Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.3.2019

§ 46 Kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustukset vuonna 2019

TRE:3/12.03.00/2019

Valmistelija

 • Moisala Venla, Koordinaattori
 • Pedersen Elise, Kulttuuripalvelupäällikkö
 • Szalay Anna, Tapahtumakoordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Kulttuuripalvelupäällikkö Elise Pedersen, puh. 050 553 8673, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vuoden 2019 toiminta-avustukset julistettiin haettaviksi 2.1.2019. Hakuaika päättyi 31.1.2019 klo 15.45. Määräaikaan mennessä kulttuuriharrastusyhdistyksen toiminta-avustusta haki 54 yhteisöä (siirtojen jälkeen 61). Vuonna 2018 hakijoita oli siirtojen jälkeen 66.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa vuodelle 2019 kulttuuriharrastusyhdistysten avustuksiin varattiin 45 000 euroa.

Avustamisen periaatteet ja arviointikriteerit

Avustuskokonaisuudelle on kirjattu arviointikriteerit, joiden valossa avustushakemuksia arvioidaan (sikula 22.11.2018). Toiminta-avustusta voidaan myöntää Tampereella toimiville yhteisöille, joiden pääasiallinen toiminta keskittyy kuntalaisten harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen taiteen ja kulttuurin eri osa-alueilla. Tästä kategoriasta avustusta voidaan myöntää vain säännölliseen, tavoitteelliseen ja osallistavaan harrastustoimintaan.

Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh 23.11.2009, päivitetty 26.11.2018) mukaan kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Mikäli yhdistyksen toiminta on laaja-alaista, tulee yhdistyksen asiakirjoista voida todentaa avustettavan toiminnan sisältö ja kustannukset Tampereella tapahtuvassa toiminnassa.

Hakemuksen siirtäminen

Samaan tarkoitukseen Tampereen kaupungilta voi saada avustusta ainoastaan yhden avustuksen muodossa. Joidenkin yhdistysten hakemusten on sisällöllisen arvioinnin perusteella katsottu toimintansa luonteen vuoksi kuuluvan toisen avustuskokonaisuuden piiriin.

Tällä perusteella Ahjolan setlementti/kansalaisopiston ja Tampereen Ylioppilasteatteri ry:n hakemukset siirrettiin kulttuuriharrastusyhdistysten kokonaisuudesta kulttuuri- ja taideyhteisöjen kokonaisuuteen. Lisäksi kulttuuriharrastusyhdistysten kokonaisuudesta siirrettiin Pirkanmaan Lottaperinne ry:n hakemus ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuuteen, Suomen Nyrkkeilymuseoyhdistys ry:n hakemus museopalveluiden kokonaisuuteen, União da Roseira ry:n hakemus nuorisotyön kokonaisuuteen ja Messukylän perinneseura ry:n hakemus kaupunginosayhdistysten kokonaisuuteen.

Vastaavasti seuraavien yhteisöjen hakemukset siirrettiin kulttuuri- ja taideyhteisöjen kokonaisuudesta kulttuuriharrastusyhdistysten kokonaisuuteen:

 • Eliisa-teatteri (Teatteriyhdistys Eliisa ry)
 • Finland Improv ry
 • Händel- kuoro ry
 • Kehitysvammaisteatteriyhdistys La Strada ry
 • Lasten Tampere ry
 • Mieskuoro Laulajat
 • NeoElement Ry
 • Pro TSO ry  (Tampereen Salonkiorkesteri)
 • Tampereen Big Band ry
 • Tampereen Rautatieläisten Soittokunta r.y.
 • Viihderyhmä Säihke ry
 • Viitapiiri Ry

Lisäksi Tango aMoroso ry:n hakemus siirrettiin liikuntapalvelujen kokonaisuudesta kulttuuriharrastusyhdistysten kokonaisuuteen.

Avustusesitys

Avustusta esitetään myönnettäväksi 59 yhteisölle yhteensä 45 300 euroa. Hakijayhteisöt, esitykseen perustuva avustussumma ja edellisen vuoden avustus on esitetty liitteessä. Avustusesityksessä on huomioitu toiminnan laatu ja laajuus. Tämän lisäksi huomiota on kiinnitetty toiminnan suunnitelmallisuuteen, hakijan omaan rahoitusosuuteen sekä kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoituksen toteutumiseen. Tampereen kaupungin toiminta-avustusta saavien yhdistysten toivotaan käyttävän Tampere.Finland -tunnusta omassa viestinnässään.

Arvioinnin perusteella joidenkin avustusta hakeneiden yhteisöjen ei voida katsoa täyttävän kulttuuriharrastusyhdistysten avustuskriteereitä. Tampereen seudun työväenopiston opiskelijat ry:lle ei esitetä avustusta, koska avustusta ei kohdenneta oppilaitosten sisäisille opiskelijajärjestöille eikä retkitoimintaan. Lisäksi Torvikopla ry:lle ei esitetä avustusta, koska he eivät useista pyynnöistä huolimatta toimittaneet tarvittavia asiakirjoja määräajan puitteissa.

Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävinä 14.3.2019 alkaen suunnittelija Susanna Lundströmin työhuoneessa, keskusvirastotalon 3. krs (Aleksis Kiven katu 14–16) sekä kokouspäivänä klo 15.30 alkaen kokoushuoneessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Kuosmanen Taru, Johtaja

Kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustukset jaetaan liitteenä olevan esityksen mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kustannuspaikalta 137011, sisäinen tilaus 23918, kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustukset.

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty. Myönnetty avustus on käytettävä vuoden 2019 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.

Tiedoksi

hakijat, Teemu Irri, Elise Pedersen, Venla Moisala, Anna Szalay, Minnakaisa Kuivalainen, Taina Myllyharju, Jaakko Laurila, Tuula Martikainen, Päivi Lehtinen, Pirjo-Liisa Länkinen, Marja Pärssinen, Susanna Lundström, Petra Järvinen, Jenna Pihlajamäki

Käsiteltävät asiat