Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 13.6.2019

§ 99 Ikurin päiväkodin perusparannuksen tarveselvitys ja hankesuunnitelma

TRE:3932/10.03.07/2019

Valmistelija

 • Viljakka Jarmo, Hankearkkitehti

Valmistelijan yhteystiedot

Hankearkkitehti Jarmo Viljakka, puh. 040 806 4105, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Ikurin päiväkoti sijaitsee Ikurin kaupunginosassa osoitteessa Maamiehentie 2, 33340 Tampere. Kiinteistötunnus on 837-237-3736-2. Etäisyys Keskustorilta on noin 11 km. Rakennus on valmistunut vuonna 1990 ja sitä ei ole perusparannettu aiemmin.

Ikurin päiväkoti on olennainen osa Läntisen alueen palveluverkkoa. Väestösuunnitteen mukaan Ikurin alueella päivähoitoikäisten lasten määrä laskee ensin hieman, mutta muutaman vuoden jälkeen kasvaa nykyiselle tasolle. Perusparannus mahdollistaa rakennuksen tilojen käytön nykyisessä muodossaan.

Tässä hankkeessa tarveselvitys ja hankesuunnitelma on yhdistetty. Kohteessa ei tulla tekemään tilamuutoksia, jotka vaatisivat hankesuunnitelmatasoista jatkosuunnittelua. Tämän tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen siirrytään suoraan toteutussuunnitteluvaiheeseen.

Tilan tarve

Päiväkodissa on tällä hetkellä 4 ryhmää, eli noin 80 hoitopaikkaa. Lapsimäärä ei perusparannuksen valmistuttua muutu. Henkilökuntaa rakennuksessa on noin 14h. Tilaohjelman mukainen toimintojen tilantarve on yhteensä 704 hym2. Rakennuksen arvioitu huoneistoala, mikä on vuokran maksun peruste, on 849,5 htm2.

Aikataulu

Rakennustyöt on suunniteltu alkaviksi elokuussa 2021 ja niiden on määrä valmistua toukokuussa 2022. Käyttöönotto elokuussa 2022. Ikurin päiväkoti siirtyy väistötiloihin perusparannuksen ajaksi. Suunnitelman mukaan väistötilana käytetään Peltovainion päiväkotia, joka vapautuu Lielahden päiväkodin valmistuttua.

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot

Päiväkoti sijaitsee Ikurin asuntovaltaisen alueen keskellä. Tontin koko on 4 148 m2. Tonttia rajaa idässä, etelässä ja lännessä Ikurinpuisto ja pohjoisessa Maamiehentie. Nykyiset autopaikat sijaitsevat piha-alueella. Nykyinen keittiön huolto-ovi ja -piha sijaitsee pysäköintialueen yhteydessä. Leikkipiha rajautuu kaikilta sivuiltaan puistoon. Pihan rakenteet uusitaan leikkipihan ja siihen liittyvien liikenneväylien osalta. Liikennöitävien alueiden pinnoitteena on asfaltti, leikkipihalla pinnoitteet toteutetaan suunnitteluohjeen mukaisesti. Pintoina käytetään sidottuja materiaaleja, vältetään irtohiekan käyttöä. Leikkipiha aidataan ja varustellaan suunnitteluohjeen mukaisesti. Nykyinen puusto pyritään säilyttämään, vain huonokuntoiset puut kaadetaan. Leikkipihan koko on noin 2 130 m2, eli noin 26,5 m2/lapsi. Leikkivälineet ja aidat uusitaan. Vanha katos puretaan. Tilalle rakennetaan uusi sadekatos, jonka koko on noin 30 m2. Lisäksi pihalle rakennetaan leikkivälinevarasto ja vaunuvarasto. Katettuja polkupyöräpaikkoja sijoitetaan tontille 15 kpl. Saattoliikenteen ratkaisut, katso kohta liikenneyhteydet. Päiväkoti ja sen piha-alueet eivät sijaitse melualueella.

