Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 20.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 180 Luokanopettajan ja erityisluokanopettajan virkojen perustaminen hyvinvoinnin palvelualueelle Kasvatus- ja opetuspalvelujen palveluryhmään

TRE:8034/01.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä, puh. 040 800 4678, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 oppilasmäärä on kasvanut yli 350 oppilaalla viime lukuvuodesta ja väestöennusteiden mukaan kasvun ennustetaan jatkuvan tulevina vuosina. Perusopetuksen oppilasmäärien kasvaessa on tarve perustaa 22 uutta luokanopettajan virkaa 1.8.2019 alkaen.

Tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden määrä on kasvanut  samassa suhteessa oppilasmäärän kasvuun nähden ja tästä johtuen on tarve perustaa kuusi (6) uutta erityisluokanopettajan virkaa 1.8.2019 alkaen.

Esitetään, että kasvatus- ja opetuspalvelujen palveluryhmään perustetaan 22 luokanopettajan virkaa ja kuusi (6) erityisluokanopettajan virkaa 1.8.2019 alkaen. Virat sijoittuvat perusopetuksen eri kouluihin. Esitetyt virat ovat vuoden 2019 henkilöstösuunnitelmassa ja virkoihin on varattu palkkarahat.

Perustettavien virkojen tiedot:

Toimintayksikkö: Hyvinvoinnin palvelualue, kasvatus- ja opetuspalvelujen palveluryhmä

Tehtävänimike: luokanopettaja, erityisluokanopettaja

Esimies: rehtori

Palvelussuhteen laji: virka

Peruspalkka: kelpoisuuden mukaan

luokanopettajat 2681,71€/kk tai 2896,26€/kk
erityisopettajat 2916,40€/kk

Hinnoittelu: OVTES

luokanopettajat 4 03 04 030 tai 4 03 04 028
erityisluokanopettajat 4 03 04 012

Asema: muu

Esimiesasema: ei

Työaikajärjestelmä: opetusvelvollisuuteen ja ylitunteihin perustuva opetusvelvollisuustyöaika

Koko/osa-aikaisuus: kokoaikainen

Opetusvelvollisuus: 24 (luokanopettajat), 22 (erityisluokanopettajat)

Rinnastus vakanssiin: 10001602 (luokanopetus), 16000804 (erityisluokanopetus)

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Johtaja

Hyvinvoinnin palvelualueelle kasvatus- ja opetuspalvelujen palveluryhmään perustetaan 22 luokanopettajan virkaa ja kuusi (6) erityisluokanopettajan virkaa 1.8.2019 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kristiina Järvelä, Satu Koski, Raita Heinänen, Marjut Heikkinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.