Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 13.6.2019

§ 101 Tampereen varhaiskasvatussuunnitelma 2019

TRE:3901/12.06.00/2019

Valmistelija

  • Viitasaari Tuija, Kasvatus- ja opetuspäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari, puh. 050 432 3529, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Varhaiskasvatuslain mukaan Opetushallitus laatii ja päättää varhaiskasvatuslakiin perustuen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tarkoituksena on edistää varhaiskasvatuksen yhdenvertaista toteuttamista koko maassa, toteuttaa laissa säädettyjä varhaiskasvatuksen tavoitteita sekä ohjata varhaiskasvatuksen laadun kehittämistä.

Opetushallitus määräsi ensimmäisistä varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 18.10.2016 ja päivityksistä 19.12.2018. Varhaiskasvatuksen järjestäjän tulee laatia ja hyväksyä paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma ja ottaa se käyttöön viimeistään 1.8.2019.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden päivityksen tarkoituksena on ollut päivittää perusteasiakirjan käsitteet, sisältö sekä lähdeviitteet vastaamaan uutta lakia. Uudistuksessa on huomioitu valmistelun aikana saatu palaute. Myös Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toteuttaman varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) toimeenpanoon liittyvän arvioinnin tuloksia on hyödynnetty valmistelussa.

Tampereen kaupungin tavoitteena on opetussuunnitelmallinen jatkumo varhaiskasvatuksesta yläkouluun. Kasvun ja opin polku eli polku varhaiskasvatuksesta esiopetuksen ja perusopetuksen kautta toiselle asteelle on suunniteltu siten, että tukea tarvitsevalla lapsella on mahdollisuus saada tarvitsemaansa tukea jatkumona.

Jokaisessa luvussa esitetään ensin Opetushallituksen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, jonka jälkeen on kirjattu tarvittaessa Tampereen kaupunkiseudun ja kunnan täsmennykset kyseisestä kokonaisuudesta.

Tampereen kuntakohtaista varhaiskasvatussuunnitelmaa noudatetaan Tampereen kaupungin toteuttamassa sekä ohjaamassa ja valvomassa varhaiskasvatuksessa. Kunnalliset päiväkodit ja avoimen varhaiskasvatuksen toimipisteet laativat toimintavuosittain Tampereen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman. Kunnallinen perhepäivähoito laatii yhteisen toimintasuunnitelman. Yksityiset päiväkodit laativat Tampereen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman tai varhaiskasvatussuunnitelman.

Tampereen varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon, kulttuuri- ja kirjastopalveluiden, Tampereen Voimian ja Tilapalvelujen toimijoiden kanssa. Mainitut tahot edistävät toiminnassaan varhaiskasvatussuunnitelman toimintakulttuurin toteutumista ja oppimisympäristön kehittämistä. Myös yksityisen varhaiskasvatuksen toimijat, niin päiväkotien kuin perhepäivähoidon, ovat osallistuneet Tampereen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen.

Tampereen varhaiskasvatussuunnitelman suurimmat uudistukset liittyvät lapsiryhmän pedagogisen suunnitelman laatimiseen ja pedagogisen dokumentoinnin korostamiseen osana varhaiskasvatuksen henkilöstön ammatillista kehittymistä. Kehotunnekasvatukseen on lisätty turvataitojen opettamisen osuus ja jokaisen työntekijän roolia kielitietoisena kasvattajana on vahvistettu. Kulttuurista osaamista täydentää Tampereen kulttuuripalveluiden ja varhaiskasvatuksen yhdessä laatima Varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatusopas - taide kasvaa minussa. Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöihin on lisätty kotialueisiin tai kotipesäajatteluun perustuva tilaryhmittely, joka joustaa ja tarjoaa mahdollisuuksia toiminnan organisoimiseen eri tavoin vaihtelevan kokoisille lapsiryhmille.

Tampereen varhaiskasvatussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään osana kasvatuksen ja opetuksen arviointisuunnitelmaa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Tampereen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma hyväksytään ja otetaan käyttöön 1.8.2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:

"Lautakunta toivoo, että varhaiskasvatussuunnitelmaa tarkistetaan siltä osin, että tekstissä tai taulukoissa ei käytetä enää lastentarhanopettaja- tai erityislastentarhanopettaja -nimikkeitä vaan varhaiskasvatuksen opettajaa tai varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. Lisäksi lautakunta edellyttää, että varhaiskasvatussuunnitelmasta järjestetään jatkuvaa koulutusta varhaiskasvatuksen ammattilaisille."

Kokouskäsittely

Sofia Julin teki seuraavan toivomusponsiesityksen:

"Lautakunta toivoo, että varhaiskasvatussuunnitelmaa tarkistetaan siltä osin, että tekstissä tai taulukoissa ei käytetä enää lastentarhanopettaja- tai erityislastentarhanopettaja -nimikkeitä vaan varhaiskasvatuksen opettajaa tai varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. Lisäksi lautakunta edellyttää, että varhaiskasvatussuunnitelmasta järjestetään jatkuvaa koulutusta varhaiskasvatuksen ammattilaisille."

Varapuheenjohtaja Matti Helimo kannatti Julinin esitystä. Toivomusponsiesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kristiina Järvelä, Pia Kuismanen, Taru Kuosmanen, Kirsi Lahtinen, Riikka Lähteenmäki, Katri Mantere, Pia Mikkola, Tanja Moisala, Petri Peltonen, Ville Raatikainen, Elli Rasimus, Sari Salomaa-Niemi, Ulla Siltanen, Tuija Viitasaari

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.