Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.3.2019

§ 36 Lielahden päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelma

TRE:1788/10.03.07/2019

Valmistelija

  • Viljakka Jarmo, Hankearkkitehti

Valmistelijan yhteystiedot

Hankearkkitehti Jarmo Viljakka, puh. 040 806 4105, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Rakentamishankkeiden käsittely toimielimissä lähtee liikkeelle yleensä palveluverkon kehittämiseen liittyvistä selvityksistä, kiinteistöjen perusparannustarpeesta tai muista tilajärjestelytarpeista. Ensimmäisessä vaiheessa hankkeesta laaditaan tarveselvitys, jonka hyväksyy asianomainen käyttäjälautakunta. Nykyisin tavoitteena on, että tilatarpeita selvitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja useiden käyttäjälautakuntien hankkeiden tarveselvitys käsitellään kaupunginhallituksessa kuten muutkin tilahankkeeseen liittyvät asiakirjat. Tarveselvityksen jälkeen Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä käynnistää hankkeen hankesuunnittelun, jonka myötä valmistuu hankesuunnitelma. Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyy hankesuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi tilojen osalta. Käyttötalousvaikutusten osalta hankesuunnitelman hyväksyy toimivaltainen viranomainen. Tämän jälkeen valmistellaan toteutussuunnitelma, jonka hyväksyy asunto- ja kiinteistölautakunta. Muihin asianomaisiin toimielimiin toteutussuunnitelma voidaan viedä tiedoksi. Hyväksyttäväksi toteutussuunnitelma viedään muihin toimielimiin vain siinä tapauksessa, että se poikkeaa oleellisesti hankesuunnitelmasta, esimerkiksi kustannusten noustua 10–15 % hankesuunnitelmasta.

Tilan tarve

Päiväkodissa on kahdeksan ryhmää, yhteensä 160 lasta. Henkilökuntaa on yhteensä noin 30. Hankesuunnitelman mukainen laajuus: bruttoala 2 398 brm², huoneistoala 2 180 htm² ja tilaohjelman mukainen hyötyala 1 677 hym².

Aikataulu

Toteutussuunnittelu alkaa hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen huhtikuussa 2019. Urakkalaskenta on tarkoitus toteuttaa joulukuun 2019 ja maaliskuun 2020 välisenä aikana, jolloin hankkeen toteutus-suunnitelma olisi hyväksyttävänä maaliskuussa 2020. Rakennustyöt on tarkoitus ajoittaa huhtikuun 2020 ja toukokuun 2021 väliselle ajalle, jolloin rakennus voidaan varustella kesä–heinäkuun aikana ja ottaa käyttöön elokuussa vuonna 2021.

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot

Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi hankkeen tarveselvityksen 24.5.2018. Hankesuunnittelu käynnistyi tarveselvityksen pohjalta eikä toiminnallisia muutostarpeita tullut esille. Tarveselvitysvaiheessa tutkittiin rinneratkaisuvaihtoehtoa ja pihalla sijaitsevan kallion säilyttämistä. Hankesuunnitteluvaiheessa todettiin rinneratkaisun, jossa osa tiloista sijoittuu osin maan alle, olevan liian riskialtis. Hankesuunnitelmassa esitetäänkin nykyisen pihan tasoerojen pienentämistä siten, että tontille on mahdollista rakentaa kaksikerroksinen päiväkoti, josta on suora yhteys piha-alueelle. Muutoksen myötä rakennuksen kokonaisalaa saatiin pienennettyä. Teknisten tilojen mitoitus tarkentui hankesuunnittelu-vaiheessa.

