Kaupunginvaltuuston kyselytunti, kokous 23.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Valtuustokysely koskien Etelä-Hervannan koulun ympäristön liikennejärjestelyjä - Ulla-Leena Alppi 

TRE:2295/08.00.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Liikenneinsinööri Katja Seimelä, puh. 040 149 3684, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Ulla-Leena Alpin valtuustokysely:

Etelä-Hervannan koulun ympäristössä on jo pitkään vallinnut koululaisten kannalta turvaton tilanne autojen ajaessa kävely-ja pyöräilytieksi merkityillä teillä. Suurimmat ongelmat ovat Sähköraitilla ja Nosturinraitilla, jotka ovat hyvin kapeita ja niillä liikkuu paljon jalankulkijoita. Näillä raiteilla tapahtuu päivittäin koululaisten saattokuljetuksia samaan aikaan kouluun kävelevien pienten lasten kanssa. Raiteilla on runsaasti myös koulun iltakäyttäjien ajoa.


Samat ongelmat ovat Valtaraitilla ja Ahvenisraitilla. Teekkarinkadun ja Arkkitehdinkadun välisellä matkalla sijaitsee päiväkoti, kaksi pienten lasten leikkipuistoa, iso koulu, kenttä päiväkotilapsille. Raiteilla onkin lähes päivittäin vaaratilanteita pienten koululaisten ja tiellä kulkevien lapsiperheiden väistellessä autoja ja muita moottoriajoneuvoja. Erityisesti talvella lumipenkat kaventavat lisää jalankululle ja pyörille tarkoitettua tietä, jolloin lastenvaunuja työntävät jalankulkijatkin joutuvat keinottelemaan itsensä lumipenkoille ajoneuvojen tieltä. Tilanne on absurdi ja vaarallinen. Se on myös huonon malliesimerkin antamista lapsille. Lapset oppivat sen, että liikennesäännöistä ei tarvitse välittää.

Lähitalojen asukkaat ovat jo yli neljän vuoden ajan ottaneet ongelmasta yhteyttä kaupungin johtaviin luottamushenkilöihin, kuten kahteen apulaispormestariin, sekä viranhaltijoihin. Heistä useampi on käynyt myös paikan päällä katsomassa tilannetta, mutta mitään korjausta lasten turvallisen koulutien varmistamiseksi ei ole tehty. Asukkaat ovat pyytäneet myös poliisin katsastamaan tilanteen. Hekään eivät ole reagoineet tieliikennerikkomuksiin paikalla käyntiensä jälkeen.

Osa koululaisten vanhemmista (jotka eivät itse aja autolla kevyen liikenteen väylillä) ja muut asukkaat ovat erittäin huolissaan tilanteesta ja kysyvätkin pitääkö tapahtua vakava liikenneonnettomuus ennen kuin asiaan saadaan korjaus. Asukkaat ovat myös toimittaneet apulaispormestari Aleksi Jäntille seuraavan listan ehdotuksia, joissa on vaihtoehtoja koulun ympäristön lapsille vaarallisen tilanteen korjaamiseksi.


1.Saattoalueet Arkkitehdinkadulle.
2. Nosturinraitille ja Sähköraitille saattokuljetuskielto.
3. Nosturinraitin ja Elementinpolun risteyskolmion pienennys niin, ettei pysäköinti siinä onnistu, ja  koulun parkkipaikalle vain yksi sisäänajoväylä.
4. Koulun alueen läpiajon esto (läpiajoa tapahtuu kaikkina vuorokauden aikoina).
5. Elementinpolku 19 ja Elementinpolun väliin este estämään parkkipaikalta ajon Elementinpolulle. (muodostunut oikaisureitiksi).
6. Valtaraitille ja Ahvenisraitille koulun kohdalle ajoesteet. (Ovat kevyen liikenteen väyliä).
7. Elementinpolun alkupäässä oleva väärään suuntaan osoittava opaste oikeaan suuntaan osoittavaksi.
8. Elementinpolulle ja Mekaniikanpolulle ajoesteet koulun kohdalle estämään läpiajoa.
9. Koululla vanhemmille jakoon ajo-ja pysäköintiohjeet. Samoin talojen huoltoyhtiöille ajo-ohjeet.
10. Selvitys mistä tullut palveluliikenteelle lupa ajaa kevyen liikenteen väylällä.
11. Parkkipaikka Laattapuiston kentälle. Kentän toinen pää on tyhjä ja sinne olisi helppoa tehdä iso parkkipaikka koulun henkilökunnalle, saattoliikenteelle, iltakäyttäjille.
12. Säännöllinen pysäköinninvalvonta.

