Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 20.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 176 Tampereen kaupungin koululaisten aamu-ja iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteet

TRE:7839/12.05.02/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere, puh. 040 8492107, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 4851059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Perusopetuslain 8 a luvun 48 b §:n (1998/628) mukaan, kunta voi järjestää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Pykälässä määritellään koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteet, jotka toimivat lähtökohtana Tampereen kaupungin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnalle.

Kaupunki järjestää perusopetuksen iltapäivätoimintaa omana Eppu -kerhotoimintana sekä antamalla avustusta yksityisille aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjille. Toimintaa järjestetään kaikille 1. ja 2. luokan oppilaille, joilla on välttämätön tarve vanhempien työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi sekä erityisen tuen oppilaille.

Kaupungin omaa Eppu -kerhotoimintaa sekä yksityisten järjestämää aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaavat Opetushallituksen vahvistamat perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet, sekä Tampereen kaupungin Eppu -kerhojen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma. Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut toiminnan tueksi laatukriteerit.

Kaupungin Eppu -kerhotoiminnan ja yksityisten toimijoiden keskinäisestä yhteistyöstä ja koulun kanssa tehtävästä yhteistyöstä on laadittu pelisäännöt.

"Tampereen kaupungin koululaisten aamu-ja iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteet” -asiakirjassa tarkennetaan järjestämisen tapaa Tampereella. Asiakirjassa tarkennetaan järjestämisen paikkoihin, aukioloaikoihin ja toimintaan hakemiseen liittyviä periaatteita.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Johtaja

Tampereen kaupungin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteet hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Yksityiset palveluntuottajat, perusopetuksen rehtorit, Kristiina Järvelä, Pia Mikkola, Kirsi Lahtinen, Ulla Siltanen, Elli Rasimus, Tanja Moisala, Petri Peltonen, Ville Raatikainen, Tuija Viitasaari, Marjatta Silvennoinen, Katri Mantere

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.