Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 19.12.2019

§ 173 Avustus Tohlopin retkiluisteluradan auraamiseen talvikaudella 2019-2020 

TRE:6736/12.04.00/2019

Valmistelija

  • Lundström Susanna, Suunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Susanna Lundström, puh. 040 355 8745, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tohlopin luistelurata (y-tunnus 2821623-3) hakee 14 500 euron suuruista avustusta Tohlopin retkiluisteluradan auraamiseen talvikaudella 2019-2020.

Tohlopin retkiluisteluradan pituus on 3,3 km, leveys 8 m sekä välilenkki n. 600 m. Tohlopin luisteluradalla tuleva kausi on viides. Kahtena edellisenä kautena sivistys- ja kulttuurilautakunta on myöntänyt avustusta vastaavan retkiluisteluradan auraukseen Tohloppijärvelle (2017-2018: 9 500 euroa ja 2017-2018: 6 000 euroa). Kaksi ensimmäistä kautta Tohlopin luistelurata sen sijaan toteutti aurauksen ilman julkista tukea.

Retkiluistelusta on tullut suosittu ulkoilu- ja liikuntamuoto, jonka kustannukset ovat suhteellisen pienet ja hyvinvointivaikutukset puolestaan positiivisia. Viime talvena Tohlopin luistelijamäärä viikonloppuisin oli n. 1 800 henkilöä päivässä. Arkipäivien luistelijamäärää ei ole arvioitu, koska auraaja ei ole paikalla arkisin varhaisaamua lukuun ottamatta. Koska retkiluistelulle on paljon kysyntää tamperelaisten ulkoilijoiden ja kuntoliikkujien piirissä, voidaan katsoa, että kaupungin kannattaa avustuksella osallistua toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin. Tällä tavalla voidaan taata radan käyttömahdollisuudet kaikille retkiluistelusta kiinnostuneille ilman, että kaupunki toteuttaisi radan omana palvelunaan.

Tampereen kaupunki on myöntänyt avustusta vastaavaan toimintaan Näsijärvellä toiselle taholle useana vuonna. Talvikauden 2019-2020 osalta elinvoima- ja osaamislautakunta on tukenut Näsijärven retkiluistelurataa erityisesti matkailun kehittämisnäkökulmasta. Tohlopin luistelurata on laskenut hakemansa avustuksen summan suhteessa Näsijärven retkiluisteluradan avustukseen (20 000 euroa). Vertailuperusteena on käytetty radan pituutta. Avustusvalmistelussa on kuitenkin huomioitu myös aurausolosuhteet, jotka ovat Näsijärvellä hankalat järven avoimuuden takia.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma mahdollistaa avustuksen myöntämisen, joka kohdistuu Tohlopin retkiluisteluradan auraamisesta ja kunnossapidosta aiheutuviin kustannuksiin talvella 2019–2020. Avustuksella mahdollistetaan radan toteuttaminen ja avoinna pitäminen. Yritystoiminnan muita investointeja (luistinhankinnat jne.) avustuksella ei voida rahoittaa.

Kaupungin avustuksen myöntäminen edellyttää, että avustuksen saajalla on kaikkinainen radan kunnossapitovastuu. Lisäksi avustuksen saaja vastaa radan käyttö- ja käyttäjäturvallisuudesta. Tohlopin retkiluisteluradan palvelujen käytöstä laaditaan erillinen sopimus Tampereen kaupungin ja Tohlopin luisteluradan välillä ennen avustuksen maksamista.

Mikäli Tohlopin luistelurata ei täytä kaupungin asettamia edellytyksiä avustuksen käytölle, avustus peritään takaisin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Tohlopin luisteluradalle (y-tunnus 2821623-3) myönnetään 11 500 euron suuruinen avustus retkiluisteluradan auraamiseksi Tohloppijärvelle talvella 2019–2020.

Ennen avustuksen maksamista Tampereen kaupunki ja Tohlopin luistelurata laativat erillisen sopimuksen Tohlopin retkiluisteluradan palvelujen käytöstä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että myönnettäväksi esitetty avustussumma korotettiin 9 500 eurosta 11 500 euroon. Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Tiedoksi

Tuukka Tuominen/Tohlopin luistelurata, Pekka P. Paavola, Marja Pärssinen, Teemu Irri

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.