Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 20.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 172 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2019 (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:5686/02.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä, puh. 040 800 4678, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081, suunnittelujohtaja Leena Viitasaari, puh. 050 553 8672, controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477 ja strategiapäällikkö Lotta Perämaa, puh. 040 838 0393, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää, jolla tuetaan toiminnan strategian mukaista suunnittelua, kehittämistä ja johtamista. Palvelu- ja vuosisuunnitelma valmistellaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Se tarkentaa ja toimeenpanee Tampereen strategiaa, strategiaa täydentäviä ohjelmia ja suunnitelmia sekä vuosittaista talousarviota.

Palvelu- ja vuosisuunnitelmaan kootaan keskeiset sisällöt lautakunnan alaista toimintaa ohjaavista strategisista tavoitteista ja linjauksista sekä niitä toteuttavista toimenpiteistä. Lisäksi palvelu- ja vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien ja -yksiköiden toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta. Palvelu- ja vuosisuunnitelmista raportoidaan lautakunnalle kolmannesvuosittain.

Palvelu- ja vuosisuunnitelman sisältämät toimenpidekokonaisuudet kuvaavat, mitä lautakunnan alaisessa toiminnassa pitkällä aikavälillä tehdään, jotta strategiset tavoitteet voidaan saavuttaa. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimenpidekokonaisuudet ovat: 1) harrastamisen ja liikkumisen edistäminen, 2) yhteisöllinen toiminta ja osallisuuden lisääminen, 3) palvelujen vaikuttava kohdentaminen, 4) kaupungin vetovoiman lisääminen, 5) palvelukokemuksen parantaminen ja asiakaslähtöisyyden lisääminen, 6) tuloksellisuuden johtaminen sekä 7) organisaation uudistumiskyvyn vahvistaminen. Kukin toimenpidekokonaisuus sisältää yhden tai useamman toimenpiteen, joista esitetään palvelu- ja vuosisuunnitelmassa konkreettiset etenemissuunnitelmat vuodelle 2019.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019 - 2022 taloussuunnitelman kokouksessaan 19.11.2018 § 216. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuosisuunnitelma perustuu valtuuston hyväksymässä talousarviossa lautakuntatasolla sitovaan toimintakatteeseen ja investointien yhteissummaan.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2019 vuosisuunnitelmassa on noudatettu kaupunginvaltuuston 23.4.2018 hyväksymää talouden tasapainottamisohjelmaa. Lisäksi vuosisuunnitelmaan sisältyy kaupunginhallituksen 20.8.2018 kehyspäätöksen liitteenä esitetyt toimenpiteet, joissa on huomioitu kaupunginvaltuuston 19.11.2018 päättämät muutokset. Vuosisuunnitelma sisältää talouden tasapainottamistoimenpiteitä yhteensä 3,5 milj. euron edestä. Toimenpiteet on esitetty vuosisuunnitelman liitteenä. Lisäksi talousohjelmaan kaupunkitasolla sisältyviä hallinto- ja henkilöstöetuuksien säästötavoitteita on kohdistettu sivistys- ja kulttuurilautakunnalle yhteensä 0,4 milj. euroa.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta jakautuu Kasvatus- ja opetuspalvelujen sekä Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen palveluryhmiin. Vuosisuunnitelmassa esitetään myös palveluryhmien alaiset palveluyksiköt. Palveluryhmän yhteistä hallintoa ei esitetä vuosisuunnitelmassa, vaan hallinnon menot on vyörytetty palveluyksiköihin.

Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa esitettävät palveluryhmät ja palveluyksiköt:

Kasvatus- ja opetuspalvelut

 • Varhaiskasvatus
 • Perusopetus

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

 • Avustukset ja muu tuotanto
 • Kirjasto ja kansalaisopisto
 • Kulttuuri- ja taide
 • Liikunta ja nuoriso
 • Sara Hildénin taidemuseo

Lautakuntaan nähden sitovia eriä ovat palveluryhmän toimintakate sekä investointien yhteissumma. Palvelu- ja vuosisuunnitelmasta raportoidaan huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteista.

Kasvatus- ja opetuspalvelujen palveluryhmän toimintatulot ovat 23,173 milj. euroa, toimintamenot -307,645 milj. euroa, toimintakate -284,472 milj. euroa ja suunnitelman mukaiset poistot -2,382 milj. euroa. Tilikauden tulos on -286,854 milj. euroa. Investointimenot ovat yhteensä -2,582 milj. euroa. Palveluryhmän palveluista oman toiminnan osuus on 268,4 milj. euroa (86,6 %) ja muun tuotannon osuus 41,6 milj. euroa (13,4 %).

