Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 20.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 179 Tesoman koulun ilmaisutaidon painotuksen lopettaminen

TRE:7771/12.01.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Rehtori Panu Pitkänen, puh. 050 409 8919, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Ilmaisutaito opetussuunnitelmallisena painotuksena Tesoman koulussa aloitettiin vuonna 1999. Viime vuosina painotukseen hakijoiden määrä on vähentynyt ja painotusoppilaita on yhdistetty luokkiin tavallisten yleisopetuksen oppilaiden kanssa.

Kolmena viimelukuvuonna hakijoita on ollut seuraavasti:

2016 13
2017 19
2018 10

Ilmaisutaidon opetussuunnitelmalliseen painotukseen on ollut mahdollisuus ottaa 24 oppilasta.

Hakijoiden määrän vähentymistä selittää se, että Tesoman koulupolun oppilaita on entistä enemmän hakeutunut sekä liikuntapainotukseen (jatkossa urheilupainotukseen) että matemaattis-luonnontieteelliseen (LUMA) - painotukseen 7. luokalle. Lukuvuonna 2014-2015 alkanut liikuntapainotus 3. vuosiluokalla on johtanut siihen, että tällä hetkellä liikunta/urheilupainotteisiä luokkia on sekä 7. - että 8. vuosiluokalla kaksi (48 oppilasta kummallakin vuosiluokalla). Voidaan olettaa, että lukuvuonna 2019-2020 näin on kaikilla yläkoulun vuosiluokilla. Toimivien ei-painotusluokkien muodostaminen on erittäin haastavaa, mikäli vuosiluokalla olisi enemmän kuin kolme painotusluokkaa.

Edellä mainittujen perusteluiden vuoksi esitetään ilmaisutaidon opetussuunnitelmallisen painotuksen lopettamista Tesoman koulussa lukuvuodesta 2019-2020 alkaen. Tällä hetkellä 8. vuosiluokalla olevat ilmaisutaidon painotusoppilaat jatkavat painotuksessaan peruskoulun loppuun (9. luokka 2019-2020).

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Johtaja

Tesoman koulun ilmaisutaidon painotus lopetetaan lukuvuoden 2019-2020 alusta alkaen.

Tällä hetkellä 8. vuosiluokalla olevat ilmaisutaidon painotusoppilaat jatkavat painotuksessaan peruskoulun loppuun.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:

"Lautakunta edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuuksia tarjota ilmaisutaidon opetussuunnitelmallista painotusta jossakin muussa kaupungin yläkoulussa."

Kokouskäsittely

Sofia Julin teki seuraavan toivomusponsiesityksen: "Lautakunta edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuuksia tarjota ilmaisutaidon opetussuunnitelmallista painotusta jossakin muussa kaupungin yläkoulussa." Terhi Kiemunki kannatti Julinin esitystä. Toivomusponsiesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Panu Pitkänen, Petri Peltonen, Ville Raatikainen, Kristiina Järvelä, Tuija Viitasaari

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.