Asemakaava on vuodelta 1989. Kaavamääräys on YS-2 (Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue, jolle saa rakentaa lasten päiväkodin). Tonttitehokkuusluku (tontin kerrosalan suhde tontin pinta-alaan) on e=0,4. Suurin sallittu kerrosluku on yksi (kaavamääräys I). Rakennusoikeutta tontilla on yhteensä noin 1 659 kem2, josta käytetty yhteensä 943 kem2. Asemakaavan autopaikkamääräykset ovat: 1 ap/100kem2. Asemakaavan mukainen autopaikkatarve on 10 ap. Rakennusta ei ole suojeltu asemakaavalla. Perusparannus vaatii rakennusluvan.

Tilojen perusjärjestys säilyy pääosin ennallaan. Tehtäviä tilamuutoksia ovat:

 • ryhmätilan paljeovi puretaan ja tilalle rakennetaan uusi seinä ja ovi
 • märkäeteisiä kasvatetaan yhdistämällä erilliset tuulikaapit märkäeteiseen
 • kaksi henkilökunnan työtilaa yhdistetään yhdeksi neuvottelutilaksi
 • ryhmätilojen varastot rakennetaan uudelleen. Ratkaisulla parannetaan varastotilojen käytettävyyttä ja samalla saadaan ryhmätilojen välille rakennettua uusi sisäyhteys

Muita tiloissa tehtäviä muutoksia ovat:

 • vaatehuoltotila muutetaan tekstiilihuoltotilaksi
 • vaatehuoltotila muutetaan siivouskeskukseksi
 • monitoimisalin paljeovet puretaan ja tilalle rakennetaan lasiseinä ja ovet. Salin varustus tarkistetaan
 • kaksi ulkovälinevarastoa muutetaan iv-konehuoneiksi. Uudet pihavarastot rakennetaan piha-alueelle
 • kaikki tilapinnat uudistetaan
 • kaikki kalusteet ja varusteet uusitaan, lukuun ottamatta kaappisänkyjä, jotka irrotetaan työmaan ajaksi ja asennetaan takaisin.

Wc-istuimien tarve päiväkodeissa on 1 istuin/10 lasta. Henkilökunnalla on omat wc-tilat. Muutos- ja korjaustyöt toteutetaan siten, että rakennuksen tilat ja kunto vastaavat valmistuttuaan nykyaikaista päiväkotikäyttöä. Kaikki ongelmia aiheuttavat tai vanhentuneet rakenteet ja järjestelmät poistetaan tai korjataan toimimaan oikein. Suunnittelussa noudatetaan Tampereen kaupungin uusinta rakennus- ja päiväkotien suunnitteluohjetta sekä hankintarajataulukkoa.

Teknisten järjestelmien valinnoissa huomioidaan koko hankkeen elinkaaren aikainen energiankulutus ja käyttökustannukset. Energiatehokkuutta parannetaan varustamalla ilmastointijärjestelmä tehokkailla korkean hyötysuhteen LTO-laitteilla. Lisäksi Ilmastointikoneiden järkevällä palvelualuejaolla ja ohjauksella varmistetaan koneiden käynti todellisen käyttötilanteen ja -tarpeen mukaan. Energiatehokkuuden tavoitetasoksi asetetaan energiatehokkuusluokka C, joka pyritään saavuttamaan, mikäli se on taloudellisesti kannattavaa.

Jatkosuunnittelussa on otettava huomioon uuden, hyväksytyn hallitusohjelman mukainen tavoite: ”Fossiilisen öljyn käytöstä lämmityksessä luovutaan asteittain 2030-luvun alkuun mennessä. Valtion ja kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luovutaan vuoteen 2024 mennessä. Kannustetaan öljylämmitteisiä kiinteistöjä siirtymään muihin lämmitysmuotoihin 2020-luvun aikana erillisellä toimenpideohjelmalla.”

