Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.3.2019

§ 39 Liikuntapalvelujen toiminta-avustukset vuonna 2019

TRE:6/12.04.00/2019

Valmistelija

  • Henttonen Anna, Suunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Anna Henttonen, puh. 040 660 2057, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vuoden 2019 toiminta-avustukset julistettiin haettaviksi 2.1.2019. Hakuaika päättyi 31.1.2019 klo 15.45. Määräaikaan mennessä liikuntapalvelujen toiminta-avustusta haki 108 yhteisöä. Vuonna 2018 hakijoita oli 111. Hakijayhteisöt, esitykseen perustuva avustussumma ja edellisen vuoden avustus on esitetty liitteessä.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa vuodelle 2019 varattiin liikuntapalvelujen avustuksiin 779 000 euroa. Lasten ja nuorten liikunnan tukeminen on huomioitu vuoden 2019 toiminta-avustusten jaossa aiempaa enemmän. Painopisteen muutos toteutettiin säästöjen sopeuttamisohjelman mukaisesti (KH, 23.4.2018).

Avustusesitys on valmisteltu siten, että liikuntapalvelujen toiminta-avustuksina esitetään myönnettäväksi tamperelaisille yhteisöille yhteensä 741 000 euroa. Lisäksi esitetään lautakunnan kokouksessa 21.3.2019 erikseen päätettäväksi toiminta-avustuksen myöntämistä Tampereen Urheiluakatemian toimintaan.

Avustamisen periaatteet ja arviointikriteerit

Avustuskokonaisuudelle on kirjattu arviointikriteerit, joiden valossa avustushakemuksia arvioidaan (sikula 22.11.2018). Liikuntapalvelujen toiminta-avustuksia voidaan kriteerien mukaan myöntää Tampereella toimiville yhteisöille, joiden toiminta keskittyy pääosin tamperelaisille suunnattuun terveyttä edistävään liikuntaan, kilpa- ja huippu-urheiluun sekä niihin liittyvään kansalaistoimintaan. Avustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä yhdistykselle, jolla ei ole lapsille ja/tai nuorille suunnattua harrastetoimintaa eikä yhdistykselle, jonka toiminnan piirissä on alle 30 harrastajaa. Avustuksia ei myönnetä oppilaitosten sisäisille opiskelijajärjestöille eikä pääsääntöisesti valtakunnallisille tai piirijärjestöille.

Sisällöllisessä arvioinnissa määrällinen painotus on 80 prosenttia ja laadullinen vastaavasti 20 prosenttia. Toimintaan aktiivisesti osallistuneiden alle 20-vuotiaiden jäsenmäärä muodostaa suurimman osan määrällisestä painotuksesta. Toisena määrällisenä painopisteenä on kaupungin ulkopuolisten tilojen käytöstä syntyneet kustannukset. Laadullisessa arvioinnissa on otettu huomioon urheilullinen menestys, terveyden edistäminen, yhteiskunnallinen toiminta ja tapahtumat.

Arviointikriteerit toteuttavat edelleen kaupungin strategisia linjauksia. Avustusesitykset pohjautuvat sekä kriteeristön tuottamaan euromääräiseen että aiempien vuosien avustussummien väliseen arviointiin.

Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh 23.11.2009, päivitetty 26.11.2018) mukaan kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Mikäli yhdistyksen toiminta on laaja-alaista, tulee yhdistyksen asiakirjoista voida todentaa avustettavan toiminnan sisältö ja kustannukset Tampereella tapahtuvassa toiminnassa.

Avustusesitys

Lautakunnan hyväksymien avustuskriteerien mukaan liikuntapalvelujen toiminta-avustuksia ei esitetä myönnettäväksi sellaisille yhdistyksille, joiden edellisen toimintakauden varsinainen toiminta, lapsi- ja nuorisoliikunta tai tilitapahtumat ovat olleet vähäisiä.

Yhdistykset (18 kpl), joille ei näillä perusteilla esitetä avustusta vuonna 2019 ovat Aitolahden Riento ry, Bike Polo Tampere ry, KUNTO-PIRKAT RY., Muurinmurtaja Buhurt Ry, Respeite Capoeira ry, Seigikai ry, Tampere Rugby Club ry, Tampereen Harrasteurheilijat ry, Tampereen Jousiampujat ry, Tampereen Kuntoliikunta ry TAKU, Tampereen Laskuvarjokerho Ry, Tampereen Sisu ry Veteraanijaosto Sisukkaat, Tampereen Taivaltajat ry, Tampereen Talviuimarit ry, Tampereen Urheiluautoilijat ry, Tampereen vesikiitäjät ry, Tanssiseura Hurmio ry, Unlimited Frisbee Organization ry.

Tampereen kaupunki ja Niihaman maja ovat tehneet sopimuksen, jonka mukaan yrittäjä saa Niihaman majan tilat vastikkeetta käyttöönsä ja sitoutuu huolehtimaan majan aukiolosta ja tilojen kunnossapidosta. Sopimuksella toimija saa myös oikeuden harjoittaa kohteessa liiketoimintaa, eikä kaupungin lisäavustukselle katsota olevan tarvetta. Niihaman majalle ei esitetä avustusta.

VellusTa Oy / LegendTrick Gym:lle ei esitetä avustusta, koska liikuntapalvelujen toiminta-avustusta voidaan myöntää Tampereella toimiville yhteisöille, eikä pääsääntöisesti yritystoimintaan.

Liikuntapalvelujen toiminta-avustuksia esitetään myönnettäväksi 87 yhdistykselle yhteensä 741 000 euron arvosta. Liitteessä on kooste avustusta vuonna 2019 hakeneista yhteisöistä ja esitetyistä avustussummista.

Päätöksenteon ehdollisuus

Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleisten periaatteiden mukaan vain hakijoiden, joille lautakunta on myöntänyt 10 000 euron avustuksen tai enemmän, tulee toimittaa edellisen toimintakauden asiakirjat niiden vahvistumisen jälkeen. Myös alle 10 000 euron avustuksen saajilta voidaan tarvittaessa pyytää erikseen kyseiset asiakirjat tarkistettavaksi ennen maksatusta. Täydentävät asiakirjat tulee toimittaa viimeistään 31.5.2019.

Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävinä 14.3.2019 alkaen suunnittelija Susanna Lundströmin työhuoneessa, keskusvirastotalon 3. krs (Aleksis Kiven katu 14–16), sekä kokouspäivänä klo 15.30 alkaen kokoushuoneessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Liikuntapalvelujen toiminta-avustukset jaetaan liitteenä olevan esityksen mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kustannuspaikalta 137011, sisäinen tilaus 23925, liikuntapalvelujen avustukset.

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty. Myönnetty avustus on käytettävä vuoden 2019 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.

Tiedoksi

hakijat, Teemu Irri, Susanna Lundström, Pekka P. Paavola, Päivi Lehtinen, Anna Henttonen, Pirjo-Liisa Länkinen, Marja Pärssinen, Petra Järvinen, Jenna Pihlamäki

Käsiteltävät asiat