei juuri ole poistettu.

Tällöin kritisoitiin mm. näkemystä, että pyöräilykausi alkaisi vasta toukokuussa ja sitä, että miksi romupyöriä ei poisteta useammin, tai vaikka heti. Kaupunkikuvasta huolestuneet ja pyöräpaikkoja tarvitsevat olivat kuitenkin tyytyväisiä, että lopulta asialle tapahtuisi edes jotain. Lakikin edellyttää kaupungilta toimia. Laki ajoneuvojen siirrosta:

7 § Hylätyn ajoneuvon siirto

Jos ajoneuvon arvon, kunnon ja muiden ulkoisesti havaittavien seikkojen perusteella on ilmeistä, että muu ajoneuvo kuin romuajoneuvo on hylätty, tienpitoviranomainen on velvollinen alueellaan suorittamaan varastosiirron. Yksityisellä tiellä tai alueella olevalle hylätylle ajoneuvolle kunta suorittaa varastosiirron yksityisen tien tienpitäjän tai alueen haltijan perustellusta pyynnöstä.

8 § Romuajoneuvon siirto
Kunta on velvollinen huolehtimaan romuajoneuvon siirtämisestä alueellaan, jos romuajoneuvon haltija laiminlyö jätelain mukaisen velvollisuutensa toimittaa ajoneuvo asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Yksityiseltä piha-alueelta, varastoalueelta tai muulta yksityiseen käyttöön tarkoitetulta erityiseltä alueelta kunta kuitenkin siirtää romuajoneuvon vain yksityisen alueen haltijan perustellusta pyynnöstä.

Lain perusteella tienpitoviranomaisella on siis velvollisuus siirtää hylätty ajoneuvo ja kunnalla romuajoneuvo alueellaan. Keskusta-alueella kunta on samalla tienpitoviranomainen. Tieliikennelain 2 § mukaan polkupyörä on ajoneuvo.

Valtuustokysymyksenäni kysyn:

1) Onko keskustan romupyörät poistettu luvatulla tavalla ja montako pyörää poistettiin toukokuussa? 

2) Jos ei, mitä asialle aiotaan käytännössä tehdä ja koska?

3) Miksi tämä sinänsä yksinkertainen asia ei vain tunnu etenevän?

Apulaispormestari Aleksi Jäntin vastaus Juhana Suoniemen kyselyyn:

Kunnossapitopäällikkö Kimmo Myllynen, rakennuttajainsinööri Juha Antila ja liikenneinsinööri Timo Seimelä 15.6.2017:


Keskusta-alueen pyöräpysäköintijärjestelyt muuttuvat merkittävästi jo kuluvan vuoden aikana. Hämeenkadun itäpäässä alkaa näinä päivinä Tampereen kaupungin raitiotiehen liittyvät rakennustyöt. Töiden vuoksi Hämeenkadun ja Tuomiokirkonkadun kulmauksessa Hämeenkadun eteläpuolella sijaitseva pyöräpysäköintialue poistuu käytöstä telineiden poistamisen myötä. Myöhemmin syksyllä käynnistyy Tuomiokirkonkadun rakentaminen kävelykaduksi välillä Hämeenkatu–Verkatehtaankatu. Tässä yhteydessä kohteen pyöräpysäköintiä jäsennellään uudelleen ja paikkamäärä tässä kohteessa supistuu, jolloin kaupunkikuva osaltaan selkiytyy.

Pyöräpysäköintiin liittyen on vireillä mittavia kehityshankkeita. Keskusta-alueella pyöräpysäköinnin kapasiteettia lisätään vielä kesäkauden 2017 aikana merkittävästi uusia pysäköintipaikkoja rakentamalla.  Kehityshankkeiden yhteydessä pohditaan muun ohella, miten pyöräpysäköintiä voitaisiin järjestellä siten, että kaupunkikuva pysyisi mahdollisimman siistinä.

Rautatieaseman seudun pyöräpysäköintialue sijaitsee VR:n hallinnoimalla alueella. Kyseessä olevan alueen pyöräpysäköintijärjestelyjä ollaan uudistamassa merkittävässä määrin. Vireillä on alueelliset muutokset, joiden myötä alueella järjestettäisiin pyöräpysäköinti jopa muutamille sadoille polkupyörille. Merkittävä osa pyöräparkeista on kaavailtu sijoitettavaksi VR:n pysäköintihalliin.

Kaupunkiympäristön palvelualueen asiantuntijoiden sekä Tampereen Infran kunnossapitäjien arkihavaintojen mukaan kokonaisuutena pyöräpysäköintipaikoilla on yleensä yksittäisiä romupyöriä. Näitä on poistettu viikoittaisten kunnossapitotöiden yhteydessä tarpeen mukaan.
Mainitut tahot ovat panneet merkille, että pyöräpysäköintialueilla merkittävin haitta pyörätelineiden päivittäisen käytettävyyden kannalta on pyörien pitkäaikaispysäköinti/-säilytys. Toinen merkille pantu asia on päivittäinen ilkivalta. Pyöriä kaadetaan aika ajoin jopa telineittäin, mistä aiheutuu merkittävää epäsiisteyttä kaupunkikuvaan. Nämä kuvatut ongelmat ovat haasteellisia; esimerkiksi nykyinen lainsäädäntö ei tunne tapaa rajoittaa pyöräpysäköintiä esimerkiksi aikarajoituksin.

1) Haittaavat romupyörät on nykytilanteessa poistettu viikoittaisten kunnossapitotöiden yhteydessä kulloisenkin tarpeen mukaan. Tilanne on jatkuvasti muuttuva ja kunkin pyöräpysäköintikohteen siisteys riippuu varsin paljon havainnointihetkestä pyöriin kohdistuvan ilkivallan ollessa täysin sattumanvaraista, kuitenkin päivittäistä. Hämeenkadun itäpään (Tuomiokirkonkadun) osalta polkupyörät poistetaan näinä päivinä rakennustöiden yhteydessä.

2) ja 3) Kokonaisuuden hallinnan kannalta paras tulos saavutetaan eri toimenpiteiden yhteisvaikutuksella. Toimenpiteitä ovat: A) Nykyisen pyöräpysäköinnin kapasiteetin lisääminen B) Romupyörien poistaminen C) Uudet keinot vaikuttaa kaupunkikuvan siisteyteen esimerkiksi pitkäaikaispysäköintiä rajoittavin ja ohjaavin keinoin.

Kaupunkiympäristön palvelualueen näkemys tulevista toimenpiteistä on seuraava: Hämeenkadun itäpään mittavien muutostöiden (rakennustyöt) ja uusien pyöräpysäköintialueiden (kapasiteetin lisääminen) vaikutusta kokonaistilanteeseen seurataan kuluvan kauden ajan. Samaan aikaan suoritetaan tehostetusti romupyörien poistoa kunnossapitotöiden yhteydessä ja tehdyistä toimenpiteistä pidetään kirjaa. Lisäksi selvitetään mahdollisia keinoja pitkäaikaissäilytyksen rajoittamiseksi. Tarkastelemme lainsäädännön mahdollisten muutosten vaikutuksia kyseisen aihepiirin. Lisäksi konsultoimme muita suuria kaupunkeja heidän kokemuksistaan eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta.

Päätös

Merkittiin.


Käsitellyt asiat