Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kokous 17.3.2020

§ 6 Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuoden 2019 tilinpäätös 

TRE:1826/02.02.02/2020

Perustelut

Pirkanmaan pelastuslaitoksen liikevaihto vuoden lopussa oli 50,6 milj. euroa. Liikevaihtoon kirjataan pelastustoimen maksuosuustuottojen ja ensihoidon tuottojen lisäksi myös ensivastetuotot, ERHE-maksut sekä palotarkastusmaksut.   

Sopimukseen perustuvia pelastustoimen maksuosuustuottoja kertyi 36,8 milj. euroa, muutos edelliseen tilinpäätökseen oli 4,9 prosenttia. Maksuosuuksia palautettiin kunnille yhteensä 0,16 miljoonaa euroa.  

Ensihoitotuottoja kertyi yhteensä 12,7 milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen oli 4,1 prosenttia. Tuotoista 8,7 milj. euroa kertyi sopimuslaskutuksesta ja, sopimuslaskutustuottoja kirjattiin palautettavaksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirille yhteensä 0,03 milj. euroa. Muut liikevaihtoon kirjattavat ensihoitotuotot olivat 4 milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen 2,9 prosenttia.  

Pelastuslain mahdollistamia palotarkastuksista ja muista valvontatoimenpiteistä perittäviä maksuja kertyi talousarvion mukaisesti 0,3 milj. euroa. ERHE-maksujen toteuma oli vuoden lopussa 0,545milj. euroa ja ne toteutuivat talousarviota parempina. Ensivastetuottojen toteuma on 0,2 milj. euroa. Ne toteutuivat talousarviota huomattavasti pienempinä johtuen vastemuutoksen aiheuttamasta tehtävämäärän huomattavasta laskusta. Ensivastetehtävien määrä laski edellisestä vuodesta 45,3 prosenttia.  

Liiketoiminnan muut tuotot toteutuivat 0,1 milj. euroa talousarviota parempina. Ylitys johtui pääasiassa öljynsuojelurahaston myöntämistä avustuksista. Liiketoiminnan muiden tulojen toteuma oli 125 prosenttia talousarviosta. Kokonaisuudessaan toimintatuotot olivat tilinpäätöskauden lopussa 51,1 milj. euroa, tuloarvio toteutui 99,8 prosenttisesti. Alitus johtuu kunnille ja sairaanhoitopiirille tilinpäätöksessä kirjatuista palautuksista, jotka vähensivät liiketoiminnan tuloja. Ennen palautuksia tulojen toteuma oli talousarvion mukainen.  

Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimintakulut ilman poistoja olivat tilinpäätöksessä 49,5 milj. euroa, toimintakulujen toteuma talousarviosta oli 100,5 prosenttia. Toimintakuluista 75 prosenttia oli pelastustoiminnan kuluja, loput ensihoidon kuluja.  

Henkilöstökuluja kertyi yhteensä 35,5 milj. euroa, kasvua edelliseen vuoteen 3,3 prosenttia. Henkilöstökulut alittivat kuitenkin vuosisuunnitelman 2,4 prosenttia johtuen täyttämättömistä sijaisuuksista.    

Muiden toimintakulujen kuin henkilöstökulujen toteuma talousarviosta oli 108,6 prosenttia, yhteensä 13,9 milj. euroa ja muutos edellisen vuoden tilinpäätökseen oli 9,1 prosenttia. Kasvu johtuu pääasiassa uusien paloasemien käyttöönotosta sekä asiantuntijapalveluiden ostojen kasvusta. Suunnitelman mukaisten poistojen, 1,6 milj. euroa toteuma oli talousarviota pienempi 0,33 milj. euroa. Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilikauden tulos oli vuosisuunnitelman mukainen nollatulos.  

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Ojanen:

Pelastustoimen neuvottelukunta merkitsee asian tiedoksi.