Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 20.2.2020

§ 20 Yksityisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltäpäivätoiminnan valvonnan vuosisuunnitelma 2020 

TRE:177/00.01.02/2020

Valmistelija

  • Huovila Reija, Valvontakoordinaattori
  • Salomaa-Niemi Sari, Erikoissuunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Valvontakoordinaattori Reija Huovila, puh. 050 528 7379 ja erikoissuunnittelija Sari Salomaa-Niemi, puh. 050 345 1168, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan valvontaa tarkennetaan vuosittain laadittavalla valvonnan vuosisuunnitelmalla. Vuosisuunnitelmassa määritellään valvonnan tarkoitus ja tavoitteet, toteuttaminen ja kehittäminen.

Valvonta yksityisessä varhaiskasvatuksessa perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lain mukaan varhaiskasvatuksen valvontaviranomaisia ovat yksityisen palvelun tuottajan järjestämän varhaiskasvatuksen osalta Aluehallintovirasto, Valvira sekä kunnan toimielin tai sen määräämä viranhaltija. Esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan valvonta perustuu perusopetuslakiin (628/1998) ja -asetukseen (852/1998)

Valvontaviranomaisten on toteutettava valvontaa ensisijaisesti antamalla toiminnan järjestäjälle tarpeellista ohjausta ja neuvontaa sekä seuraamalla toiminnan kehitystä yhteistyössä toiminnan järjestäjän kanssa.

Painopisteiden asettaminen vuodelle 2020 pohjautuu vuoden 2019 valvontakertomuksen havaintoihin, kuntakohtaisiin ja valtakunnallisiin varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelmiin. Varhaiskasvatuksen valvonnan painopisteinä vuonna 2020 on varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminta, lasten osallisuus ja kiusaamisen ehkäisy. Lisäksi painopisteinä ovat oppimisympäristöt ja niiden turvallisuus varhaiskasvatuksessa sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Kaikkiin päiväkoteihin tehdään 1-2 ennalta ilmoittamatonta käyntiä vuodessa. Käynneistä laaditaan valvonta-asiakirja. Valvontakäynneillä keskitytään erityisesti henkilöstömitoituksen ja lapsiryhmän enimmäiskoon valvontaan.

Valvonnan kokonaisuudesta raportoidaan lautakunnalle tarvittaessa ja valvontakertomus vuodelta 2020 esitellään lautakunnassa tammikuussa 2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Yksityisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan valvonnan vuosisuunnitelma 2020 hyväksytään.

Tiedoksi

Reija Huovila, Sari Salomaa-Niemi, Lauri Savisaari, Kristiina Järvelä, Katri Mantere, Mika Vuori