Lielahden päiväkoti sijaitsee Lielahden kaupunginosassa osoitteessa Ollinojankatu 6, 33400 Tampere. Kiinteistötunnus on 837-263-2583-1. Etäisyys keskustorilta on noin 7 km. Tarveselvityksen ja uuden asemakaavan mukaisesti on päädytty vanhan päiväkodin ja neuvolarakennuksen purkamiseen ja korvaamaan se päiväkodin uudisrakennuksella. Asemakaava hyväksyttiin 14.8.2018. Kaavamääräys on YL (Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue). Pääkäyttötarkoituksen mukaista rakennusoikeutta on käytettävissä 3 000 kem², jonka lisäksi tontille saa rakentaa varastotiloja 120 kem². Suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Lisäksi Autopaikkojen korttelialue (LPA) kaava-alueen eteläpuolella palvelee henkilökunnan ja saattoliikenteen pysäköintiä sekä muuta yleistä pysäköintiä. Ne osoitetaan liikennemerkein. Tontilta tulee varata kaksi inva-autopaikkaa ja polkupyöräpaikkoja yksi polkupyöräpaikka/100 k-m². Suunnitelma on asemakaavan mukainen. Alueella on hyvät kevyenliikenteen yhteydet. Lähin linja-autopysäkki on Pohtolankadulla, aivan päiväkodin vieressä. Ollinojankadun eteläpuolella sijaitsee yleiseen pysäköintiin varattu alue (LPA), josta osoitetaan päiväkodille henkilöstön pysäköinti- ja saattoliikenteen paikat liikennemerkein. Pysäköintialueen käytöstä tehdään erillinen sopimus. Asemakaavavaiheessa tutkitut Ollinojankadun liikenneturvallisuutta parantavat toimenpiteet pyritään ajoittamaan päiväkodin rakentamisen valmistumisen aikatauluun (ei kuulu päiväkodin investointiin). Tontin koko on noin 5 310 m². Tontti rajautuu etelässä Ollinojankatuun, lännessä Pohtolankatuun ja muissa suunnissa läheisiin asuinkerrostalotontteihin. Naapurissa itäpuolella sijaitsee Lielahden kirkko. Rakennus tulee sijoittumaan asemakaavan mukaisesti tontin lounaiskulmaan. Tontin oleva hyväkuntoinen puusto pyritään säilyttämään tontin pohjois-/koilliskulmalla. Piharakennukset ja oleskelukatokset sijoitetaan Ollinojankadun vastaiselle sivulle. Piha suunnitellaan esteettömäksi ja nykyinen kallio poistetaan. Jalankulkuyhteydet pihalle sijoittuvat Pohtolankadun ja Ollinojankadun puoleisille sivuille. Huoltoyhteys ja -piha sijoittuu Ollinojankadun varteen. Ryhmien sisäänkäynnit sijaitsevat pihan puolella. Tontille sijoitetaan kaksi autopaikkaa (huolto- ja invapaikat). Iltakäytön sisäänkäynti sijoitetaan siten, että se on helposti saavutettavissa kadun puolelta. Polkupyörä-paikkoja tontille suunnitellaan noin 24 kpl, joista puolet sijaitsevat katoksissa. Päiväkodin leikkipiha aidataan. Leikkipihan mitoitus on noin 16,5 m²/lapsi. Pohjoissivulle rakennetaan pieni tekonurmi-pintainen ja aidattu pelikenttä. Vanhan päiväkodin kellarissa sijainnut aluemuuntaja siirretään tontilla asemakaavan mukaiseen paikkaan.

Päivähoidon tilat sijoittuvat kahteen kerrokseen. Pinta-ala koostuu päivähoidon ryhmätiloista, keittiöstä ja ruokasalista, pienestä liikuntasalista, hallinnon tiloista ja niitä palvelevista aputiloista. Ilmastointikonehuone sijaitsee 2. kerroksessa. Rakennuksessa on henkilöhissi. Kaikkiin tiloihin on esteetön pääsy. 1. kerroksessa sijaitsevat neljä päiväkodin ryhmätilaa, ruokasali linjastoineen, liikuntasali, palvelukeittiö, keskusvarasto, siivouskeskus ja tekstiilihuoltotila sekä pienkeittiötila. Ruokasali on osin kaksi kerrosta korkea tila. Sali on yhdistettävissä ruokasaliin esimerkiksi isompia yleisötilaisuuksia varten. Salin seinälle sijoitetaan siirrettävä tai seinälle nostettava näyttämö. Kaikista ryhmätiloista on suora yhteys yhteistiloihin sekä leikkipihalle märkäeteisten kautta. Kaikki ryhmätilat on erotettavissa yhteisistä tiloista lasiseinin ja -ovin. Märkäeteisten yhteyteen rakennetaan kuivaus-huoneet. Väestönsuojassa sijaitsevat henkilökunnan sosiaalitilat (puku- ja pesutilat). 2. kerroksessa sijaitsevat neljä päiväkodin ryhmätilaa, hallinnon tilat, kaksi päivähoidon monitoimitilaa sekä ilmastointikonehuone. Lasten kulku 1. kerrokseen tapahtuu sisäportaan kautta. Yhteys ryhmätiloista leikkipihalle on kylmien ulkoportaiden kautta. Hallinnon tilat ovat yhteiskäyttöiset koko rakennuksen henkilökunnalle. Lähtökohtaisesti kaikki tilat suunnitellaan iltakäytön mahdollistaviksi. Jatkosuunnittelussa huomioidaan iltakäytön vyöhykkeet; esimerkiksi sali ja liikuntasali ovat vuokrattavissa kahdelle eri toimijalle samanaikaisesti. Tästä syystä liikuntasaliin on suunniteltu erillinen sisäänkäynti.

Rakennuksesta tehdään terveellinen ja turvallinen noudattaen lakeja, viranomaisohjeita, rakentamismääräyskokoelman asetuksia perustelumuistioineen sekä Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n yhteisiä ohjeita.

