Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.3.2019

§ 48 Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen toiminta-avustukset vuonna 2019

TRE:9/12.05.00/2019

Valmistelija

  • Laukamo Päivi, Johtava koordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Johtava koordinaattori Päivi Laukamo, puh. 050 528 7368, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vuoden 2019 toiminta-avustukset julistettiin haettaviksi 2.1.2019. Hakuaika päättyi 31.1.2019 klo 15.45. Määräaikaan mennessä nuorisoyhdistysten toiminta-avustusta haki 26 yhteisöä, siirtojen jälkeen 26 (viime vuonna 33, siirtojen jälkeen 28). Hakijayhteisöt, haettu summa, esitykseen perustuva avustussumma ja hakijoille vuonna 2018 myönnetyt toiminta-avustukset on esitetty liitteessä.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa vuodelle 2019 nuorisoyhdistysten toiminta-avustuksiin varattiin 213 000 euroa.

Avustamisen periaatteet ja avustuskriteerit

Avustuskokonaisuudelle on kirjattu arviointikriteerit, joiden valossa avustushakemuksia arvioidaan (Sikula 22.11.2018). Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustuksia voidaan myöntää nuorten itsensä järjestämään omaehtoiseen harrastustoimintaan sekä aikuisten järjestämään, lapsille ja nuorille suunnattuun ohjattuun harrastustoimintaan ja nuorisotyöhön. Toiminnassa tulee esityksen mukaan olla aktiivisesti mukana vähintään 30 alle 29-vuotiasta lasta tai nuorta. Määrällinen rajaus ei koske erityisryhmien toimintaa, joiden kohderyhmä on esimerkiksi vamman tai muun erityisyyden takia rajattu. Avustusta ei myönnetä toimintaan, jossa ei ole säännöllisiä ja jatkuvia, erityisesti lapsille ja nuorille suunnattuja sisältöjä. Toiminta-avustusta ei myöskään myönnetä pelkän leiritoiminnan järjestämiseen, koska kertaluonteisiin leireihin ja tapahtumiin on mahdollista hakea nuorisopalvelujen tuotantotukea.

Arviointi jaetaan määrällisiin ja laadullisiin painopisteisiin, joiden pohjalta hakemuksia vertaillaan keskenään ja pisteytetään. Osa-alueiden prosentuaaliset arvot määrittävät kullekin pisteytyskohdalle painoarvon, jonka kautta lopullinen jakoesitys lasketaan. Tämä jakoesitys antaa suuntaa kullekin hakijalle esitettävälle avustussummalle.

Hakemusten siirtäminen

Samaan tarkoitukseen Tampereen kaupungilta voi saada avustusta ainoastaan yhden avustuksen muodossa. Valmistelun aikana eräiden yhdistysten hakemuksia siirrettiin avustuskokonaisuudesta toiseen asiakirjoista ilmenneen toiminnan pääasiallisen luonteen perusteella.

União da Roseira ry:n hakemus siirrettiin Kulttuuriharrastusyhdistysten avustuskokonaisuudesta tässä avustuskokonaisuudessa käsiteltäväksi.

Vellusta Oy:n tähän avustuskokonaisuuteen kohdistettu hakemus siirrettiin liikuntapalveluihin osoitettuihin hakemuksiin.

Avustusesitys

Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen toiminta-avustuksia esitetään jaettavaksi 23 yhdistykselle yhteensä 212 800 eurolla. Vuonna 2018 vastaavia avustuksia myönnettiin 26 yhdistykselle 213 000 eurolla. Tampereen kaupungin toiminta-avustusta saavien yhdistysten toivotaan käyttävän Tampere.Finland -tunnusta omassa viestinnässään.

Avustuskriteerien mukaan nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustuskokonaisuudesta ei tueta uskonnollisen tai poliittisen toiminnan harjoittamista (yhteisön aatteellinen tausta ei ole este avustamiselle). Tällä perusteella avustusta ei esitetä myönnettäväksi Tampereen Helluntaiseurakunnalle.

Avustuskriteerien mukaan hakijayhteisön tulee toimittaa toiminta-avustushakemus liitteineen määräaikaan mennessä. Perttulan Navetta ry:n hakemukseen ei saapunut vaadittuja asiakirjoja määräaikaan mennessä. Tällä perusteella avustusta ei esitetä myönnettäväksi Kulttuuriyhdistys Perttulan Navetta ry:lle.

Avustuskriteerien mukaan toiminnan tulee olla säännöllistä ja ympärivuotista. Tällä perusteella avustusta ei esitetä myönnettäväksi Pirkanmaan Martat ry:lle. Yksittäisiin leireihin tai tapahtumiin on mahdollista hakea nuorisopalvelujen tuotantotukea.

Tampereen Partiolaiset ry:lle esitettävään toiminta-avustukseen sisältyvät lippukunnille jaettavat avustukset (15 000 euroa).

Päätösesityksen ehdollisuus

Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleisten periaatteiden mukaan vain hakijoiden, joille lautakunta on myöntänyt 10 000 euron avustuksen tai enemmän, tulee toimittaa edellisen toimintakauden asiakirjat niiden vahvistumisen jälkeen. Myös alle 10 000 euron avustuksen saajilta voidaan tarvittaessa pyytää erikseen kyseiset asiakirjat tarkistettavaksi ennen maksatusta. Täydentävät asiakirjat tulee toimittaa viimeistään 31.5.2019. Mikäli vaadittuja asiakirjoja ei erillisestä pyynnöstä huolimatta toimiteta määräaikaan mennessä, mainituille yhteisöille myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä peruuttaa.

Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh 23.11.2009, päivitetty 26.11.2018) mukaan kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Mikäli yhdistyksen toiminta on laaja-alaista, tulee yhdistyksen asiakirjoista voida todentaa avustettavan toiminnan sisältö ja kustannukset Tampereella tapahtuvassa toiminnassa.

Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävinä 14.3.2019 alkaen suunnittelija Susanna Lundströmin työhuoneessa, keskusvirastotalon 3. krs (Aleksis Kiven katu 14–16), sekä kokouspäivänä klo 15.30 alkaen kokoushuoneessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Nuorisotyön ja nuorten harrastamisen edistämisen toiminta-avustukset jaetaan liitteenä olevan esityksen mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kustannuspaikalta 137011, sisäinen tilaus 26368, nuorisotyö ja nuorten harrastaminen.

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty. Myönnetty avustus on käytettävä vuoden 2019 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.

Tiedoksi

hakijat, Teemu Irri, Päivi Lehtinen, Pirjo-Liisa Länkinen, Marja Pärssinen, Susanna Lundström, Petra Järvinen, Jukka Etu-Seppälä, Jenna Pihlajamäki

Käsiteltävät asiat