Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 13.12.2018

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 29 Teemakeskustelu: Maahanmuuttajajärjestöjen välinen yhteistyö

TRE:723/00.01.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Marja Nyrhinen, p. 040 572 7932, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Palvelupäällikkö Marja Nyrhinen, p. 040 572 7932, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Maahanmuuttajaneuvosto on sopinut, että kunkin kokouksen yhteydessä keskustellaan yhdestä ennalta valitusta teemasta. Tässä yhteydessä voidaan kuulla myös neuvoston ulkopuolisia asiantuntijoita. Vuoden viimeisen kokouksen teemana on maahanmuuttajajärjestöjen välinen yhteistyö. Asiantuntijaksi on kutsuttu mukaan Pakolaisapu ry:n Järjestöhautomo- hankkeen asiantuntija Tuomas Rinne.

Maahanmuuttajajärjestöillä tarkoitetaan tässä nyt sellaisia yhdistyksiä tai uskonnollisia yhteisöjä, joiden pääasiallinen tarkoitus on koota yhteen joko saman lähtömaataustan omaavia tai eri maista Suomeen tulleita ihmisiä. Jotkut järjestöt ovat paikallisia ja jotkut voivat toimia koko Suomen alueella. Toisilla järjestöillä on laajaa toimintaa jäsenistönsä keskuudessa, toiset suuntaavat enemmän vaikuttamiseen järjestön ulkopuoliseen maailmaan. Suomalainen yhteiskunta luottaa näihin maahanmuuttajien omiin järjestöihin ja antaisi mielellään niille vastuita mm. uusien tulokkaiden kotouttamisesta. Eri kunnissa on maksettu erilaisin kriteerein järjestöille suoraa toiminta-avustusta, avustusta erilaisten tapahtumien kustannuksiin tai sitten ostettu suoraan hankintalain puitteissa järjestöiltä palveluja.

Joidenkin kaupunkien maahanmuuttajajärjestöt ovat perustaneet kattojärjestöjä ajamaan järjestöjen yhteisiä etuja.  Tampereellakin tällaisia hankkeita on ollut, mutta ne eivät ole kestäneet ajassa, vaan ovat kaatuneet erimielisyyksiin. Kattojärjestö onnistuessaan voisi toimia järjestöjen yhteisten hankkeiden koordinoijana ja toimintaresurssien hakijana. Se olisi kaupungin näkökulmasta myös hyvä neuvottelukumppani asioissa, joissa tarvittaisiin järjestöjen yhteistä näkökulmaa.

Maahanmuuttajaneuvostossa on lukuisia järjestöjen nimeämiä jäseniä sekä sellaisia, joiden taustalla on jokin muu (esim. poliittinen puolue tai oma kiinnostus toimintaan).  Tässä kokouksessa keskustellaan siitä, olisiko järjestöjen väliselle yhteistyölle tarvetta ja jos olisi, miten sitä voitaisiin  edistää Tampereella.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Marja Nyrhinen, Palvelupäällikkö

Merkitään käyty keskustelu tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi käyty keskustelu.

Maahanmuuttajaneuvoston suositus on, että vuonna 2019 kutsutaan järjestöt keskustelemaan tekeillä olevasta kansainvälisen osaamisen strategiasta.

Kokouskäsittely

Järjestöasiantuntija Tuomas Rinne oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)