Keskusvaalilautakunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Esitys yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa sekä europarlamenttivaaleissa

TRE:8067/00.00.02/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan 2. sihteeri Katja Korhonen, puh. 040 128 6993, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Keskusvaalilautakunnan 1. sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vuoden 2019 eduskuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 3. - 9.4.2019 ja europarlamenttivaalien ennakkoäänestys 15.-21.5.2019.

Vaalilain 9 §:n mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat muun muassa ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä syystä muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi. Kaupunginhallitus päättää vaalilain 48 §:n mukaisesti myös ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajoista. Kaupunginhallituksen on myös huolehdittava siitä, että Väestörekisterikeskuksen ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin merkitään jokaisen kunnassa olevan yleisen ennakkoäänestyspaikan nimi, käyntiosoite, aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat sekä muut oikeusministeriön määräämät tiedot.

Oikeusministeriö on lähettänyt 1.10.2018 kunnille kirjeen (liitteenä), jossa annetaan ohjeita muun ohella siitä, mitä ennakkoäänestyspaikkoja määrättäessä tulee ottaa huomioon.

Edellisissä yleisissä vaaleissa, presidentinvaalissa tammikuussa 2018, yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärä Tampereella oli 18. Presidentinvaalissa ennakkoon äänesti tamperelaisista 41,4 prosenttia (vaalipäivänä 29,6 prosenttia).

Keskusvaalilautakunta toteaa, että ennakkoäänestys on aikaisemmissa vaaleissa sujunut hyvin eikä pitkiä jonoja äänestyspaikoille ole päässyt syntymään. Äänestyspaikkoja on ollut riittävästi ja ne ovat sijainneet eri puolilla kaupunkia. Keskusvaalilautakunta esittää, että kaupungin yleiset ennakkoäänestyspaikat säilyvät ennallaan lukuun ottamatta Tesoman äänestyspaikkaa. Tesoman ennakkoäänestyspaikka esitetään siirrettäväksi Tesoman kauppakeskus Westeriin, koska aikaisemmin ennakkoäänestyspaikkana toiminut vanha Tesoman kirjasto ei enää ole käytettävissä ennakkoäänestykseen.

Esityksen mukaan Tampereella olisi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa sekä europarlamenttivaaleissa käytettävissä yhteensä 18 yleistä ennakkoäänestyspaikkaa:

Keskusvirastotalo

Pääkirjasto Metso

Hervannan kirjasto

Kaukajärven kirjasto

Kämmenniemen kirjasto

Nekalan palvelukeskus

Pappilanpuiston palvelukeskus

Pispan palvelukeskus

Pohjolan palvelukeskus

Tampereen ammattikorkeakoulu / Teiskontie

Tampereen teknillinen yliopisto / Tietotalo

Tampereen yliopiston pääkirjasto Linna

Linnainmaan Citymarket

Turtolan Citymarket

Kalevan Prisma

Koivistonkylän Prisma

Lielahden Prisma

Tesoman kauppakeskus Westeri

Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen tarkat aukioloajat ilmenevät liitteistä 2 ja 3.

Päätösehdotus oli

Keskusvaalilautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi yleiset ennakkoäänestyspaikat Tampereella perusteluosan ja liitteiden mukaisesti.

Keskusvaalilautakunta oikeutetaan tekemään ennakkoäänestyspaikkojen aukioloaikoihin mahdollisesti tulevia pieniä muutoksia.

Kaupunginhallitus määrää keskusvaalilautakunnan tekemään tarpeelliset merkinnät äänestyspaikkarekisteriin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)