Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.3.2019

§ 50 Maahanmuuttajayhdistysten toiminta-avustukset vuonna 2019

TRE:5/12.03.00/2019

Valmistelija

  • Reinson Ann, Johtava koordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Johtava koordinaattori Maris Reinson, puh. 050 372 7904, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vuoden 2019 toiminta-avustukset julistettiin haettaviksi 2.1.2019. Hakuaika päättyi 31.1.2019 klo 15.45. Määräaikaan mennessä maahanmuuttajayhdistysten toiminta-avustusta haki 10 yhteisöä (siirtojen jälkeen 13). Vuonna 2018 hakijoita oli siirtojen jälkeen 20.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta päätti kokouksessaan 20.12.2018 sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmasta vuodelle 2019. Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa maahanmuuttajayhdistysten avustuksiin varattiin 14 000 euroa. Vuonna 2018 vastaavalle ryhmälle myönnetty avustussumma oli 14 200 euroa.

Avustamisen periaatteet ja arviointikriteerit

Avustuskokonaisuudelle on kirjattu arviointikriteerit, joiden valossa avustushakemuksia arvioidaan (sikula 22.11.2018). Maahanmuuttajayhdistysten toiminta-avustukset ovat harkinnanvaraisia avustuksia, jotka on suunnattu paikallisesti yhdistyksille joiden toiminta on vakiintunutta ja sen kärki on suunnattu kotouttavaan työhön. Toiminta-avustusta myönnetään toimijan säännölliseen ja ympärivuotiseen Tampereelle sijoittuvaan perustoimintaan. Avustusta ei myönnetä hankkeisiin ja/tai investointeihin eikä palkintoihin.  Avustusta ei pääsääntöisesti myönnetä uskonnolliseen ja poliittiseen toimintaan, mutta yhteisön aatteellinen tausta ei ole este avustamiselle.

Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon avustettavan toiminnan laatu ja laajuus. Toiminnan tulee edistää kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tulee täydentää kaupungin toimintaa. Tämän lisäksi huomiota kiinnitetään toiminnan suunnitelmallisuuteen, hakijan omaan rahoitusosuuteen sekä kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoituksen toteutumiseen.

Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh 23.11.2009, päivitetty 26.11.2018) mukaan kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Mikäli yhdistyksen toiminta on laaja-alaista, tulee yhdistyksen asiakirjoista voida todentaa avustettavan toiminnan sisältö ja kustannukset Tampereella tapahtuvassa toiminnassa.

Hakemusten siirtäminen

Samaan tarkoitukseen Tampereen kaupungilta voi saada avustusta ainoastaan yhden avustuksen muodossa. Joidenkin yhdistysten hakemusten on sisällöllisen arvioinnin perusteella katsottu toimintansa luonteen vuoksi kuuluvan toisen avustuskokonaisuuden piiriin.Tällä perusteella Ndi-Igbo community in Finland (NCF) /Ndi-Igbo Yhdyskunta Suomessa (NYS) ry:n, Tampereen ranskalais- suomalainen seura ry:n ja Tampere-Tartto- Seura ry:n hakemukset siirrettiin kulttuuri- ja taideyhteisöjen avustuskokonaisuudesta maahanmuuttajayhdistysten avustuskokonaisuuteen.

Avustusesitys

Hakemusten arviointia on tehty työryhmässä, jossa on mukana edustajia Kulttuuripalveluista sekä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomosta. Avustusta esitetään myönnettäväksi 10 yhteisölle yhteensä 14000 euroa. Liitteessä on kooste avustusta vuonna 2019 hakeneista yhteisöistä ja esitetyistä avustussummista. Tampereen kaupungin toiminta-avustusta saavien yhdistysten toivotaan käyttävän Tampere.Finland -tunnusta omassa viestinnässään.

Afgaanilaisten naisten yhdistys ry:lle ei esitetä avustusta, koska he eivät toimittaneet tarvittavia asiakirjoja määräajan puitteissa. Lisäksi arvioinnin perusteella Ndi-Igbo community in Finland (NCF) /Ndi-Igbo Yhdyskunta Suomessa (NYS) ry:lle ja Tampereen ranskalais-suomalainen seura ry:lle ei esitetä avustusta toiminnan vähäisyyden vuoksi. Näiden yhteisöjen tapahtumatoimintaa suositellaan tuettavaksi kulttuuripalvelujen tuotantotuilla.

Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävinä 14.3.2019 alkaen ts. suunnittelija Susanna Lundströmin työhuoneessa, keskusvirastotalon 3. krs (Aleksis Kiven katu 14–16), sekä kokouspäivänä klo 15.30 alkaen kokoushuoneessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Maahanmuuttajayhdistysten toiminta-avustukset jaetaan liitteenä olevan esityksen mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kustannuspaikalta 137011, sisäinen tilaus 23919, maahanmuuttajayhdistysten avustukset.

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty. Myönnetty avustus on käytettävä vuoden 2019 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.

Tiedoksi

hakijat, Maris Reinson, Teemu Irri, Päivi Lehtinen, Pirjo-Liisa Länkinen, Marja Pärssinen, Petra Järvinen, Susanna Lundström, Tuomas Rinne, Jenna Pihlajamäki

Käsiteltävät asiat