Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kokous 14.3.2019

§ 6 Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuoden 2018 tilinpäätös

TRE:1688/02.02.02/2019

Perustelut

Pirkanmaan pelastuslaitoksen liikevaihto vuoden lopussa oli 48,6 milj. euroa. Liikevaihtoon kirjataan pelastustoimen maksuosuustuottojen ja ensihoidon tuottojen lisäksi myös ensivastetuotot, ERHE-maksut sekä palotarkastusmaksut.

Sopimukseen perustuvia pelastustoimen maksuosuustuottoja kertyi 35,1 milj. euroa, muutos edelliseen tilinpäätökseen oli 2,3 prosenttia. Maksuosuuksia ei palautettu kunnille, eikä kunnilta peritty lisämaksuosuuksia alijäämää kattamaan.

Ensihoitotuottoja kertyi yhteensä 12,2 milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen oli 2,8 % ja toteuma talousarviosta oli 105,2 prosenttia. Tuotoista 8,3 milj. euroa kertyi sopimuslaskutuksesta ja sopimuslaskutustuottoja kirjattiin palautettavaksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirille yhteensä 0,05 milj. euroa. Muut liikevaihtoon kirjattavat ensihoitotuotot olivat 3,86 milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen 1,8 prosenttia.

Pelastuslain mahdollistamia palotarkastuksista ja muista valvontatoimenpiteistä perittäviä maksuja kertyi talousarvion mukaisesti 0,3 milj. euroa. ERHE-maksujen toteuma oli vuoden lopussa 0,54 milj. euroa ja ensivastetuottojen toteuma on 0,4 milj. euroa. Tulot toteutuivat hieman talousarviota parempina.

Liiketoiminnan muut tuotot toteutuivat 0,07 milj. euroa talousarviota parempina. Ylitys johtui pääasiassa öljynsuojelurahaston myöntämistä avustuksista. Liiketoiminnan muiden tulojen toteuma oli 119,9 prosenttia talousarviosta. Kokonaisuudessaan toimintatuotot olivat tilinpäätöskauden lopussa 49 milj. euroa, tuloarvio toteutui 102 prosenttisesti.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimintakulut ilman poistoja olivat tilinpäätöksessä 47 milj. euroa, toimintakulujen toteuma talousarviosta oli 102 prosenttia. Merkittävää muutosta edelliseen tilikauteen ei ollut. Toimintakuluista 67 prosenttia oli pelastustoiminnan kuluja, loput ensihoidon kuluja.

Henkilöstökuluja kertyi yhteensä 34,4 milj. euroa, kasvua edelliseen vuoteen ja vuosisuunnitelmaan verrattuna 2,1 prosenttia. Kasvu selittyy sijaismäärien kasvulla sekä KVTES:n sopimusratkaisusta johtuneesta kertakorvauksen kirjauksesta. Myös varhaiseläkemenoperusteiset maksut toteutuvat vuosisuunnitelmaa suurempina, kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 42 prosenttia.

Muiden toimintakulujen kuin henkilöstökulujen toteuma talousarviosta oli 102,8 prosenttia, yhteensä 12.8 milj. euroa ja muutos edellisen vuoden tilinpäätökseen oli 2,74 prosenttia. Suunnitelman mukaisten poistojen, 1,9 milj. euroa toteuma oli talousarvion mukainen. Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilikauden tulos muodostui lopulta 0,035 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Ojanen:

Pelastustoimen neuvottelukunta merkitsee asian tiedoksi.