Kaupunginvaltuuston kyselytunti, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Valtuustokysely alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikosepäilyistä - Sakari Puisto

TRE:339/09.00.01/2019

Valmistelija

  • Linnamaa Reija, Strategiajohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikkö Jouni Perttula, puh. 040 196 6512, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sakari Puiston valtuustokysely:

Julkisuuteen on tullut tieto Oulun laajasta ja vakavasta seksuaalirikosten sarjasta, jossa uhreina on ollut alaikäisiä tyttöjä ja epäillyt ovat ulkomaalaistaustaisia miehiä. Poliisi kertoi jo joulukuussa, että uusia tapauksia voi tulla vielä julki. Myös Helsingissä poliisin käsittelyssä on tapauksia.

Pyydän vastausta kysymyksiin:

Onko Tampereella havaittu vastaavanlaista ilmiötä, joka ei ole vielä ollut julkisuudessa?

Mitä toimenpiteitä tehdään, ettei vastaavanlaista pääse tapahtumaan Tampereella ja että tapaukset eivät myöskään jää piiloon?

Pormestari Lauri Lylyn vastaus Sakari Puiston valtuustokyselyyn:

Julkisuuteen on tullut tieto Oulun laajasta ja vakavasta seksuaalirikosten sarjasta, jossa uhreina on ollut alaikäisiä tyttöjä ja epäillyt ovat ulkomaalaistaustaisia miehiä. Poliisi kertoi jo joulukuussa, että uusia tapauksia voi tulla vielä julki. Myös Helsingissä poliisin käsittelyssä on tapauksia.

Yleistä turvallisuusympäristöstä

Muuttuva ja monimutkaistuva turvallisuusympäristö haastaa Tampereen kaupungin tekemän turvallisuustyön monin eri tavoin. Turvallisuusympäristöä haastaa muun muassa järjestäytyneen rikollisuuden kasvu, huumausaineiden käytön lisääntyminen ja kansainvälistä suojelua hakeneiden ihmisten määrän merkittävä lisääntyminen vuoden 2015 aikana.

Tampereen kaupunki seuraa jatkuvasti turvallisuustilannetta tiiviissä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Erityinen painopistealue on ollut turvallisuusyhteistyön ja tiedonvaihdon lisääminen poliisin kanssa muun muassa säännöllisten yhteistyöpalavereiden muodossa. Laaja-alaisen yhteistyön kautta pyritään takaamaan jokaisen turvallisuus ja perusoikeuksien toteutuminen. Ennalta ehkäisevä työ on olennainen osa turvallisemman yhteisön takaamista.

Turvallisuus ja sen kehittäminen on otettu myös yhdeksi Tampereen kaupungin strategiseksi painopistealueeksi. Vaikuttava verkostokumppanuus on yksi keskeinen turvallisuustyön väline ja sitä kautta voimme saada aikaan myös vaikuttavuutta, jota yhden toimijan voimin ei nykytilanteessa voi saavuttaa.

Tampereen kaupunki tekee myös tiivistä yhteistyöstä 6. kaupunkien kollegojen kanssa. Tiedonvaihto ja hyvien käytäntöjen jakaminen on todettu erittäin tärkeäksi asiaksi.

Onko Tampereella havaittu vastaavanlaista ilmiötä, joka ei ole vielä ollut julkisuudessa?  

Sisä-Suomen poliisilaitoksen edustajien kanssa käytyjen keskustelujen ja poliisilaitokselta saatujen tilastotietojen mukaan Tampereella ei ole tiedossa Oulun ja Helsingin kaltaista ilmiötä. Seksuaalirikosten määrä on kuitenkin kasvussa niin Tampereella kuin valtakunnallisestikin, jonka vuoksi ongelmaan suhtaudutaan erityisellä vakavuudella.

Vaikka valtaosa seksuaalirikoksista on ”kantasuomalaisten” tekemiä, ulkomaan kansalaisten prosentuaalinen osuus seksuaalirikosten tekijöinä on huomattava varsinkin kun otetaan huomioon, että Tampereen väestöstä alle viisi prosenttia on ulkomaan kansalaisia. Kaikki seksuaalirikokset huomioiden ulkomaan kansalaisten osuus oli Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella vuonna 2018 23,3 prosenttia. Vuonna 2014 osuus oli 18,6%, 2015 17%, 2016 23,1 ja 2017 16,7%. Tampereen kaupungin alueella 2018 tietoon tulleista seksuaalirikostapauksista lähes 30 prosentissa epäilty oli ulkomaalainen. Ulkomaalaisten epäiltyjen kansalaisuuksista nousee esille erityisesti Irak ja Afganistan. Vaikka ulkomaalaisten osuus seksuaalirikoksissa on korkea ja kasvussa, tärkeää on silti katsoa kokonaisuutta laajasti eikä pelkästään ulkomaalaisiin kohdistuen, koska seksuaalirikosten määrän kasvussa on kyseessä laajempi yhteiskunnallinen ilmiö.

