Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 19.12.2019

§ 167 Kirjastoverkkosuunnitelma 2020-2030 

TRE:6040/12.03.01/2019

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
  • Lindberg Pirkko, Kirjasto- ja kansalaisopistoyksikönjohta

Valmistelijan yhteystiedot

Kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtaja Pirkko Lindberg, puh. 0400 985 991 ja kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunginkirjaston kirjastoverkkosuunnitelmaa on valmisteltu vuoden 2020 aikana, ja siitä on järjestetty asukasesittely 9.9.2019 pääkirjasto Metsossa. Suunnitelman taustalla on kaupungin palvelumallin ohjaus- ja seurantaryhmän toimeksianto sekä palvelutoiminnasta nouseva tarve, kun kaupunki kasvaa ja väestön painopistealueet muuttuvat. Kirjastoverkkosuunnitelman tavoitteena on kehittää kaupunginkirjaston palveluverkkoa ja palveluvalikoimaa vuoteen 2030 mennessä.

Suunnitelmassa tarkastellaan kirjastopalveluja kokonaisuutena, laajasti ja tulevaisuuteen katsoen sekä esitetään ratkaisuja tulevaisuuden kehityssuunnista. Lähtökohtana on, että tulevaisuuden kirjaston palveluverkko vastaisi mahdollisimman hyvin väestökehitystä ja kaupungin muuta alueellista kehittymistä.

Taustamateriaalina suunnitelmalle ovat olleet seuraavat asiakirjat, selvitykset ja linjaukset:  Pormestariohjelma Inhimillinen ja vetovoimainen Tampere 2017-2021, kaupungin strategia 2030 Tampere – Sinulle paras, Väestösuunnite 2018-2033, Hyvinvointi-indeksi 1995-2015, Kaavoitusohjelma 2019-2023, Kouluterveyskysely 2017, Hyvinvointikertomus 2018, Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma, Liikunnan ja kulttuurin TEA-viisarit, Kulttuurin aluetietoperusta 2017-2025, Kotouttamisohjelma 2014-2025, IFLA Global Vision – maailmanlaajuiset kirjastojen kehitystrendit, A Library Manifesto for Europe 2019, Yleisten kirjastojen suunta 2016-2020, Future Today Institute Tech Trends 2019, KT Kuntatyönantajat: Työn murros 2019, Kirjastolaki sekä Laki kuntien kulttuuritoiminnasta.

Laki yleisistä kirjastoista (Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016 6 §) määrittelee kirjaston tehtäviksi:

  1. tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin
  2. ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa
  3. edistää lukemista ja kirjallisuutta
  4. tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon
  5. tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan
  6. edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Lain velvoitteet antavat taustaa kirjastoverkkosuunnittelulle erityisesti siinä, mitä tulee kirjaston tehtäviin. Verkon suunnitelma perustuu kaupungin väestösuunnitteeseen 2018-2033. Kaupungin eri osien kasvu on huomioitu palvelupisteiden suunnittelussa.

Keskeiset muutosesitykset koskevat läntisellä alueella Lielahden kirjastoa, joka siirtynee vuoden 2030 jälkeen Hiedanrantaan. Kaakkoisella alueella muutoksia tuovat Hervannan kirjaston peruskorjaus ja Kaukajärven kirjaston muutto uusiin koulutiloihin. Etelän alueella Peltolammin hyvinvointikeskukseen tulee sijoittumaan myös uusi kirjasto, joka korvaa Peltolammin nykyisen kirjaston. Kalevaan ja Asemakeskukseen on kaavailtu pop-up -tyyppisiä, pienimuotoisia kirjastopalveluja. Ratikkakirjasto toisi asukkaille uusia sähköisiä kirjastopalveluja 5G-verkon myötä.

Asukkaille järjestettiin kysely tulevaisuuden kirjastopalveluista sekä verkossa että paperisena kesäkuun 2019 aikana. Vastauksia saatiin 180. Niitä on hyödynnetty palvelujen suunnittelussa ja ideoita tullaan käyttämään myös nykyisten kirjastopalvelujen kehittämisessä. Kirjastoverkkosuunnitelmaa käsiteltiin 7.10.2019 kaupunginhallituksen kehittämiskokouksessa, jonka linjaukset on huomioitu jatkovalmistelussa.

Kirjasto- ja kansaisopistoyksikön johtaja Pirkko Lindberg esittelee kirjastoverkkosuunnitelmaa sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Kirjastoverkkosuunnitelma 2020-2030 hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.

Yksittäiset hankkeet valmistellaan ja tuodaan päätöksentekoon erikseen kaupungin talonrakennushankkeiden valmisteluprosessin mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtaja Pirkko Lindberg oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Anne-Mari Jussila saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana. Varapuheenjohtaja Matti Helimo sekä Antti Hiitti poistuivat ja Hiitin varajäsen Paula Virolainen saapui kokoukseen asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

Pirkko Lindberg/kuvapa, Leena Parviainen/kuvapa, Monika Sola/hyvinvointipalvelut, Virpi Ekholm/kitia

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.