Keskusvaalilautakunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Esitys vaalipäivän äänestyspaikoiksi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa

TRE:8067/00.00.02/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan 1. sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Keskusvaalilautakunnan 1. sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vuoden 2019 eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 14.4.2019 ja europarlamenttivaalit kuusi viikkoa eduskuntavaalien jälkeen eli sunnuntaina 26.5.2019. Vaalilain 9 §:n mukaan jokaisella kaupungin äänestysalueella on kaupunginhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka. Erityisistä syistä äänestyspaikka voidaan sijoittaa äänestysalueen ulkopuolelle, jollei siitä aiheudu äänestäjille kohtuutonta haittaa. Kaupunginhallituksen on myös huolehdittava siitä, että Väestörekisterikeskuksen ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin merkitään jokaisen vaalipäivän äänestyspaikan tiedot. Oikeusministeriö on kirjeessään 1.10.2018 antanut tarkempia ohjeita muun ohella äänestyspaikkojen määräämisessä huomioon otettavista seikoista.

Keskusvaalilautakunta esittää vähäisiä muutoksia vaalipäivän äänestyspaikkoihin johtuen muutoksista koulutiloissa. Toiminta Tesomajärven koulutalossa on lakannut ja opetus on siirtynyt uuteen Tesoman yhtenäiskouluun. Keskusvaalilautakunta esittää, että äänestysalueiden 35 ja 36 äänestyspaikka siirtyisi Tesoman yhtenäiskoululle osoitteeseen Kohmankaari 11. Myös Etelä-Hervannan koulutalon toiminta on siirtynyt väistötiloihin. Keskusvaalilautakunta esittää, että äänestysalueiden 58-61 äänestyspaikka siirtyisi Pelipuiston koulutaloon osoitteeseen Teekkarinkatu 17. Edellä mainitut muutokset äänestyspaikkoihin eivät aiheuta äänestäjille kohtuutonta haittaa, koska etäisyydet ja kulkuyhteydet äänestyspaikkoihin säilyvät edelleen hyvinä.

Keskusvaalilautakunta on käynyt tarkastamassa uusien äänestyspaikkojen äänestystilat ja todennut niiden soveltuvan vaalilain mukaisiksi äänestyspaikoiksi.

Muutoin äänestysalueiden äänestyspaikkoina toimivat koulut ja muut paikat olisivat samat kuin presidentinvaalissa 2018. Äänestysalueita on yhteensä 68.

Päätösehdotus oli

Esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi,

että eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien vaalipäivän äänestyspaikat Tampereella ovat oheisen liitteen 4 mukaiset,

ja että kaupunginhallitus määrää keskusvaalilautakunnan tekemään tarpeelliset merkinnät äänestyspaikkarekisteriin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)