Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 19.6.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 109 Tähtikadun vuoden 2019 tähtien saajat

TRE:4054/12.03.00/2019

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kulttuuri- ja vapaa- aikajohtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen musiikkikenttä on millä tahansa mittapuulla poikkeuksellisen aktiivinen ja monipuolinen. Tampereella järjestetään vuosittain useita kymmeniä musiikkifestivaaleja ja väkilukuun suhteutettuna eniten livekeikkoja Suomessa. Aktiivisia keikkapaikkoja on noin 20, levy-yhtiöitä saman verran. Tampere Filharmonia on klassisen musiikin pohjoinen kruununjalokivi, ja skaalan toisessa ääripäässä kaupungin laaja ja tasokas underground- kenttä tuottaa omaehtoisia helmiä äärimetallista elektroon. Tamperelaisten musiikkialan pioneerien vuonna 1989 synnyttämä Musiikki & Media on Pohjoismaiden merkittävin musiikkialan ammattilaistapahtuma.

Kulttuuri on Tullin alueen vahvuus, jota kehitetään edelleen sen yhtenä kivijalkana. Taiteen ja kulttuurin avulla osoitetaan Tullin alueen uudistumista ja alueelle saadaan uusia ihmisiä viihtymään, asumaan ja työskentelemään. Tullin alueesta syntyy inspiroiva, värikäs ja särmikäs. Katutilaan sijoittuva taide tekee Tullin alueella liikkumisesta elämyksen. Julkisen tilan taide täydentää alueen kulttuuritarjontaa ja luo Tullille sen miellyttävää ilmapiiriä.

Näiden elementtien ympärille on rakennettu Tähtikatu -konsepti, Walk of Fame Finland. Konsepti tukee myös kaupunkistrategian tavoitteiden saavuttamista. Kaupunkistrategiassa on asetettu pitkän aikavälin tavoiteltavaksi tulokseksi, että Tampere on pohjoismaiden vetovoimaisin elämyskaupunki. Tavoite saavutetaan vahvistamalla Tampereen kansainvälistä tunnettuutta vetovoimaisena kulttuuri- , tapahtuma- ja urheilukaupunkina. Viiden tähden keskustan merkittävillä hankkeilla, investoinneilla ja kehittämiskokonaisuuksilla on oleellinen rooli vetovoiman rakentumisessa. Keskustan kehittämisohjelmalla luodaan vetovoimaista, elävää, viihtyisää ja urbaania keskustaa, joka mahdollistaa ja tukee koko kaupunkiyhteisön kestävän elämäntavan mukaisen arjen rakentumista.

Tähtikatu- konseptia ylläpitää yhteistyössä Tampereen kaupunki, Tampere-talo Oy sekä Musiikki ja Media Oy.

Tähtiä annetaan äänestyksen pohjalta tehtävästä erillisestä valinnasta ja Tampere Music Award -palkinnon saajille seuraavasti:

Vuosittain Musiikki ja Media tapahtuman yhteydessä julkaistaan 3 tähteä merkittäville musiikkialan toimijoille, musiikin tekijöille, esittäjille, tuottajille tai muille ammattilaisille musiikkialalta. Musiikki ja Media avaa yleisölle äänestyskanavan tähtien äänestämiseen ja Musiikki ja Media huomio äänestystulokset omassa ehdotuksessaan.

Kahden vuoden välein julkaistaan edelliset kaksi Tampere Music Award -voittajaa, joille annetaan yksi yhteinen tähti. Tähtien valintaa ja osallistumista hallinnoi Musiikki ja Media tapahtuma, joka tekee vuosittaisista tähdistä esityksen sekä Tampereen kaupungille että Tampere-talolle.

Tähtikadun katurakenteeseen vaikuttavat suunnitelmat on esitelty yhdyskuntalautakunnassa 2.5.2019 ajankohtaisissa asioissa.

Tähtikadun vuosittainen valmistelu- ja toteutusprosessi on kuvattu liitteessä 1.

Aloitusvuonna 2019 installoidaan 11 tähteä, joista viisi tähteä siihen asti valituille kymmenelle Tampere Music Award -voittajalle ja kuusi tähteä erillisen listan mukaan (liite 2). Valinnat tulevat julkiseksi 3.10.2019.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyy vuoden 2019 tähden saavat tahot liitteen 2 pohjalta.

Vuoden 2019 tähden saavat tahot julkistetaan 3.10.2019, jolloin pidetään myös Tähtikadun avajaiset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavasti muutettuna:

Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyy yleisöäänestyksen sekä Musiikki ja Median hallituksen ehdotuksen pohjalta vuoden 2019 tähden saavat tahot ja valinnat tulevat julkisiksi 3.10.2019.

Vuoden 2019 tähden saavat tahot julkistetaan 3.10.2019, jolloin pidetään myös Tähtikadun avajaiset.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta edellyttää, että jatkossa lautakunta on tiiviisti Tähtikadun valmistelussa mukana ja valitsee Tähtikadun saajat laajemmasta joukosta nimiehdotuksia.

Kokouskäsittely

Matti Helimo ja Hanna Salo saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Johanna Loukaskorpi teki seuraavan muutosehdotuksen:

Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyy yleisöäänestyksen sekä Musiikki ja Median hallituksen ehdotuksen pohjalta vuoden 2019 tähden saavat tahot ja valinnat tulevat julkisiksi 3.10.2019.

Vuoden 2019 tähden saavat tahot julkistetaan 3.10.2019, jolloin pidetään myös Tähtikadun avajaiset.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta edellyttää, että jatkossa lautakunta on tiiviisti Tähtikadun valmistelussa mukana ja valitsee Tähtikadun saajat laajemmasta joukosta nimiehdotuksia.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Loukaskorven muutosehdotuksen.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Markus Joonas, Musiikki & Media Oy/Elif Tähtinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.