Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 20.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 178 Esiopetuksen järjestämisen paikat lukuvuonna 2019-2020

TRE:7840/05.01.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere, puh. 040 8492107, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 4851059. etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetuspalvelut vastaa perusopetuslain mukaisen kunnallisen esiopetuksen järjestämisestä. Esiopetusta järjestetään sekä päiväkodeissa että kouluilla. Esiopetuksen järjestämisen paikat suunnitellaan vuosittain esioppilaiden määrän mukaisesti.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan lukuvuodelle 2019-2020 7.1.-21.1.2019 välisenä aikana. Lapsen esiopetuspaikka ohjautuu pääsääntöisesti tulevan koulupolun mukaisesti lapsen osoitteen mukaan ja näin ollen ilmoittautumislomakkeessa ei enää kysytä perheiden toivetta esiopetuspaikasta.

Esiopetuksen järjestämisen paikat lukuvuonna 2019-2020 ovat seuraavat:

Länsi

Tesoman koulu

 • montessori

Tesoman koulu, Ikurin koulutalo

Tesoman koulu, Kalkun koulutalo

Tesoman koulu, Kalkunvuoren koulutalo

Lamminpään koulu

Raholan koulu

Raholan koulu, Harjun koulutalo

Hyhkyn koulu

Lielahden koulu

Lentävänniemen koulu

Keskusta

Wivi Lönnin koulu, Aleksanterin koulutalo

 • ranskan kieli

Juhannuskylän koulu, Johanneksen koulutalo

 • montessori

Kissanmaan koulu

Pispalan koulu

Puistokoulu, Sairaalakadun toimipiste (Hippoksen eo)

Sammon koulu (Hippoksen eo)

Sammon koulu, Sairaalakadun toimipiste (Järvensivun eo)

Tammelan koulu

 • saksan kieli

Vellamon päiväkoti

Yksityiset koulut ja päiväkodit:

 • Sunshine Early Learning Centre (englannin kieli)

 • The English School of Tampere (englannin kieli)

Svenska barndaghemmet i Tammerfors (ruotsin kieli)

Koillinen

Kämmenniemen koulu

Kämmenniemen koulu, Terälahden koulutalo

Olkahisten koulu, Sorilan koulutalo

Olkahisten koulu

Messukylän koulu

Takahuhdin koulu

Takahuhdin koulu, Irjalan koulutalo

Linnainmaan koulu

Atalan koulu

Leinolan koulu

Yksityiset koulut ja päiväkodit

 • Kristillinen koulu

Kaakko

Etelä-Hervannan koulu

Etelä-Hervannan koulu, Pelipuiston koulutalo

Hallilan koulu

Kanjonin koulu

Pohjois-Hervannan koulu

Kaukajärven koulu

Annalan koulu

Annalan koulu, Metsäniityn koulutalo

Annalan koulu, Karosen koulutalo

• montessori

Vehmaisten koulu

Etelä

Peltolammin koulu

Koiviston koulu

Härmälän koulu

Härmälän koulu, Talvitien koulutalo

Vuoreksen koulu

Tampereen normaalikoulu

Tampereen normaalikoulu, Muotialan koulutalo

Yksityiset koulut ja päiväkodit

 • Tampereen Rudolf Steiner -koulu

 

Esiopetuksen järjestämispaikat vuoro- ja iltahoitoa tarvitseville lukuvuonna 2019-2020

Vuorohoitoa tarvitsevien lasten esiopetus järjestetään Vellamon päiväkodissa.

Iltahoitoa tarvitsevien lasten esiopetus ja päivähoito järjestetään seuraavasti:

 • Hoito Pappilan päiväkodissa; esiopetus Takahuhdin koululla

 • Hoito Kukkapellon päiväkodissa; esiopetus koulupolun mukaisesti joko Talvitien tai Härmälän koululla

 • Hoito Hervannan päiväkodissa; esiopetus Kanjonin koululla

 • Hoito Tesoman päiväkodissa; esiopetus Tesoman koululla

 • Näsipuiston päiväkodin nykyiset iltahoitoa tarvitsevat lapset --> esiopetus ja hoito Vellamon päiväkodissa

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Taru Kuosmanen, Johtaja

Esiopetuksen järjestämisen paikat lukuvuodelle 2019-2020 hyväksytään perustelutekstin mukaisesti.

Esiopetukseen lukuvuodelle 2019-2020 ilmoittaudutaan 7.1.2019-21.1.2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Varapuheenjohtaja Matti Helimo poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

Kristiina Järvelä, Tuija Viitasaari, Kirsi Lahtinen, Pia Mikkola, Tanja Moisala, Ulla Siltanen, Elli Rasimus, Petri Peltonen, Ville Raatikainen, Sari Salomaa-Niemi, Katri Mantere, päiväkodin johtajat, perusopetuksen rehtorit

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.