Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 13.6.2019

§ 96 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen toimikaudella 1.6.2019 - 31.5.2021 (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:3511/00.00.03/2019

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintokoordinaattori Pauliina Aittala, puh. 040 801 6119, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 142 §:n mukaan kaupunginhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi kunnan jäsenille, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Nähtävänä pitäminen on tarpeellista aina silloin, kun halutaan päätökset lainvoimaisiksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan tarkastetut pöytäkirjat asetetaan nähtäväksi kokousta seuraavan viikon tiistaina yhteistoiminta-alueen kuntien verkkosivuille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ylöjärven kirjaamo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)