Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kokous 13.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuoden 2017 tilinpäätös 

TRE:1817/02.02.02/2018

Perustelut

Pirkanmaan pelastuslaitoksen liikevaihto vuoden lopussa oli 47,5 milj. euroa. Liikevaihtoon kirjataan pelastustoimen maksuosuustuottojen ja ensihoidon tuottojen lisäksi myös ensivastetuotot, ERHE-maksut sekä palotarkastusmaksut.

Sopimukseen perustuvia pelastustoimen maksuosuustuottoja kertyi 34,3 milj. euroa, muutos edelliseen tilinpäätökseen oli 0,6 prosenttia. Maksuosuustuottojen toteuma talousarviosta oli 97 prosenttia. Maksuosuuksia kirjattiin palautettavaksi sopimuskunnille yhteensä 0,95 milj. euroa.

Ensihoitotuottoja kertyi yhteensä 11,9 milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen oli 35 % ja toteuma talousarviosta oli 101 prosenttia. Tuotoista 8 milj. euroa kertyi sopimuslaskutuksesta ja sopimuslaskutustuottojen toteutuma talousarviosta oli 95 prosenttia, sopimuslaskutustuottoja kirjattiin palautettavaksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirille yhteensä 0,5 milj. euroa. Muut liikevaihtoon kirjattavat ensihoitotuotot olivat 3,4 milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen 18 prosenttia. Muutokset johtuvat vuonna 2017 suurentuneesta ensihoidon palvelualueesta.

Pelastuslain mahdollistamia palotarkastuksista ja muista valvontatoimenpiteistä perittäviä maksuja kertyi talousarvion mukaisesti 0,3 milj. euroa. ERHE-maksujen toteuma oli vuoden lopussa 0,5 milj. euroa ja ensivastetuottojen toteuma on 0,4 milj. euroa. Tulot toteutuivat hieman talousarviota parempina.

Liiketoiminnan muut tuotot toteutuivat 0,1 milj. euroa talousarviota parempina. Ylitys johtui pääasiassa pysyvien vastaavien myyntituloista sekä palosuojelurahaston myöntämistä avustuksista. Liiketoiminnan muiden tulojen toteuma oli 124 prosenttia talousarviosta. Kokonaisuudessaan toimintatuotot olivat tilinpäätöskauden lopussa 47,9 milj. euroa, tuloarvio toteutui 99 prosenttisesti.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimintakulut olivat tilinpäätöksessä 46 milj. euroa, toimintakulujen toteuma talousarviosta oli 99,5 prosenttia. Muutosta edelliseen tilikauteen oli 7,2 prosenttia, muutos johtui pääasiassa ensihoidon palvelualueen kasvamisesta johtuvasta menojen kasvusta. Toimintakuluista 70 prosenttia oli pelastustoiminnan kuluja, loput ensihoidon kuluja.

Henkilöstökuluja kertyi yhteensä 33,7 milj. euroa, kasvua edelliseen vuoteen 7,1 prosenttia johtuen ensihoidon kasvaneista henkilöstömenoista. Henkilöstökulujen toteuma talousarviosta oli 97,3 prosenttia. Muut henkilöstösivukulut toteutuivat vuosisuunnitelmaan alhaisimpina johtuen työhyvinvoinnin edistämiseen ja työsuojelun prosessien tehostamiseen liittyvän työn jatkumisesta. Siitä johtuen lopulliset varhaiseläkemaksut että työtapaturmavakuutusmaksut toteutuivat arvioitua pienempinä, vaikka varhaiseläkemenot kasvoivat vuoteen 2016 verrattuna.

Muiden toimintakulujen kuin henkilöstökulujen toteuma talousarviosta oli 106 prosenttia, yhteensä 12,4 milj. euroa ja muutos vuoden 2016 tilinpäätökseen oli 7,5 prosenttia. Suunnitelman mukaisten poistojen, 1,8 milj. euroa toteuma oli hieman talousarviota pienempi. Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilikauden tulos on talousarvion mukainen nollatulos.

Päätösehdotus oli

Pelastusjohtaja Ojanen:

Pelastustoimen neuvottelukunta merkitsee asian tiedoksi.

 

Päätös

Asia merkittiin tiedoksi.