Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.3.2019

§ 37 Lamminrahkan koulukeskuksen tarveselvitys

TRE:1832/10.03.07/2019

Valmistelija

  • Kalliohaka Elina, Koordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Koordinaattori Elina Kalliohaka, puh. 040 486 4918 ja hankearkkitehti Jarmo Viljakka, puh. 040 806 4105, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Ojala-Lamminrahkan aluekokonaisuus on yksi Tampereen seudun merkittävimmistä uusista asuin- ja työpaikka-alueista. Tampereen ja Kangasalan kaupungit toteuttavat aluetta tiiviissä yhteistyössä. Kangasalan Lamminrahkaan rakentuu koti noin 8 000 asukkaalle, Tampereen Ojalan puolelle noin 4 500 asukkaalle. Ensimmäiset asukkaat muuttavat Ojalaan arviolta vuonna 2022–2024 ja Lamminrahkaan vuonna 2023. Kangasalan ja Tampereen välillä on allekirjoitettu toimeenpanosuunnitelman päivitys keväällä 2017. Hyväksytyllä sopimuksella (Kangasala TE 233/2017, TRE:1262/10.00.02/2017) on sovittu kaupunkien tärkeimmistä yhteishankkeista, mm. että osapuolet toteuttavat yhdessä Lamminrahkaan 3.–9.-vuosiluokkien yhtenäiskoulun ulkoliikuntapaikkoineen.

Ojalan ja Lamminrahkan alueita palveleva yhtenäiskoulu suunnitellaan Lamminrahkan keskustaan. Koulu on tarkoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa.

Tilan tarve

Yhtenäiskoulun mitoitus on 1. vaiheessa 500 oppilasta (luokat 3–6, 25 oppilasta/perusopetusryhmä) ja toisessa vaiheessa 430 (luokat 7–9) oppilasta. Oppilasmäärien on arvioitu kasvavan tulevien uusien alueiden vähitellen tapahtuvan väestönkasvun mukaisesti. Kun yhtenäiskoulu (3.–9. lk) on kokonaisuudessaan valmis, on arvioitu, että Kangasalta on koulussa 580 oppilasta ja Tampereelta 350 oppilasta eli yhteensä 930 oppilasta.

Aikataulu

Ensimmäisen vaiheen rakennustyöt alkavat keväällä 2021 ja ne valmistuvat kesäkuussa 2023. Tilat otetaan käyttöön elokuussa 2023.

Toisen rakennusvaiheen arvioitu valmistumisajankohta on vuosi 2027, sisältäen pääosin yläkoulun tiloja. Ajankohta on riippuvainen yläkoulun tarpeesta alueella laajemmin. Oppilasmääriä seurataan jatkuvasti alueiden rakentuessa ja toisen vaiheen rakennustöiden aikataulua tarkennetaan tarpeen mukaan.

Hankeen asemakaava, liikenne ja piha

Lamminrahkan alue asemakaavoitetaan useassa osassa. Alue on Kangasalan kaupungin omistuksessa. Eteläosan asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä ja asemakaava hyväksytään valtuustossa keväällä 2019. Jos kaavasta ei valiteta, se on lainvoimainen keväällä 2019.

Koulukeskuksen tontti sijoittuu uuden Mossin puistokadun varteen, liikuntapuiston viereen ja se osoitetaan yleisten rakennusten korttelialueeksi (YL). Tontti jaetaan myöhemmin kahdeksi tontiksi, yhtenäiskoululle ja Kangasalan omalle pienten lasten yksikölle. Tulevan yhtenäiskoulun tontin kooksi arvioidaan 18 600 m² ja rakennusoikeudeksi 12 000 k-m². Kerrosluvuksi on merkitty enintään IV.