Poliisin tietoon tuli Tampereen kaupungin alueella vuonna 2018 yhteensä 183 seksuaalirikosta. Vertailun vuoksi rikoksia oli vuonna 2010 121 kpl, 2011 121 kpl, 2012 195 kpl, 2013 150 kpl, 2014 123 kpl, 2015 181 kpl, 2016 136 kpl ja 2017 152 kpl.

Seksuaalirikoksissa (kaikki seksuaalirikokset yhteensä) joissa asianomistaja (uhri) on alle 16- vuotias Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella luvut ovat seuraavat. 2014 289 kpl, 2015 283 kpl, 2016 226 kpl, 2017 238 kpl ja 2018 277 kpl. Tampereen kaupungin lukuja ei ollut saatavilla, mutta Tampere edustaa joka tapauksessa suurinta osaa kokonaismääristä.

Kuten yllä olevista tilastoluvuista voi päätellä, vuosivaihtelua on jonkin verran. Tilastoja lukiessa kokonaiskuva tulee muodostaa aina pidemmän ajan keskiarvon mukaan. Tilastoja lukiessa on myös tärkeä muistaa, että seksuaalirikosten osalta kyse on pitkälti piilorikollisuudesta samoin kuin on esimerkiksi huumausainerikollisuuden osalta. Todelliset määrät ovat selvästi suurempia kuin poliisin tilastoissa olevat luvut. Seksuaalirikosten määrän kasvuun on varmasti monia syitä. Todellistakin kasvua epäilemättä on, mutta poliisin arvion mukaan yksi selittävä tekijä on myös ilmoituskynnyksen madaltuminen.

Mitä toimenpiteitä tehdään, ettei vastaavanlaista pääse tapahtumaan Tampereella ja että tapaukset eivät myöskään jää piiloon?

Poliisi vastaa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä, rikosten ennalta estämisestä, paljastamisesta, selvittämisestä ja syyteharkintaan saattamisesta. Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä yhteisöjen ja asukkaiden kanssa. Poliisin resurssit ovat tällä hetkellä kuitenkin varsin rajalliset, jolloin yhteistyön merkitys korostuu entisestään.

Kuten aiemmin todettiin, Tampereen kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä Sisä-Suomen poliisilaitoksen ja muiden keskeisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Kaikilla on oma tärkeä tehtävä seksuaalirikosten kuten muunkin rikollisuuden osa-alueilla. Kaupungin rooli korostuu erityisesti ennalta estävän työn osalta ja rikoksen uhrin tukitoiminnoissa.

Ennalta estävä työ:

Ennalta estävässä työssä avainasemassa ovat erityisesti koulut ja nuorisotoimi. Ennalta estävää työtä toteutetaan kouluissa muun muassa seksuaalikasvatuksella osana terveystiedon opetusta. Tamperelaisissa kouluissa oppilaita ohjataan tunnistamaan heihin kohdistuva häirintä ja väkivalta sekä puolustamaan henkilökohtaisia rajojaan ja itsemääräämisoikeuttaan näissä tilanteissa. Onkin tärkeä huomata, että ennalta estävää työtä ja toimenpiteitä on tehty vuosien varrella paljon

Tampereella on kouluissa vuodesta 2015 lähtien järjestetty kahdeksasluokkalaisille kerran vuodessa erityinen Sepäse-päivä, jossa aiheena ovat seksuaalisuus ja päihteet. Päivän aikana oppilaat käyvät 10 hengen ryhmissä läpi kaikkiaan neljä 45 minuutin kestoista ohjattua, toiminnallista rastia. Rastien teemoina ovat seksuaaliterveys, seurustelu ja päihteet, seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti sekä turvataidot ja omat rajat.

Perusopetuksen ja 2. asteen oppilaitoksia on ohjeistettu käymään tulevina viikkoina teemaan liittyvä keskustelua lapsen ikätaso huomioiden ja kuhunkin kouluun sopivalla tavalla. Keskustelujen tavoitteena on auttaa oppilaita ymmärtämään mediassa olleita tapahtumia, tunnistamaan mahdollisia uhkatilanteita ja toimimaan niissä turvallisella tavalla. Koulujen aikuiset ovat valmiita auttamaan ja tukemaan oppilaita sekä huoltajia mahdollisissa esiin nousevissa kysymyksissä.

Kokonaisuutta käsiteltiin 16.1 perusopetusten rehtoreiden turvallisuuskoulutuksessa ja 2. aste on tehnyt oman suunnitelman asian käsittelyyn liittyen. Oppilaitosten rehtoreilla on suorat yhteystiedot poliisin ennalta estävän toimintoon. Ilmoituskynnystä epäilyttävästä toiminnasta on sovittu pidettävän hyvin matalana.

Tampereen kaupunki on laatinut kaltoin kohdellun lapsen kanssa työskenteleville käsikirjan, jossa on tietoa myös siitä, miten tulee toimia jos herää huoli lapsen hyvinvoinnista. Käsikirja löytyy kaupungin verkkosivuilta. Kaupunki on ollut mukana luomassa myös THL:n verkkokoulutusohjelmaa, Luo luottamusta, joka pitää sisällään myös seksuaalisuuteen liittyviä asioita.

