Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.3.2019

§ 42 Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset vuonna 2019

TRE:2/12.03.00/2019

Valmistelija

  • Lundström Susanna, Suunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Ts. suunnittelija Susanna Lundström, puh. 040 355 8745, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vuoden 2019 toiminta-avustukset julistettiin haettaviksi 2.1.2019. Hakuaika päättyi 31.1.2019 klo 15.45. Määräaikaan mennessä kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustusta haki 60 yhteisöä (siirtojen jälkeen 41). Vuonna 2018 hakijoita oli siirtojen jälkeen 50.

Hakijayhteisöt, esitykseen perustuva avustussumma ja kahden edellisen vuoden avustus on esitetty liitteessä. Avustusesitys on valmisteltu siten, että kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustuksina esitetään myönnettäväksi yhteensä 670 943 euroa. Vuonna 2018 tästä kokonaisuudesta avustuksia myönnettiin 671 959 eurolla.

Avustamisen periaatteet ja arviointikriteerit

Avustuskokonaisuudelle on kirjattu arviointikriteerit, joiden valossa avustushakemuksia arvioidaan (sikula 22.11.2018). Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset ovat harkinnanvaraisia avustuksia, joita voidaan myöntää paikallisesti keskeisille kulttuuri- ja taideyhdistyksille, joiden toiminta on vakiintunutta ja ammattimaisesti toteutettua. Avustustoiminnan tavoitteena on turvata kulttuurin monimuotoinen toimintakenttä. Avustusta voidaan myöntää kulttuuri- ja taideyhdistyksille, esittävän taiteen toimijoille, tuotantoyhteisöille, valtakunnallisille aluekeskuksille sekä kulttuuritaloille ja -keskuksille.

Toiminta-avustusta myönnetään toimijan säännölliseen ja ympärivuotiseen Tampereelle sijoittuvaan perustoimintaan. Avustusta ei myönnetä hankkeisiin tai investointeihin. Avustusta ei myöskään myönnetä palkintoihin, julkaisutoimintaan, tallenteisiin,
valtakunnallisille liitoille tai toimintaan, jonka mahdollinen tuotto käytetään omistajiensa eduksi. Avustusta ei pääsääntöisesti myönnetä taiteen perusopetukseen.

Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon avustettavan toiminnan laatu, vaikuttavuus ja laajuus. Toiminnan tulee edistää kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tulee täydentää kaupungin toimintaa. Tämän lisäksi huomiota kiinnitetään toiminnan suunnitelmallisuuteen ja tavoitteellisuuteen, hakijan omaan rahoitusosuuteen sekä kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoituksen toteutumiseen. Julkisen tuen osuus menoista saisi ohjeellisesti olla maksimissaan 80 %.

Hakemusten siirtäminen

Samaan tarkoitukseen Tampereen kaupungilta voi saada avustusta ainoastaan yhden avustuksen muodossa. Joidenkin yhdistysten hakemusten on sisällöllisen arvioinnin perusteella katsottu toimintansa luonteen vuoksi kuuluvan toisen avustuskokonaisuuden piiriin. Tällä perusteella joitakin avustushakemuksia on siirretty käsiteltäväksi muissa avustuskokonaisuuksissa tai yksiköissä.

Seuraavien yhteisöjen hakemukset (12 kpl) on siirretty kulttuuri- ja taideyhteisöjen kokonaisuudesta kulttuuriharrastusyhdistysten avustuskokonaisuuteen:

  • Eliisa-teatteri (Teatteriyhdistys Eliisa ry)

  • Finland Improv ry

  • Händel- kuoro ry

  • Kehitysvammaisteatteriyhdistys La Strada ry

  • Lasten Tampere ry

  • Mieskuoro Laulajat

  • NeoElement Ry

  • Pro TSO ry  (Tampereen Salonkiorkesteri)

  • Tampereen Big Band ry

  • Tampereen Rautatieläisten Soittokunta r.y.

  • Viihderyhmä Säihke ry

  • Viitapiiri Ry

Lisäksi Kurpitsaliike ry:n hakemus siirrettiin käsiteltäväksi kaupunginosayhdistysten avustuskokonaisuuteen.

