Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 19.12.2019

§ 172 Seudullinen sopimus esi- ja perusopetuksen kustannusten korvaamisesta 

TRE:7531/12.01.01/2019

Valmistelija

  • Järvelä Kristiina, Palvelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä, puh. 040 800 4678, etunimi.sukunimi@tampere.fi, kehittämispäällikkö Satu Kankkonen, puh. 040 588 1902, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunkiseudulla on laadittu sopimusta esi- ja perusopetuksen kustannusten korvaamisesta vuodesta 2008 lähtien. Sopimuksen edellinen päivitys tehtiin vuonna 2011. Tuolloin keskeisin muutos oli se, että voimaan tullut sopimus korvasi kaikki aiemmat sopimuskuntien väliset perusopetusta, erityisopetusta ja maahanmuuttajien valmistavaa opetusta koskevat sopimukset. Lisäksi kunnat sitoutuivat tuolloin neuvottelemaan seudun kansainvälisen koulun toiminnan kehittyessä tältä osin oman sopimuksen.

Hyvinvointipalveluiden työryhmä päätti 12.9.2019 kokouksessaan, että seudullinen sopimus esi- ja perusopetuksen kustannusten korvaamisesta päivitetään ja nimesi sopimuspäivitystä valmistelevan ryhmän. Valmisteluryhmään kuuluivat  vastaava rehtori Ville Raatikainen (koollekutsuja) ja erikoissuunnittelija Katja Gråsten Tampereelta, opetuspäällikkö Mika Luukkanen Pirkkalasta ja sivistysjohtaja Matti Hursti Ylöjärveltä sekä kehittämispäällikkö Satu Kankkonen seutuyksiköstä. Sopimus oli määrä valmistella työryhmän marraskuun kokoukseen.

Hyvinvointipalvelujen työryhmä hyväksyi sopimusluonnoksen kokouksessaan 21.11.2019. Muutokset vuoden 2011 sopimukseen ovat suurelta osin käsitteellisiä. Keskeisin sisällöllinen muutos koskee kunnan kustannuksen määrittelyä. Kun aikaisemmin on käytetty Tampereen kaupungin tuotteistuksen mukaista oppilashintaa, noudatetaan uudessa sopimuksessa kunkin kunnan oppilashintaa, josta on vähennetty koulumatkojen kuljetuskustannukset. Vuoden 2011 sopimuksessa todettiin myös, että kunnat kokoontuvat vuosittain ennen oppilasvalintaa keskustelemaan palvelutarjonnan mitoituksesta. Näille keskusteluille ei ole nähty viime vuosina tarvetta, joten kohta on poistettu sopimuksesta. Poistettu on lisäksi kohta, joka koski kansainvälisen koulun toimintaa. Tampereen kansainvälisen koulun (FISTA) toiminta on vakiintunutta, joten kyseinen sopimuskohta oli vanhentunut.

Sopimus esi- ja perusopetuksen kustannusten korvaamisesta hyväksytään kunnissa alkuvuodesta 2020 ja uusi sopimus astuu voimaan allekirjoittamisen jälkeen 1.8.2020.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Seudullinen sopimus esi- ja perusopetuksen kustannusten korvaamisesta hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ville Raatikainen, Petri Peltonen, Jaana Hartman, Katja Gråsten, Satu Kankkonen (Tampereen kaupunkiseutu)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.