Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 20.2.2020

§ 19 Yksityisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan valvontakertomus 2019 

TRE:176/00.01.03/2020

Valmistelija

  • Huovila Reija, Valvontakoordinaattori
  • Salomaa-Niemi Sari, Erikoissuunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Valvontakoordinaattori Reija Huovila, puh. 050 528 7379 ja erikoissuunnittelija Sari Salomaa-Niemi, puh. 050 345 1168, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Valvonta yksityisessä varhaiskasvatuksessa perustuu varhaiskasvatuslakiin sekä palvelusetelipäiväkotien osalta seudulliseen palvelusetelisääntökirjaan. Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen valvontaviranomaisia ovat yksityisen palveluntuottajan järjestämän varhaiskasvatuksen osalta Aluehallintovirasto, Valvira sekä kunnan toimielin tai sen määräämä viranhaltija. Esiopetuksen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan valvonta perustuu perusopetuslakiin (628/1998) ja -asetukseen (852/1998).

Varhaiskasvatuslain lisäksi varhaiskasvatusta ohjaa valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta (753/2018). Yksityisiä varhaiskasvatuspalveluntuottajia velvoittaa edellisten lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön asetus varhaiskasvatuksen yksityisten palveluntuottajien ilmoitusmenettelystä (772/2018). Kun varhaiskasvatusta suunnitellaan, järjestetään tai tuotetaan ja siitä päätetään, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.

Lautakunnan tehtävänä on vastata palvelujen järjestämisestä, tuottamisesta ja kehittämisestä kaupunkistrategian ja talousarvion linjausten mukaisesti sekä vastata valtuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden toteuttamisesta ja seurannasta. Sivistys- ja kulttuurilautakunta käsittelee vuosittain toimialueensa valvontaan liittyvän yksityisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan valvonnan vuosisuunnitelman sekä edellisen vuoden valvontakertomuksen.

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten osuus Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksessa olevista lapsista oli vuonna 2019 yhteensä 22,88% (2017: 20,12%, 2018: 23,10) eli 1942 lasta. Vuoden aikana aloitti toimintansa kolme uutta palveluseteliyksikköä, 12 perhepäivähoitajaa puolestaan lopetti toimintansa.

Valvontaviranomaisten on toteutettava valvontaa ensisijaisesti antamalla varhaiskasvatuksen järjestäjälle tarpeellista ohjausta ja neuvontaa sekä seuraamalla toiminnan kehitystä yhteistyössä toiminnan järjestäjän kanssa. Yksityisille palveluntuottajille tarkoitettuja koulutuksia ja ohjaustilaisuuksia ajankohtaisista aiheista järjestettiin 15. Valvontakäyntien lisäksi kaksi kertaa vuodessa kerättävät tiedot lapsiryhmistä ja henkilökunnasta sekä henkilökunnan kelpoisuuksien tarkistaminen ovat tärkeä osa ennakoivaa valvontaa.

Suunnitelmalliset valvontakäynnit ovat osa ohjausta, neuvontaa ja seurantaa eli ennakoivaa valvontaa. Suunnitelmallisia valvontakäyntejä päiväkoteihin tehtiin 85 (vuonna 2018 käyntejä 35), esiopetukseen 6, ryhmäperhepäiväkoteihin 19, perhepäivähoitajille 39, avoimen varhaiskasvatuksen kerhoihin 2 sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmiin 51. Ennalta ilmoittamattomia valvontakäyntejä päiväkoteihin tehtiin 40 (vuonna 2018 käyntejä 26) ja ryhmäperhepäivähoitokoteihin 2.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Yksityisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan valvontakertomus 2019 merkitään tiedoksi.

Tiedoksi

Reija Huovila, Sari Salomaa-Niemi, Lauri Savisaari, Kristiina Järvelä, Mika Vuori, Katri Mantere