Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.3.2019

§ 47 Kaupunginosayhdistysten toiminta-avustukset vuonna 2019

TRE:4/00.01.08/2019

Valmistelija

  • Majamaa Ulla, Koordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Koordinaattori Ulla Majamaa, puh. 040 510 4079, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vuoden 2019 toiminta-avustukset julistettiin haettaviksi 2.1.2019. Hakuaika päättyi 31.1.2019 klo 15.45. Määräaikaan mennessä kaupunginosayhdistysten toiminta-avustusta haki 14 yhteisöä (siirtojen jälkeen 17). Vuonna 2018 avustuksen hakijoita oli siirtojen jälkeen 16.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa vuodelle 2019 kaupunginosayhdistysten toiminta-avustuksiin varattiin 5 000 euroa. Vuonna 2018 vastaavalle ryhmälle myönnetty avustussumma oli 4 900 euroa.

Avustamisen periaatteet ja arviointikriteerit

Avustuskokonaisuudelle on kirjattu arviointikriteerit, joiden valossa avustushakemuksia arvioidaan (sikula 22.11.2018). Kaupunginosayhdistysten toiminta-avustukset ovat harkinnanvaraisia avustuksia yhteisöille, joiden pääasiallinen toiminta keskittyy asuinympäristön yhteisöllisyyden ja paikallisidentiteetin vahvistamiseen. Toiminta-avustusta myönnetään toimijan säännölliseen ja ympärivuotiseen Tampereelle sijoittuvaan perustoimintaan. Avustettavan toiminnan tulee olla osallistavaa ja yhteisöllistä sekä tavoittaa laajasti tietyn alueen asukkaita asumismuodosta riippumatta. Avustusta ei kohdenneta retkitoiminnan kuluihin eikä julkaisutoimintaan.

Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon avustettavan toiminnan laatu ja laajuus. Toiminnan tulee edistää kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tulee täydentää kaupungin toimintaa. Tämän lisäksi huomiota kiinnitetään toiminnan suunnitelmallisuuteen, hakijan omaan rahoitusosuuteen sekä kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoituksen toteutumiseen.

Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh 23.11.2009, päivitetty 26.11.2018) mukaan kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Mikäli yhdistyksen toiminta on laaja-alaista, tulee yhdistyksen asiakirjoista voida todentaa avustettavan toiminnan sisältö ja kustannukset Tampereella tapahtuvassa toiminnassa.

Hakemusten siirtäminen

Samaan tarkoitukseen Tampereen kaupungilta voi saada avustusta ainoastaan yhden avustuksen muodossa. Joidenkin yhdistysten hakemusten on sisällöllisen arvioinnin perusteella katsottu toimintansa luonteen vuoksi kuuluvan toisen avustuskokonaisuuden piiriin. Tällä perusteella Messukylän perinneseura ry:n hakemus siirrettiin kulttuuriharrastusyhdistysten kokonaisuudesta, Kurpitsaliike ry:n hakemus kulttuuri- ja taideyhteisöjen kokonaisuudesta ja Pohtola-Vattulan kyläyhdistys ry:n hakemus omaehtoisen ympäristönsuojelun kokonaisuudesta kaupunginosayhdistysten avustuskokonaisuuteen.

Avustusesitys

Avustusta esitetään myönnettäväksi 15 yhteisölle yhteensä 5 200 euroa. Liitteessä on kooste avustusta vuonna 2019 hakeneista yhdistyksistä, esitetyistä avustussummista sekä kahden edellisen vuoden avustukset. Tampereen kaupungin toiminta-avustusta saavien yhdistysten toivotaan käyttävän Tampere.Finland -tunnusta omassa viestinnässään.

Arviontikriteerien mukaan toiminnan tulee tavoittaa laajasti tietyn alueen asukkaita asumismuodosta riippumatta. Tällä perusteella avustusta ei esitetä myönnettäväksi Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistys ry:lle. Lisäksi Kaleva-Seura ry:lle ei esitetä avustusta toiminnan vähyyden vuoksi. Näiden yhteisöjen on kuitenkin mahdollista erikseen hakea kulttuuripalvelujen tuotantotukea yleisölle suunnattujen, yksittäisten tapahtumien ja projektien toteuttamiseen.

Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävinä 14.3.2019 alkaen suunnittelija Susanna Lundströmin työhuoneessa, keskusvirastotalon 3. krs (Aleksis Kiven katu 14–16), sekä kokouspäivänä klo 15.30 alkaen kokoushuoneessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Kaupunginosayhdistysten toiminta-avustukset jaetaan liitteenä olevan esityksen mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kustannuspaikalta 137011, sisäinen tilaus 26370, kaupunginosayhdistykset.

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty. Myönnetty avustus on käytettävä vuoden 2019 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.

Tiedoksi

hakijat, Ulla Majamaa, Teemu Irri, Elise Pedersen, Päivi Lehtinen, Pirjo-Liisa Länkinen, Marja Pärssinen, Susanna Lundström, Petra Järvinen, Jenna Pihlajamäki

Käsiteltävät asiat