Apulaispormestari Aleksi Jäntin vastaus Ulla-Leena Alpin kyselyyn:

Ulla-Leena Alppi on tehnyt valtuustokyselyn Etelä-Hervannan koulun ympäristön liikenneturvallisuuteen liittyen. Lähitalojen asukkaat ja osa koululaisten vanhemmista on huolissaan moottoriajoneuvoliikenteestä koululle johtavilla jalankulun ja pyöräilyn reiteillä. Aloitteessa on esitetty 12 parannustoimenpidettä.

Etelä-Hervannan koulun asemakaavoitus on vireillä. Kaavavalmistelussa on todettu nykyinen koulurakennus niin huonokuntoiseksi, ettei sen korjaaminen ole kannattavaa vaan rakennus puretaan sisäilmaongelmien takia. Alakoululaiset siirtyvät väliaikaisiin tiloihin jo syksyllä 2018 ja yläkoululaiset viimeistään syksyllä 2019 Vuoreksen koulun valmistuessa. Uusi koulurakennus toteutetaan yhteensä 1 300 oppilaalle. Rakennukseen tulee myös tilat 160 lapsen päiväkodille sekä Hervannan alueen hammashoitolalle. Tavoitteena on aloittaa koulutyö syksyllä 2022 uudessa rakennuksessa.

Asemakaavoituksen yhteydessä tarkastellaan sekä koulun saattoliikenteen että kouluympäristön liikennejärjestelyitä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettiin nähtävilläoloaikana 5.–26.10.2017 kuusi mielipidettä, joista kolmessa käsiteltiin samoja ongelmia kuin valtuustoaloitteessa on kuvattu: Nosturinraitin kautta tapahtuvaa liikennesääntöjen vastaista koulun saattoliikennettä sekä moottoriajoneuvoliikennettä jalankulun ja pyöräilyn reiteillä.

Valtuustoaloitteessa kuvatut toimenpide-ehdotukset ovat hyvin mietittyjä ja monin osin toteuttamiskelpoisia. Ehdotukset vastaavat liikennejärjestelmän suunnitteluyksikön käsitystä ja alustavia suunnitelmia ongelmien ratkaisemiseksi.

Hervanta on kaavoitettu alueeksi, jossa autoilla liikkumista ei ole suunniteltu suurkortteleiden sisälle. Autoliikenne on osoitettu päättyväksi suurille pysäköintialueille ja korttelin sisälle on rakennettu kävelylle ja pyöräilylle mitoitettuja raitteja ja polkuja. Tontteja on kuitenkin vuosien saatossa lohkottu alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen ja kiinteistöjen huoltoliikenne toteutettu jalankulun ja pyöräilyn reittien kautta. Huoltoliikenteen vuoksi moottoriajoneuvoliikenteen kulkua ei ole rajoitettu puomeilla tms. esteillä ja reittejä käytetäänkin yleisesti oikoreitteinä alueen sisällä. Maastokäynneillä on havaittu, että liikennemerkeissä on puutteita ja virheitä, mikä osaltaan on edistänyt epätoivottua liikennekäyttäytymistä.