Suunnittelussa rakenneosien käyttöiäksi määritetään; perustukset ja runko 100 vuotta, muut rakennusosat 50 vuotta. Rakennuksen kosteudenhallinnan toimintamallina käytetään Kuivaketju10 - järjestelmää. Runkovaiheen jälkeen rakentaminen toteutetaan sääsuojan alla. Rakennuksen korkeusasema suunnitellaan riittävän korkealle huomioiden pintavesien poisjohtaminen rakennuksen vierustoilta. Piha-alueella suoritetaan louhintaa, jotta viereiseltä kalliokumpareelta valuvat pintavedet saadaan hallitusti johdettua sadevesijärjestelmään. Rakennus perustetaan maanvaraisin teräsbetonianturoin murskearinan välityksellä. Tarkempi pohjatutkimus teetetään vanhan rakennuksen purkamisen jälkeen. Anturoiden alapuolelle tehdään kapillaarikatkot ja koko rakennuksen alla perusmaa/kalliopinta muotoillaan salaojiin päin kallistavaksi. Alapohjat rakennetaan maanvaraisina. Täyttökerrokseen asennetaan radon-putkitus. Ensimmäiseen kerrokseen rakennetaan teräsbetoninen S1-luokan väestönsuoja. Rakennuksen runkona on teräsbetoniseinät ja -pilarit sekä ontelolaattaholvit kannateltuina matalaleukapalkeilla. Rakennuksen runko suunnitellaan mahdollisimman muuntojoustavaksi. Kantavien ja jäykistävien seinien määrä minimoidaan. Rakennuksen vaippa toteutetaan tiiviinä rakenteena kaikkine läpimenoineen niin, että ilmanvuotoluku 1,0 m³/hm² täyttyy. Lämmöneristykset mitoitetaan täyttämään Ympäristöministeriön asetuksessa uuden rakennuksen energiatehokkuudesta annettuja lämpöhäviön laskennassa käytettäviä lämmönläpäisykertoimien vertailuarvoja. Julkisivumateriaalina on pääosin puhtaaksimuurattu tiili. Ulkopuoliset portaat tasoineen toteutetaan teräsbetonirakenteisina. Vesikatot kallistetaan ulospäin ja rakennukseen tehdään ulkopuolinen sadevedenpoistojärjestelmä. Vesikatteeseen tehtävät läpimenot minimoidaan. Ullakkotiloihin sekä muihin huoltokohteisiin suunnitellaan turvalliset kulkuyhteydet. Rakenteiden, rakennusosien ja teknisten järjestelmien valinnoissa huomioidaan koko rakennuksen elinkaaren aikainen energiankulutus ja käyttökustannukset. Rakennuksen energiatehokkuuden tavoitetasoksi asetetaan E-luvuksi 90(kWhE/m² vuosi).

Investointi- ja käyttökustannukset

Lielahden päiväkodin uudisrakennuksen on laskettu tilaohjelma-pohjainen kustannusarvio 7 060 000 € (2 952 €/brm²). Tarveselvitysvaiheen kustannusarvio oli 6 875 000 €. Kustannusten nousu johtuu pääosin rakennusindeksin 4,6 % kasvusta (tarveselvitys 97,0/5.2018–hankesuunnitelma 101,5/3.2019 / Tampereen pisteluku), suora indeksimuutos verrattuna vanhaan arvioon noin 316 000 €. Hankkeelle on varattu määrärahaa vuosille 2019–2021 yhteensä 6 900 000 €.  Hanketta esitetään jatkettavaksi toteutussuunnitteluun ja hankkeen määrärahaa tarkistettavaksi urakkalaskennan kautta saatujen todellisten kustannusten mukaiseksi.

Tampereen Voimia muuttui Pirkanmaan Voimia Oy:ksi 1.1.2019. Keittiön laitteet ovat jatkossa palveluntuottajan oma investointi. Ne kuitenkin kilpailutetaan osana kokonaisurakkaa ja laitehankinnan lisäksi Pirkanmaan Voimia osallistuu rakennuttamis- ja rakennuskustannuksiin keittiön osalta. Keittiölaitteiden kustannusarvio on noin 80 000 €. Investointi sisältää muuntamon siirrosta ja valokuidun uudistamisesta kaupungille osoitettavia kustannuksia yhteensä 10 000 €.

Hankesuunnitelman liitteenä on investointisopimus, joka sisältää alustavan arvion hankkeesta aiheutuvista pääoma- ja ylläpitovuokrista. Kiinteistön valmistuttua vuonna 2021 vuosivuokra on yhteensä 596 207 euroa. Summa jakautuu eri käyttäjäryhmille seuraavasti: varhaiskasvatus 577 451 euroa ja Pirkanmaan Voimia Oy 18 756 euroa. Lopullinen vuokra määräytyy käyttöönottoajan ylläpitokustannustason, hankkeen toteutuneiden investointikustannusten ja pinta-alan mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Lielahden päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelma hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Jarmo Viljakka, Niko Suoniemi, Anna-Maija Väänänen, Anni Andrejeff, Kristiina Järvelä, Elina Kalliohaka, Kirsi Lahtinen, Elina Lahti, Petri Mölsä, Jukka Kauppinen, Sinikka Vähämaa, Maija Sihvonen

Käsiteltävät asiat