Investointi- ja käyttökustannukset

Esiselvitysten ja tehtyjen alustavien suunnitelmien perusteella tehdyissä laskelmissa on päädytty kustannusarvioon 2 350 000 €. Keittiön laitteet ovat palveluntuottajan oma investointi. Ne kuitenkin kilpailutetaan osana kokonaisurakkaa ja laitehankinnan lisäksi Voimia osallistuu rakennuttamis- ja rakennuskustannuksiin keittiön osalta. Keittiölaitteiden kustannusarvio on noin 50 000 € (alv 0 %), arvio sisältää myös rakennuttamis- ja rakentamisen kustannukset.

Rakentamisen aiheuttama pääomavuokra on 164 500 €/v (15,39 € /m2/kk), nykyinen pääomavuokra 76 107 €/v (7,12 €/m2/kk), kiinteistönhoitovuokra 26 837 €/v (2,51 €/m2/kk), kunnossapitovuokra 10 264 €/v (0,96 €/m2/kk) ja tontinvuokra 11 232 €/v (0,33 €/m2/kk). Vuokra on yhteensä 288 940 €/v. Summa jakautuu eri käyttäjäryhmille seuraavasti: kasvatuspalvelut (varhaiskasvatus) 275 380 euroa ja Pirkanmaan Voimia Oy 13 560 euroa. Lopullinen vuokra määräytyy käyttöönottoajan ylläpitokustannustason, hankkeen toteutuneiden investointikustannusten ja pinta-alan mukaisesti.

Toiminnan kustannukset

Päiväkodin kapasiteetti ei kasva perusparannuksen myötä.  Varhaiskasvatusta pystytään jatkossakin tarjoamaan noin 80 lapselle. Henkilöstön määrä pysyy myös samana. Henkilöstökustannukset ovat vuodessa noin 475 330 € ja aineet, tarvikkeet ja tavarat 10 560 € (132 €/lapsi/vuosi) sekä muut kustannukset 13 360 € (167 €/lapsi/vuosi).

Vuoden 2022 vuosisuunnitelmassa tulee huomioida uusien kalustusteiden kustannukset, jotka ovat enintään 200 000 €. Uusien tilojen varustamiseen tarvittavat kustannukset lasketaan lapsimäärän mukaan (80 lasta * 2500 €). Summasta 40 % (80 000 €) on varsinaista ensikertaista kalustamista (irtokalusteita) ja 60 % (120 000 €) on varaus käyttötalouteen, sisältää mm. tarvittavat ICT-hankinnat. Tässä hankkeessa tarvitaan ensikertaisen kalustamisen (irtokalusteet) kustannukset, jotta uusi yksikkö saadaan kalustettua. Pirkanmaan Voimia Oy:n arvion mukaan ateriapalvelukustannukset on noin 106 000 €/ vuosi. Puhtauspalveluiden kustannus (3,75 € /m²) on n.  32 000 € /vuosi.

Lapsivaikutusten arviointi

Terveys: Ikurin päiväkodin perusparannus mahdollistaa alueen lapsille terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön.

Turvallisuus ja liikkuminen: Kevyen liikenteen yhteydet päiväkodille ovat kohtuullisen hyvät. Mahdollistetaan päiväkotiin kulkeminen myös polkupyörillä, perusparannuksen yhteydessä katettuja polkupyöräpaikkoja sijoitetaan tontille 15 kpl. Kulkureitti pysäköintialueelta suunnitellaan turvalliseksi ja huolehditaan, että saatto- ja huoltoliikenne ei risteä.

Arjen sujuvuus: Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia lasten ja perheiden arjen sujumiseen, kun päivähoito pystytään tarjoamaan lähipalveluna alueen lapsille.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Kuosmanen Taru, Johtaja

Ikurin päiväkodin perusparannuksen tarveselvitys ja hankesuunnitelma hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Hankearkkitehti Jarmo Viljakka oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Jarmo Viljakka, Niko Suoniemi, Elina Kalliohaka, Kristiina Järvelä, Ville Raatikainen, Kirsi Lahtinen, Alanen Satu, Matti Tanski, Petri Mölsä, Jukka Kauppinen, Antti Lakka

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.