Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.3.2019

§ 40 Avustus Tampereen Urheiluakatemian toiminnan organisointiin vuodelle 2019

TRE:1871/12.04.00/2019

Valmistelija

  • Henttonen Anna, Suunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Anna Henttonen, puh. 040 660 2057, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Varalan Urheiluopisto hakee Tampereen kaupungilta 40 000 euron suuruista avustusta Tampereen Urheiluakatemian toimintaan vuonna 2019. Kaupunki on tukenut toimintaa vuonna 2018 36 965 euron suuruisella summalla.

Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnan vuoden 2014 liikunta- ja urheiluseurojen toiminta-avustusten myöntämistä koskevassa päätöksessä (27.3.2014, 36 §) todetaan, että urheiluseurojen esittämän toiveen mukaisesti jatkossa liikunta- ja urheiluseurojen avustuskokonaisuudessa päätetään vain seuratoiminnan avustuksista. Tästä syystä Tampereen Urheiluakatemian avustushakemus käsitellään lautakunnassa erillisenä asiana.

Urheiluakatemiatoiminnan tavoitteena on tukea huippu-urheilijoita opintojen ja urheilun yhdistämisessä, välittää urheilun ja valmennuksen tukipalveluja, järjestää koulutusta ja tapahtumia urheilijoille, valmentajille ja huoltojoukoille sekä kehittää valmennusta, seurojen välistä yhteistyötä ja urheilun olosuhteita. Urheiluakatemiat ovat suurille opiskelu- ja urheilupaikkakunnille syntyneitä yhteistyöverkostoja. Urheiluakatemioiden toiminta perustuu mukana olevien tahojen osaamisen ja asiantuntijuuden sekä olemassa olevien rakenteiden mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Tampereen Urheiluakatemia sai huippu-urheiluakatemian statuksen keväällä 2009 toteutetussa olympiakomitean auditoinnissa. Huippu-urheilun muutostyön ja uuden huippu-urheiluyksikön myötä on Varalan urheiluopistoon perustettu 1.1.2013 alkaen valmennuskeskus, jonka toiminnan painopiste on Tampereen ja lähiseudun kilpa- ja huippu-urheilun kehittämisessä. Jatkossa huippu-urheiluyksikön urheiluakatemiaohjelma ohjaa valtakunnallisesti urheiluakatemioiden toimintaa. Tampereella paikallisesta koordinoinnista ja kehittämisestä vastaa Varalan Urheiluopiston valmennuskeskus.

Tampereen Urheiluakatemia on avoin yhteistyöverkosto, jonka toimijoita ovat pirkanmaalaiset korkea-asteen ja toisen asteen yhteistyöoppilaitokset, eri lajien lajiliitot ja paikalliset urheiluseurat, Tampereen kaupunki sekä valmennuksen ja terveydenhuollon tukipalvelujen tarjoajat. Tampereen Urheiluakatemian toiminta on tarkoitettu kansainvälisellä huipulla urheileville ja sinne tähtääville nuorille. Erityisen merkittävää on olympiatason ja kansainvälisen tason urheilijoiden tukeminen. Tampereen Urheiluakatemian korkea-asteen yhteistyöoppilaitoksia ovat Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Poliisiammattikorkeakoulu.

Tampereen urheiluakatemiaan voivat hakeutua ensisijaisesti Pirkanmaalla opiskelevat, oman lajinsa huipulla urheilevat ja sinne tähtäävät urheilijat korkea-asteelta (ammattikorkeakoulut ja yliopistot) sekä toiselta asteelta (lukiot ja ammattiopistot). Akatemian jäsenyyden saamiseen vaikuttaa oman lajiliiton pisteytys. Suomen Olympiakomitea on määritellyt kaikille lajeille yhteiset pisteytysohjeet, joihin pohjaten arvioidaan urheilijan kilpaurheilumenestystä.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa vuodelle 2019 varattiin liikuntapalvelujen avustuksiin 779 000 euroa. Liikuntapalvelujen avustuksiin varattu määräraha mahdollistaa Tampereen Urheiluakatemian toiminnan tukemisen. Toimintaan esitetään myönnettäväksi 38 000 euron avustusta.

Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh 23.11.2009, päivitetty 26.11.2018) mukaan kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Mikäli yhdistyksen toiminta on laaja-alaista, tulee yhdistyksen asiakirjoista voida todentaa avustettavan toiminnan sisältö ja kustannukset Tampereella tapahtuvassa toiminnassa. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden mukaan hakijoiden, joille lautakunta on myöntänyt 10 000 euron avustuksen tai enemmän, tulee toimittaa edellisen toimintakauden asiakirjat niiden vahvistumisen jälkeen. Täydentävät asiakirjat tulee toimittaa viimeistään 31.5.2019. Mikäli vaadittuja asiakirjoja ei erillisestä pyynnöstä huolimatta toimiteta määräaikaan mennessä, mainitulle yhteisölle myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä peruuttaa.

Hakemusaineisto on osana liikunta- ja urheiluseurojen toiminta-avustuskokonaisuuden aineistoa. Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävinä 14.3.2019 alkaen suunnittelija Susanna Lundströmin työhuoneessa, keskusvirastotalon 3. krs (Aleksis Kiven katu 14–16), sekä kokouspäivänä klo 15.30 alkaen kokoushuoneessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Varalan urheiluopistolle myönnetään 38 000 euroa Tampereen urheiluakatemian toimintaan vuonna 2019.

Avustus maksetaan liikuntapalvelujen toiminta-avustuksiin varatusta määrärahasta, kustannuspaikka 137011, sisäinen tilaus 23925.

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty. Myönnetty avustus on käytettävä vuoden 2019 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.

Tiedoksi

hakija, Teemu Irri, Susanna Lundström, Pekka P. Paavola, Päivi Lehtinen, Anna Henttonen, Pirjo-Liisa Länkinen, Marja Pärssinen, Petra Järvinen, Jenna Pihlamäki

Käsiteltävät asiat