Asemakaavaan liittyvässä liikennesuunnittelussa etsitään vaihtoehtoja järjestää päiväkodin saattoliikenteen sekä hammashoitolan ja iltakäytön pysäköinti. Vaihtoehtoina tutkitaan tällä hetkellä Arkkitehdinkadun ja Valtaraitin koilliskulmassa olevan yleisen pysäköintialueen laajentamista 30 paikalla, pienimuotoista pysäköintiä koulun tontilla Sähköraitin kautta sekä mahdollisuutta osoittaa pysäköintiä Sähkökadun itä- ja länsipuolisille pysäköintialueille. Kouluikäisten saattaminen ei edellytä pysäköintiä, joten pysähtymiseen soveltuvia paikkoja on alustavasti suunniteltu Arkkitehdinkadulle. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta toteuttaa saattoliikenteelle yksisuuntainen ajoreitti Sähkökadun pysäköintialueelle. Pysäköintialueiden käytöstä toteutetaan toukokuussa tutkimus, minkä perusteella arvioidaan jatkosuunnittelumahdollisuudet.

Uusissa asemakaavoissa ei tulla osoittamaan koulujen tai päiväkotien tonteille henkilökunnan pysäköintiä vaan tila käytetään mieluummin lasten ulkoilupihana. Myös Etelä-Hervannan koulun kohdalla henkilökunnan pysäköinti tulee pääasiallisesti ratkaista tontin ulkopuolella. Ajo tontilla olevalle kentälle tullaan estämään rakenteellisesti, joten koulun piha-alue vapautuu iltakäyttäjien pysäköinnistä pihapelien yms. käyttöön. Läpiajo koulun pihan kautta etelä-pohjoissuunnassa ei jatkossa ole mahdollista. Tontin järjestelyille on asetettu tavoitteeksi, että Nosturinraitin kautta ei pääse yksityisautolla koulun tontille.

Tampereella on tavoitteena lisätä kävelyä ja pyöräilyä. Tätä tavoitetta tukee kävelyn ja pyöräily erottelu toisistaan. Koko läntisen Hervannan alueella on tarkasteltu kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamista. Keskeinen tavoite on poistaa moottoriajoneuvoliikenne niiltä reiteiltä, joilla huoltoliikenteen järjestämiselle on osoitettavissa vaihtoehtoja. Esimerkiksi Valtaraitti suunnitellaan vain kävelyn ja pyöräilyn väyläksi. Ahvenisraitti tulee olemaan tärkeä väylä Pohjois-Hervannan koululta hammashoitoon Etelä-Hervannan koululle kuljettaessa. Myös Ahvenisraitilta poistetaan suurelta osin moottoriajoneuvoliikenne.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen tieliikennelaiksi (HE 180/2017). Vahvistuessaan laki mahdollistaa uuden väylätyypin: pyöräkadun. Hervannassa on lukuisia huoltoajolle sallittuja raitteja, jotka olisi mahdollista muuttaa pyöräkaduksi. Pyörät ja huoltoliikenne ajaisivat pyöräkadulla pyöräilijän ehdoilla. Pyöräkadun rinnalla kulkisi erillinen jalkakäytävä. Pyöräkatua on ajateltu toteutettavaksi esim. Mekaniikanpolulle välille Insinöörinkatu-Mekaniikanpolku 10-12. Jatkosuunnittelussa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota kohtiin, joissa moottoriajoneuvoliikenne päättyy. Tarvittaessa ajo estetään rakenteellisesti.

Liikennejärjestelyihin liittyvät muutokset ajoitetaan toteutettavaksi vaiheittain ennen uuden koulurakennuksen käyttöönottoa. Liikennemerkkimuutoksia tullaan toteuttamaan jo vuonna 2018. Koulun toiminnan käynnistyessä tulee viestinnässä kiinnittää huomiota uuteen liikkumiskulttuuriin kasvamiseen.

 

Päätös

Merkittiin.