Eri toimijat ovat tuottaneet aineistoja, joita voidaan hyödyntää aiheen käsittelyssä. Tällaisia ovat muun muassa Väestöliitto, Pelastakaa lapset ry, Suomen Punainen Risti ja Mannerheimin lastensuojeluliitto.

Tampereen kaupunki julkaisi 17.1 mediatiedotteen jossa kerrotaan muun muassa turvallisuusyhteistyöstä, ennalta estävistä toiminoista, uhrien tukemisesta ja sosiaalisen median vaaroista. Tiedotteessa on listattu myös laajasti yhteystietoja ja -tahoja, joihin voi ottaa yhteyttä mieltä painavissa asioissa.

Ennalta estävän työn keskiössä ovat kodit ja vanhemmat. Vanhempien on hyvä käydä kotona lasten ja nuorten kanssa keskustelua aiheesta. Tätä keskustelunavausta tuettiin 17.1 lähettämällä kaikkien oppilaiden vanhemmille tiedoteviesti Helmi- järjestelmän kautta. Viestissä kerrotaan miten kouluissa asiaa käsitellään, miten vanhemmat voivat asiaa lasten kanssa käsitellä ja eri tahoja mihin voi ottaa yhteyttä häirintään ja asian aiheuttamaan ahdistukseen liittyvissä asioissa.

Tampereen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisprosessia tehostetaan ja selkeytetään maahanmuuttajien kansainvälisen osaamiskeskuksen avulla, jonka toiminta käynnistyy keväällä 2019. Maahanmuuttajien osaamiskeskustoiminta mahdollistaa monialaisen yhteistyön ja palvelutarjonnan, joka tukee Tampereella olevien maahanmuuttajien työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista. Monialainen palvelu sisältää mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntouttavat palvelut.

Tampereen kaupungin valtuustokauden tavoitteessa on määritelty seuraavaa: ”maahanmuuttajien integroituminen on vahvistunut”. Nämä edellä mainitut toimet osaltaan tukevat maahanmuuttajien integroitumista yhteiskuntaan ja toimivat ennaltaehkäisevänä työnä suhteessa turvallisuusasioihin ja rikollisuuden ehkäisyyn. Yhteistyö kotouttamistyötä tekevien tahojen ja erityisesti koulutus- ja oppilaitospuolen kanssa on keskeistä, jotta maahanmuuttajien kotoutumisprosessi yhteiskuntaan on sujuvaa.

Tredu tekee tärkeää työtä maahanmuuttajien koulutuksessa. Kolutukseen kuuluu myös yhteiskunta- ja kulttuuritietoutta, jonka tavoitteena on yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys, kulttuurintuntemus, kulttuuri-identiteetti sekä vuorovaikutus. Maahanmuuttajakoulutuksissa tuetaan opiskelijoita mm tarjoamalla heille sosiaaliohjaajan palveluja sekä järjestämällä ryhmämuotoista toimintaa arjen ja elämänhallinnan tueksi.

Ennalta estävän työn näkökulmasta tulee lisätä myös yhteistyötä ja vuoropuhelua uskonnollisten yhteisöjen kanssa.

Uhrien tukitoiminnot:

Seksuaalirikollisuuden uhreiksi joutuneiden lasten ja nuorten tukeminen on tärkeää. Jos koulun tietoon tulee tilanteita, joihin liittyy seksuaalista väkivaltaa, tehdään asian selvittämiseksi yhteistyötä perheiden sekä poliisin, lastensuojelun tai muiden viranomaisten kanssa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilökunta, koulupsykologit ja -kuraattorit sekä nuorisotyöntekijät tarjoavat tukea ja keskusteluapua oppilaille, perheille ja koko kouluyhteisölle. Vanhemmat voivat olla yhteydessä myös Tampereen kaupungin perheneuvolaan, jos ovat huolissaan lapsen tai nuoren käyttäytymisestä, sosiaalisesta selviytymisestä tai kehityksestä tai perhe haluaa apua kriisitilanteeseen.

Seksuaalirikosten uhreille tarjotaan tukea myös yhdessä yhdistysten kanssa joilla erityistä osaamista seksuaalirikosten ja väkivaltarikosten uhrien tukemiseen.

Myös jo tapahtuneiden tekojen osalta tapahtuvaa asian käsittelyä tukee kaltoin kohdellun lapsen kanssa työskenteleville tarkoitettu käsikirja.

Myös kaupunginhallitus on vastikään keskustelut lasten seksuaalisesta häirinnästä käsitellessään tammikuussa 2019 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. Kaupunginhallitus lisäsi suunnitelmaan kehittämiskohteeksi ammatillisen osaamisen vahvistamisen kaltoin kohdellun lapsen (ml. seksuaalinen häirintä) tunnistamisessa ja hoidossa.

Lisäksi lisättiin kehittämiskohteena, että osana väkivallan ehkäisytyötä eri tahoja koulutetaan tunnistamaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa seksuaalista häirintää ja väkivaltaa. Oppilaitoksissa osana ennaltaehkäisevää työtä nostetaan esiin seksuaalinen häirintä ja siihen liittyvät ilmiöt.

Päätös

Merkittiin.