Kaupunginvaltuuston kyselytunti, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Valtuustokysely katujen aurauksen synnyttämistä pulmista kiinteistönomistajalle - Ilkka Sasi

TRE:688/10.00.01/2019

Valmistelija

  • Tietäväinen Milko, Rakennuttamisjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttamispäällikkö Milko Tietäväinen, puh. 040 506 8600, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Ilkka Sasin valtuustokysely:

Talvi on tuonut mukanaan lumikinokset ja samalla katujen aurauksen. Kaupungin auratessa katujaan on kiinteistönomistajan talon edustalle saattanut syntyä valli, joka hankaloittaa liikkumista tontin ja kadun välillä. On jäänyt hieman epäselväksi kuka vastaa kiinteistönomistajan tontille syntyneen vallin poistosta.

Kysyn

  1. Miten kaupungin ja kiinteistönomistajan vastuut jakautuvat kadun kunnossapidossa?
  2. Kuka vastaa talvikunnossapidosta, jos kadun auraus aiheuttaa merkittävän vallin kiinteistönomistajan tontille?
  3. Onko vallin syntymiseen ehkäisyyn mahdollista vaikuttaa kalustohankinnoilla tai muilla kaupungin toimenpiteillä?

Apulaispormestari Aleksi Jäntin vastaus Ilkka Sasin valtuustokyselyyn:

1. Miten kaupungin ja kiinteistönomistajan vastuut jakautuvat kadun kunnossapidossa?

Kaupungin ja tontin omistajan tai haltijan velvoitteet kadun hoidossa määritellään katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaissa (31.8.1978/669). Kaupunki auraa katujen ajoradat sekä yhdistetyt ja rinnakkaiset jalankulku- ja pyörätiet. Jalkakäytävät, joissa on sallittu vain jalankulku, ovat pääsääntöisesti tontin haltijoiden eli käytännössä kiinteistönhuoltoyritysten, talonmiesten ja talonomistajien hoidossa. Jos kevyen liikenteen väylän osat (jalankulku- ja pyörätie) on eroteltu rakenteellisesti toisistaan, vastaa kaupunki pyörätien talvihoidosta ja kiinteistö jalkakäytävän talvihoidosta. Vastuiden jakaantumista on havainnollistettu liitteessä (Liite 1). Tampereen kaupunki on ottanut hoitaakseen myös joidenkin pientalovaltaisten alueiden jalkakäytävien talvikunnossapidon, lisätietietoja aiheesta:

https://www.tampere.fi/liikenne-ja-kadut/katujen-rakentaminen-ja-kunnossapito/katujen kunnossapito/talvikunnossapito/talvihoito-pientaloalueilla.html

2. Kuka vastaa talvikunnossapidosta, jos kadun auraus aiheuttaa merkittävän vallin kiinteistönomistajan tontille?

Kiinteistön haltija huolehtii omalle tontilleen johtavan kulkutien kunnossapidosta. Jos tonttiliittymän eteen on kertynyt aurausvalli, kulkutien avaaminen kuuluu kiinteistön haltijalle. Liittymä on hoidettava kadun ajoradan reunasta alkaen. Kiinteistön omistaja/haltija vastaa siis (aina) tonttiliittymään kertyneen lumivallin poistamisesta.

Viitteet: Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (31.8.1978/669; 4 §) ja Tampereen kaupungin rakennusjärjestys (kv 18.8.2014; 23 §)

Talvikauden aikana saattaa kuitenkin muodostua tilanteita, joissa lumivallin poisto voi olosuhteiden vuoksi olla erityisen haasteellista. Yleisesti tällaisia tilanteita muodostuu erityisesti kevättalvella, kun lumipolanteiset tonttikadut sulavat äkillisen keliolosuhdemuutoksen vuoksi. Tällöin kaduilta joudutaan yleisesti poistamaan lumisohjo ”pohjaa myöten”, jolloin toimenpiteet irrottavat ison määrän raskasta, märkää ja paakkuuntuvaa lunta. Aurausvalleista saattaa muodostua verraten korkeita ja ne voivat jäätyä koviksi valleiksi sään kylmetessä (erityisesti yöpakkaset).

Mainittakoon, että Tampereen kaupungin kunnossapitourakoiden sopimusasiakirjoissa on maininta tonttiliittymiin muodostuvien vallien poiston avustamisesta nimenomaan edellä kuvatun kaltaisissa olosuhteissa (polanteen poisto). Tällä tarkoitetaan toimenpiteitä, jotka ovat paikallisista olosuhteista riippuen kohtuudella tehtävissä (mm. lumivallien auraaminen ojaluiskiin).

3. Onko vallin syntymisen ehkäisyyn mahdollista vaikuttaa kalustohankinnoilla tai muilla kaupungin toimenpiteillä?

Pienaurauskalustoon on saatavissa tarkoitukseen (lumivallin muodostumisen ehkäiseminen) soveltuvia lisälaitteita, mutta toistaiseksi esimerkiksi talvikunnossapidossa laajalti käytössä oleviin alusterällä varustettuihin kuorma-autoihin ei tarkoitukseen soveltuvia apulaitteita tiettävästi ole. Tontinomistajan kannattaa kolata ja lapioida lumet tonttiliittymästään katsottuna sille puolelle, jonka aura ylittää viimeiseksi. Tällöin voidaan ehkäistä sitä, että aura kuljettaisi lumia uudestaan tonttiliittymän alueelle. Työvuoronsa aikana työkoneen kuljettava voi ohittaa jopa 2 000 tonttiliittymää, joten on selvää, että laaja-alaisiin toimenpiteisiin tonttiliittymien kohdalla ei kunnalla ole resursseja. Ks. myös vastaus kysymykseen nro 2 (lumivallin kertymisen ehkäisy polanteen poiston yhteydessä).

Päätös

Merkittiin.