Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kokous 15.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Talouden toteuma 10/2018 

TRE:1683/02.02.01/2017

Perustelut

Lokakuun talousraportti valmistuu 14.11. ja se esitellään neuvottelukunnan kokouksessa. Seuraava katsaus on tammi-syyskuun tilanteesta.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen liikevaihto syyskuun lopussa on 36,4 milj. euroa. Liikevaihtoon kirjataan pelastustoimen maksuosuustulojen ja ensihoidon tulojen lisäksi myös ensivastetoiminnan tulot, nk. ERHE-maksut sekä palotarkastusmaksut. Liikevaihto on vuosisuunnitelman mukainen edellisen vuoden tasolla.

Sopimukseen perustuvia pelastustoimen maksuosuustuloja on kertynyt 26,3 milj. euroa. Pelastuslain mahdollistamista palotarkastuksista ja muista valvontatoimenpiteistä kertyvien maksujen toteuma syyskuun lopussa on 0,2 milj. euroa. ERHE-maksujen toteuma on syyskuun lopussa 0,4 milj. euroa ja ERHE-maksut ovat jo ylittäneet tuloarvion. Ensivastetulojen toteuma syyskuun lopussa on 0,4 milj. euroa. Ensivastetuloja on arvioitu kertyvän talousarviovuoden aikana 0,4 milj. euroa, joten myös ensivastetulot tulevat ylittämään tuloarvion.

Ensihoidon liikevaihto on syyskuun lopussa 9,1 milj. euroa ja toteuma talousarviosta on 78 prosenttia. Suurin osa ensihoidon tuloista kertyy sopimuslaskutukseen perustuen PSHP:lta. Sopimukseen perustuvia tuloja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 6,3 milj. euroa. Kela-palautuksia ja omavastuuosuuksia on kertynyt 2,8 milj. euroa, 88 % arvioidusta ja kela- ja omavastuutulojen arvioidaan ylittävän tuloarvion.

Kokonaisuudessaan toimintatulot ovat syyskuun lopussa 36,7 milj. euroa. Tulot ovat toteutuneet vuosisuunnitelmaa parempina, johtuen pääosin ensihoidon kela- ja omavastuuosuuksien budjetoitua paremmasta toteumasta.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimintamenot kokonaisuudessaan ovat syyskuun lopussa 35,1 milj. euroa, mikä on 3,6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Muutos johtuu henkilöstökulujen toteuman kasvusta, jonka syitä on eritelty seuraavassa kappaleessa. Toimintamenojen toteuma talousarviosta on 76,1 prosenttia. Toimintamenoista 67,4 prosenttia on pelastustoiminnan menoja, loput ensihoidon menoja.

Henkilöstömenoja on kertynyt yhteensä 25,7 milj. euroa, 2,2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna ja henkilöstömenojen toteuma talousarviosta on 76,4 prosenttia. Palkkamenojen muutos johtuu toukokuussa voimaan tulleesta sopimuskorotuksesta, suuremmista arkipyhäkorvauksista, varhaiseläkeperusteisten maksujen kasvusta sekä lomarahakorvausten kasvusta. Loppuvuodelle kirjataan vielä lomapalkkavelan muutos sekä tammikuussa maksettava 9,2 prosentin kertakorvaus.

Muiden toimintamenojen kuin henkilöstömenojen toteuma talousarviosta on 75,2 prosenttia, yhteensä 9,3 milj. euroa, kasvua edelliseen vuoteen on 7,8 prosenttia. Tämä johtuu aikaisempaa tarkemmasta ostolaskujen jaksottamisesta kauden vaihteessa sekä suunnitelluista materiaali- ja palveluostoista.

Suunnitelman mukaisten poistojen toteuma syyskuun lopussa on 1,4 milj. euroa.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen talouden toteuma syyskuun lopussa on 0,3 milj. euroa ylijäämäinen. Tilinpäätöksen ennustetaan olevan vuosisuunnitelman mukainen tilinpäätöskirjaukset huomioiden.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen investoinnit painottuvat loppuvuoteen. Investoinnit koostuvat pääasiassa raskaasta sammutuskalustosta, öljyntorjuntaveneestä sekä ambulansseista. Syyskuun lopputilanteen investoinnit koostuvat kahdesta ambulanssista sekä valmistuvien paloasemien ensikertaisesta kalustamisesta.

Päätösehdotus oli

Pelastusjohtaja Ojanen:


Pelastustoimen neuvottelukunta merkitsee asian tiedoksi.

 

Päätös

Asia merkittiin tiedoksi.