Yhtenäiskoululle tulee olemaan hyvät joukkoliikennepalvelut, bussi-/raitiotiepysäkit sijoittuvat aivan koulun läheisyyteen. Mossin puistokatu toimii aluksi autoliikenteen ja bussien käytössä, myöhemmin katu muuttuu joukkoliikennekaduksi. Huoltoliikenne molemmille tonteille hoidetaan Mossin puistokadulta. Yhtenäiskoulun pihaan varataan n. 700 pyöräpaikkaa. Koulun tontille varataan loppuvaiheessa pysäköintitilaa 20 kpl välttämättömiä paikkoja varten. Koulun saattoliikenne osoitetaan torin eteläpuoliselle LPY-alueelle. Koulukeskuksen henkilökunnan autojen pysäköintialueita varataan 1. vaiheessa koulun tontille paikkaan, johon myöhemmin rakennetaan laajennusosa/-osat. Myöhemmässä vaiheessa henkilökunnan pysäköinti ratkaistaan alueellisella keskitetyllä pysäköintiratkaisulla.

Yhtenäiskoulun 3.–9. luokkien kaupunkien yhteiseen hankkeeseen kuuluu tontin piha-alue, jonka arvioitu pinta-ala on rakennuksen massoittelusta riippuen n. 10 000 m² (n. 11 m²/oppilas). Piha-alueelle sijoittuvat leikki- ja liikuntavälineet, oleskelualueet, pyörien säilytys ym. Tontin piha-alueen investointi jaetaan sovitun prosenttiosuuden mukaan. Välitunneilla ja liikuntatunneilla on mahdollista käyttää myös koulun tontin viereistä liikuntapuistoa. Liikuntapuistoa tulee kiertämään hiihtolatu, joka yhtyy Tampereen ja Kangasalan seudulliseen latuverkkoon. Koulukeskuksen piha-alueet ovat myös alueen asukkaiden käytössä.

Rakennustiedot

Lamminrahkan koulukeskuksesta tavoitellaan koko uuden asuinalueen kohtauspaikkaa, joka on avoin aamusta iltaan. Rakennus tulee toimimaan alueen yhteisöllisenä keskuksena, jota voivat käyttää perusopetuksen lisäksi kolmas sektori ja liikuntaseurat. Myös alueen asukkaat voivat käyttää tilaa kokoontumiseen. Koulutilat suunnitellaan monikäyttöisiksi ja eri toimintoihin soveltuvaksi. Iltakäyttöä varten rakennus on jaettavissa erilaisiin osiin ovi- ja lukitusjärjestelyin. Iso liikuntasali voidaan jakaa kolmeen osaan.

Tavoitteena on tilojen tehokas käyttö ja sitä kautta mahdollisimman suuri käyttöaste. Tilojen suunnittelussa varaudutaan sekä toiminnan muutoksiin että erilaiseen käyttöön. Monikäyttöiset ja muunneltavat tilaratkaisut mahdollistavat erilaisten ja erikokoisten ryhmien toiminnan sekä vaikuttavat lasten ja aikuisten väliseen vuorovaikutukseen. Liikuntaa ja retkeilyä on suunniteltu koulukeskuksen painotuksiksi. Liikkumisen mahdollisuudet sisä- ja ulkotiloissa huomioidaan jatkosuunnittelussa.

Tilat tulevat vastaamaan uuden opetussuunnitelman vaatimuksia. Rakennuksen 1. vaiheen bruttoala on alustavan tilaohjelman mukaan 6 959 brm² ja 2. vaiheen 3 676 brm². Rakennuksen kerrosluku on todennäköisesti 3–4.

