Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 13.6.2019

§ 102 Pirkanmaan musiikkiopiston taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman hyväksyminen

TRE:3912/12.01.01/2019

Valmistelija

  • Lundström Susanna, Suunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Ts. suunnittelija Susanna Lundström, puh. 040 355 8745, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukaan kunta voi järjestää taiteen perusopetusta tai ministeriö voi myöntää kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan järjestää taiteen perusopetusta. Laissa (4 §) todetaan, että koulutuksen järjestäjä voi hankkia palvelut julkiselta tai yksityiseltä yhteisöltä tai säätiöltä. Koulutuksen järjestäjä vastaa kuitenkin siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään taiteen perusopetuksesta annetuin lain ja asetuksen (6.11.1998/813) mukaisesti.

Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan (20 §) taiteen perusopetuksesta vastaa Tampereella sivistys- ja kulttuurilautakunta. Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyy taiteen perusopetusta antaviksi yksiköiksi toimijat sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnan 14.12.2014 hyväksymien ohjausperiaatteiden mukaan. Taiteen perusopetus on vapautettu arvonlisäverosta.

Opetuksen taiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa tulee olla Opetushallituksen määräämien opetussuunnitelman perusteiden mukaista. Opetushallitus päätti uusista taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 20.9.2017. Taiteen perusopetuksen oppimäärät ovat yleinen oppimäärä ja laaja oppimäärä. Molempien oppimäärien mukaiset opetussuunnitelmat on annettu yhdeksälle taiteenalalle: arkkitehtuuri, kuvataide, käsityö, mediataiteet, musiikki, sanataide, sirkustaide, tanssi ja teatteritaide.

Pirkanmaan musiikkiopistolla / Tampereen NMKY ry:llä on taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetustoimilupa opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Lisäksi 1.1.2019 alkaen Pirkanmaan musiikkiopistolla on ollut taiteen perusopetuksen musiikin yleisen oppimäärän opetustoimilupa, jonka Tampereen kaupunki on myöntänyt sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksessa 24.1.2019. Yleisen oppimäärän opetustoimilupahakemuksen taustalla oli Tampereen Suzukikoulun yhdistyminen Pirkanmaan musiikkiopistoon. Pirkanmaan musiikkiopiston nyt toimittama opetussuunnitelma korvaa tämän aiemmin sivistys- ja kulttuurilautakunnassa hyväksytyn musiikin yleisen oppimäärän opetussuunnitelman.

Tampereen taiteen perusopetuksen ohjausryhmä on arvioinut Pirkanmaan musiikkiopiston opetussuunnitelman kokouksessaan 27.5.2019 ja esittää sitä hyväksyttäväksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Pirkanmaan musiikkiopiston opetussuunnitelma taiteen perusopetuksen musiikin yleiseen oppimäärään hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakijat, Päivi Varjosalo, Heli Tiainen, Marianna Lehtinen, Eeva-Kaisa Todorov, Janita Rannisto, Timo Saarinen, Merja Koskiniemi, Marja-Leena Seilo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.