Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 20.2.2020

§ 16 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti tammi-joulukuu 2019 (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:5686/02.02.01/2018

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477 ja suunnittelija Heidi Ilvonen, puh. 040 0915 244, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportissa raportoidaan keskeiset strategiaa toteuttavat toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinnan tilanne.

Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan alaisen toiminnan osalta toimenpiteet toteutuivat pääosin suunnitelmien mukaisesti. Toimenpiteistä, jotka ovat jääneet kokonaan tai osittain toteutumatta, raportoidaan lautakunnalle tarkemmin liitteessä. Liitteestä löytyvät myös keskeiset onnistumiset.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimintakate toteutui 1,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Tilinpäätöksessä nettomenojen kasvu on 11,8 milj. euroa eli 3,2 % edellisvuoteen verrattuna. Toimintakulujen kasvuun vaikutti kunta-alan palkkaratkaisun lisäksi lasten määrän kasvuun vastaaminen palvelusetelipäivähoidossa ja perusopetuksessa sekä sisäilmaongelmista johtuvat väistötilaratkaisut.

Toimintatuotot toteutuivat 3,0 milj. euroa budjetoitua suurempina, mikä johtui pääosin myyntituottojen sekä tukien ja avustusten toteumasta. Myyntituottojen ylitys johtui muun muassa muilta kunnilta laskutetuista päivähoitopalveluista sekä museoravintoloiden hyvästä myynnistä. Maksutuotot toteutuivat vuosisuunnitelmaa parempana erityisesti Vapriikin näyttelyvuoden menestyksestä johtuen. Tukien ja avustusten ylitys johtui projektien ja hankkeiden budjetoimattomista rahoitusosuuksista. Lisäksi myös vuokratuotot ja muut toimintatuotot toteutuivat suunniteltua suurempina.

Toimintakulut ylittyivät 4,9 milj. euroa. Suurimmat ylitykset olivat henkilöstökuluissa ja avustuksissa. Henkilöstökulujen ylitys johtui arvioitua suuremmista tehtävän vaativuuden arviointi -korotuksista, eläkemenoperusteisista maksuista, lomapalkkavelan kasvusta, perusopetuksen sijaiskustannuksista, palvelutarpeen kasvusta sekä projektirahoituksella palkatuista henkilöistä. Palvelujen ostojen ylitykseen vaikuttivat koulukuljetusten kustannusten nousu, työterveyden kulut, ateriapalvelujen ostot sekä museoiden näyttelykulut ja liikuntapaikkojen kasvaneet kunnossapitokulut. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän kulujen säästö johtui kasvatus- ja opetuspalvelujen rakennushankkeiden viivästymisestä ja talouden tasapainottamistoimenpiteiden kohdistamisesta tarvike- ja kalustohankintoihin. Lisäksi ICT-kaluston ostot alittuivat, koska laitteita hankittiin leasingsopimuksilla. Avustusten ylitys johtui lasten määrän arvioitua suuremmasta kasvusta palvelusetelipäivähoidossa.

Investoinnit toteutuivat 6,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Vuosisuunnitelmaa alhaisempi investointitaso johtui pääosin Kaupin urheilupuisto ja Sorsapuiston tekojää -investointihankkeiden sekä eräiden päiväkotien ja koulujen valmistumisaikataulujen viivästymisestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti tammi-joulukuu 2019 hyväksytään.

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Lauri Savisaari, Kristiina Järvelä, Jukka Männikkö, Markus Kiviaho, Erja Viitala, Heidi Ilvonen, Leena Viitasaari, Vesa-Matti Kangas