Investointi- ja käyttökustannukset

Hankkeen rahoitusvaihtoehtoina selvitetään pääomarahoitusta, vuokrausta, leasing-rahoitusta ja hankkeen toteuttamista nk. elinkaarihankkeena. Lisäksi selvitetään vaihtoehtoa, jossa Tampere maksaisi oppilaskohtaista maksua kuntien väliseen yhteistyö-sopimukseen perustuen. Päätöstä hankkeen rahoitusmallista ei ole vielä tehty. Mikäli koulukeskus toteutetaan ns. perinteisellä mallilla, Kangasalan kaupunki toimii sen rakennuttajana. Tampereen kaupunki rahoittaa tällöin yhtenäiskoulun (kokonaisuus 930 oppilasta) rakentamis- ja ylläpitokustannuksista omaa oppilasmääräänsä (350 oppilasta) vastaavan osuuden eli 37,63 % ja Kangasalan kaupunki oppilasmääränsä (580 oppilasta) mukaisesti 62,37 %. Hankesuunnittelu ja toiminnan suunnittelu tehdään tiiviissä yhteistyössä kuntien kesken.

Kustannukset on arvioitu tavoitehinta-arviona alustavien tilaohjelmien perusteella. Lamminrahkan yhtenäiskoulun ensimmäisen vaiheen tavoitehintamenettelyllä laskettu kustannusarvio on 19,44 milj. €. Tästä Kangasalan osuus on 12,14 milj. € ja Tampereen 7,30 milj. €. Yhtenäiskoulun 2. vaiheen kustannusarvio on 10,38 milj. €. Tästä Kangasalan osuus on 6,47 milj. € ja Tampereen 3,91 milj. €. Tavoitehintoihin sisältyvät kiinteät kalusteet ja varusteet sekä pihan rakentaminen.

Kaupungit vastaavat yhdessä yhtenäiskoulun huolto-, ylläpito- ja korjauskustannuksista. Vuosittainen kokonaisvuokran määrä koostuu pääomavuokrasta, ylläpito- ja kunnossapitokustannuksista sekä tontinvuokrasta. Kangasalan kaupungin osuus vuokrasta arvioidaan olevan 1. vaiheessa yhteensä 0,94 milj. €/vuosi ja Tampereen kaupungin osuus yhteensä 0,57 milj. €/vuosi. 2. vaiheen valmistumisen jälkeen ylläpitokustannukset kasvavat 0,52 milj. €/vuosi (Kangasala) ja 0,31 milj. €/vuosi (Tampere). Kustannukset tarkentuvat rahoitusvaihtoehdon ratkettua.

Toiminnan kustannukset

Lamminrahkan yhtenäiskoulun toiminnan kustannuksista laaditaan oma erillinen sopimuksensa. Kustannukset jaetaan kaupunkien kesken todellisten oppilasmäärien mukaan. Tarveselvityksessä kulut on arvioitu investoinnissa käytettyjen prosenttiosuuksien mukaan. Vuosittaisten henkilöstökustannusten arvioidaan olevan 1. vaiheessa Kangasalan osalta 1,90 milj. €/vuosi ja Tampereen kaupungin osuus yhteensä 1,14 milj. €/vuosi. Rakennuksen laajennuksen jälkeen toiminnan kustannukset kasvavat 1,63 milj. €/vuosi (Kangasala) ja 0,98 milj. €/vuosi (Tampere).

Vuoden 2023 taloussuunnitelmassa tulee huomioida ensikertaisen kalustuksen kustannukset, jotka ovat yhteensä 1,25 milj. €. Tästä Kangasalan osuus on arviolta 780 000 € ja Tampereen 470 000 €. Toisessa vaiheessa ensikertainen kalustus on 1,29 milj. €. Kangasalan osuus on 800 000 € ja Tampereen 490 000 €. 

Arkkitehtuurikilpailu

Koulukeskus sijoittuu merkittävään paikkaan, Ojalan ja Lamminrahkan yhteisen pääkadun varteen ja torin pohjoisreunaan. Koulu on ensimmäisiä alueelle nousevia rakennuksia ja sillä on tärkeä merkitys alueen maamerkkinä ja identiteetin luojana. Koulukeskus ympäristöineen on alueen kaupunkikuvallinen ja toiminnallinen ydin. Koulukampus tulee toimimaan uuden alueen yhteisöllisenä keskuksena, johon kilpailulla haetaan ideoita. Myös oppimistilojen järjestämisestä halutaan uusia ja innovatiivisia ajatuksia.