Vastaavasti kulttuuriharrastusyhdistysten kokonaisuuteen osoitetuista hakemuksista kulttuuri- ja taideyhteisöjen avustuskokonaisuuteen siirrettiin Ahjolan setlementti ry/kansalaisopiston jaTampereen Ylioppilasteatteri ry:n hakemukset.

Avustusesitys

Hakemusten arviointia on tehty työryhmässä, jossa on mukana edustajia Kulttuuri- ja taideyksiköstä sekä Kulttuurikummit ry:stä. Arvioinnin perusteella It's All In Jazz ry:lle ja Pispalan musiikkiyhdistys ry:lle ei esitetä toiminta-avustusta toiminnan vähäisyyden vuoksi. Näiden yhteisöjen on kuitenkin mahdollista erikseen hakea kulttuuripalvelujen tuotantotukea yleisölle suunnattujen, yksittäisten tapahtumien ja projektien toteuttamiseen.

Avustusta esitetään myönnettäväksi 39 yhteisölle yhteensä 670 943 euroa, josta raha-avustusta on 450 307 euroa ja tila-avustusta 220 636 euroa. Vuonna 2018 myönnettiin 37 yhteisölle yhteensä 671 959 euroa, josta raha- avustusta oli 431 000 euroa ja tila-avustusta 240 959 euroa. Liitteessä on kooste avustusta vuonna 2019 hakeneista yhteisöistä, esitetyistä avustussummista ja kahden edellisen vuoden avustukset. Ahjolan Setlementti ry/kansalaisopiston avustus kohdennetaan yhdistyksen perustoimintaan.

Pirkkalaiskirjailijat ry, Tampereen kansainvälisen toiminta-keskuksen tuki ry, Tampereen Taiteilijaseura ry ja Tampere-seura ry saavat tiloja vastikkeetta käyttöönsä. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluilla on kyseisistä tiloista vuokrasopimus Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -yksikön kanssa, jolle kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut maksaa päätöksessä mainitut tilakustannukset laskua vastaan.

Tampereen kaupungin toiminta-avustusta saavien yhdistysten ja yhteisöjen toivotaan käyttävän Tampere.Finland -tunnusta omassa viestinnässään.

Päätöksenteon ehdollisuus

Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleisten periaatteiden mukaan vain hakijoiden, joille lautakunta on myöntänyt 10 000 euron avustuksen tai enemmän, tulee toimittaa edellisen toimintakauden asiakirjat niiden vahvistumisen jälkeen. Myös alle 10 000 euron avustuksen saajilta voidaan tarvittaessa pyytää erikseen kyseiset asiakirjat tarkistettavaksi ennen maksatusta. Seuraavalta yhteisöltä, jolle esitetään alle 10 000 euron avustusta, edellytetään edellisen toimintakauden asiakirjat: Kulttuuriosuuskunta TRELMU. Täydentävät asiakirjat tulee toimittaa viimeistään 31.5.2019. Mikäli vaadittuja asiakirjoja ei erillisestä pyynnöstä huolimatta toimiteta määräaikaan mennessä, myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä peruuttaa.

Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh 23.11.2009, päivitetty 26.11.2018) mukaan kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Mikäli yhdistyksen toiminta on laaja-alaista, tulee yhdistyksen asiakirjoista voida todentaa avustettavan toiminnan sisältö ja kustannukset Tampereella tapahtuvassa toiminnassa.

Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävinä 14.3.2019 alkaen ts. suunnittelija Susanna Lundströmin työhuoneessa, keskusvirastotalon 3. krs (Aleksis Kiven katu 14–16), sekä kokouspäivänä klo 15.30 alkaen kokoushuoneessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset jaetaan liitteenä olevan esityksen mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kustannuspaikalta 137011, sisäinen tilaus 23917, kulttuuri- ja taideyhteisöjen avustukset.

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty. Myönnetty avustus on käytettävä vuoden 2018 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.

Tiedoksi

hakijat, Teemu Irri, Elise Pedersen, Minnakaisa Kuivalainen, Taina Myllyharju, Jaakko Laurila, Tuula Martikainen, Päivi Lehtinen, Pirjo-Liisa Länkinen, Marja Pärssinen, Petra Järvinen, Jenna Pihlajamäki

Käsiteltävät asiat