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen palveluryhmän toimintatulot ovat 15,579 milj. euroa, toimintamenot -104,836 milj. euroa, toimintakate -89,257 milj. euroa ja suunnitelman mukaiset poistot -4,204 milj. euroa. Tilikauden tulos on -93,461 milj. euroa. Investointimenot ovat yhteensä -9,0 milj. euroa. Palveluryhmän palveluista oman toiminnan osuus on 91,2 milj. euroa (83,6 %) ja avustusten ja muun tuotannon osuus 17,9 milj. euroa (16,4 %).

Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion ja sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuosisuunnitelman toimintakatteen välillä on eroa 0,891 milj. euroa johtuen työttömyysvakuutusmaksun alentumisesta. Maksun alenemisen vaikutuksia ei ehditty ottaa huomioon toimintayksiköiden talousarvion valmistelussa, vaan se kohdennettiin talousarviossa konsernihallinnon yhteisiin eriin. Vuosisuunnitelmassa maksun alennus vähennetään toimintayksiköiltä konsernijohtajan päätöksellä 30.11.2018 § 181. Vähennyksestä kohdistuu Kasvatus- ja opetuspalveluihin 0,726 milj. euroa ja Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin 0,165 milj. euroa.

Palvelu- ja vuosisuunnitelmaan sisältyy kansalaisopistotoiminnan yhteistoiminta-alue, jossa Tampereen kaupunki järjestää myös Ylöjärven työväenopiston tehtävät. Ylöjärvi maksaa sopimukseen perustuen osuutensa opistotoiminnan kustannuksista.

Koko kaupungin taloustilanne edellyttää talouden tasapainottamisohjelman noudattamista ja reagointia ennustettuihin budjettiylityksiin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Taru Kuosmanen, Johtaja

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2019 hyväksytään.

Lautakuntaan nähden sitovia eriä ovat palveluryhmän toimintakate sekä investointien yhteissumma.

Palvelualueen johtaja oikeutetaan tekemään palvelu- ja vuosisuunnitelmaan teknisiä korjauksia.

Päätös

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2019 hyväksytään.

 • Sivun kahdeksan kuvioon "Strategiaa toteuttavat toimenpidekokonaisuudet 2019" lisätään Harrastamisen ja liikkumisen edistämisen kokonaisuuteen maininta Ikäihmisten liikkumismahdollisuuksien kehittäminen.

Lautakuntaan nähden sitovia eriä ovat palveluryhmän toimintakate sekä investointien yhteissumma.

Palvelualueen johtaja oikeutetaan tekemään palvelu- ja vuosisuunnitelmaan teknisiä korjauksia.

Kannanotto merkitään tiedoksi ja siihen annetaan vastauksena lautakunnan päätös.

Kokouskäsittely

Controller Vesa-Matti Kangas oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Esittelijä teki liitteeseen "PAVU 2019" sivulle kahdeksan kuvioon "Strategiaa toteuttavat toimenpidekokonaisuudet 2019" seuraavat muutokset:

 • Osioon "Tuloksellisuuden johtaminen" lisätään uudeksi alaosioksi "Henkilöstön osaamisen kartoittaminen ja kehittäminen".
 • Osion "Kaupungin vetovoiman lisääminen" alaosio muutetaan muotoon "Vieraiden kielten varhentamisen toimintamallin rakentaminen ja laajan kielivalikoiman edistäminen".
 • Osioon "Kaupungin vetovoiman lisääminen" lisätään uudeksi alaosioksi "Esi- ja alkuopetuksen järjestäminen lähipalveluna".
 • Alaosio "Vuosiluokkiin sitomattoman esi- ja alkuopetuksen toimintamalli" siirretään osion "Palvelukokemuksen parantaminen ja asiakaslähtöisyyden lisääminen" alle.

Puheenjohtaja totesi näin muutetun liitteen olevan asian käsittelyn pohjana.

Lisäksi esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että lautakunnalle saapunut asiaa käsittelevä kannanotto merkitään tiedoksi ja siihen annetaan vastauksena lautakunnan päätös. Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Sirpa Pursiainen teki seuraavan muutosesityksen: "Esitän, että sivulle kahdeksan Strategiaa toteuttavat toimenpidekokonaisuudet 2019 -kuvaan lisätään Harrastamisen ja liikkumisen edistämisen kokonaisuuteen maininta Ikäihmisten liikkumismahdollisuuksien kehittäminen" Noora Tapio kannatti Pursiaisen esitystä. Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Matti Joki ja Ylöjärven edustaja Jussi Kytömäki poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Kristiina Järvelä, Lauri Savisaari, Jaana Hartman, Päivi Lehtinen, Leena Viitasaari, Jukka Männikkö, Vesa-Matti Kangas, Lotta Perämaa, taloussuunnittelu@tampere.fi, kannanoton allekirjoittajat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.