Idealuonteinen kilpailu järjestetään Lamminrahkan koulukeskuksen kokonaisuuden suunnittelusta vuoden 2019 aikana. Suunnittelutehtävä sisältää yhtenäiskoulun, Kangasalan pienten lasten yksikön sekä näiden piha-alueet. Kilpailun tavoitteena on kartoittaa hyviä ideoita ja erilaisia ratkaisumahdollisuuksia jatkosuunnittelun pohjaksi sekä löytää hankkeelle pää- ja arkkitehtisuunnittelija.

Suunnittelutehtävä on haastava koulukeskuksen vaiheistusten vuoksi. Kilpailuehdotusten parissa päästään eri osapuolien kanssa keskustelemaan rakennusten ja pihan toiminnan tavoitteista ja ratkaisuista konkreettisten esimerkkien kautta.

Kilpailun kustannusarvio on tällä hetkellä yhteensä n. 170 000 €. Kustannusten jako kaupunkien kesken tämän hetkisten pinta-alatietojen suhteessa on seuraava: Tampereen osuus n. 47 400 € ja Kangasalan osuus n. 122 600 €. Kustannukset ja kustannusarvio tarkentuvat kilpailun edetessä. Kilpailulautakuntaan nimetään edustajat molemmista kaupungeista.

Lapsivaikutusten arviointi

Terveys: Lamminrahkan koulu mahdollistaa lapsille terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön. Koulukeskuksen oppilashuolto toimii saumattomassa yhteistyössä oppilaiden terveyden ja opiskeluolosuhteiden edistämiseksi. Uudet opiskelutilat luovat viihtyvyyttä ja koulumyönteistä asennetta oppilaisiin ja perheisiin.

Turvallisuus ja liikkuminen: Koulu sijaitsee keskellä hyviä kävely- ja pyöräilyteitä. Huoltoajolle suunnitellaan erillinen kulkuyhteys Mossin puistokadulta. Koulun alueella liikenne on erittäin vähäistä mm. parkkipaikkojen vähyyden vuoksi. Mahdollinen saattoliikenne ohjataan viereisen torialueen parkkipaikalle. Oppilaiden on helppo tulla kouluun kävellen tai polkupyörillä. Koulun alue ja sen välittömässä yhteydessä olevat liikuntapaikat mahdollistavat monipuolisen liikkumisen sekä koulu- että vapaa-ajalla. Koulukeskuksen yhtenäinen toimintakulttuuri tukee oppilaan koulupolkua esiopetuksesta yläkoulun loppuun. Opetuksen nivelvaiheet sujuvat saumattomasti ja turvallisesti.

Arjen sujuvuus: Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia lasten ja perheiden arjen sujumiseen, kun varhaiskasvatus, esiopetus sekä ala- ja yläkoulu tarjotaan samassa korttelissa lähipalveluna. Rakennuksen tilat tulevat olemaan monikäyttöisiä ja niitä on mahdollista vuokrata iltakäyttöön, esim. lasten harrastustoimintaa varten. Yhtenäinen toimintakulttuuri mahdollistaa yhtenäisen asiointitavan koulupolun eri vaiheissa asiakkaan näkökulmasta ja oppilaan edun mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Tampere hyväksyy osaltaan Tampereen ja Kangasalan kaupunkien yhteisen Lamminrahkan yhtenäiskoulun tarveselvityksen.

Merkitään tiedoksi, että rahoitusmuodosta päätetään erikseen kaupunkien talousarviovalmistelun yhteydessä.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Taru Kuosmanen, Kristiina Järvelä, Jarmo Viljakka, Elina Kalliohaka, Ville Raatikainen

Käsiteltävät asiat